Volby Home English

Návrh novely branného zákona!

18. 2. 2003 - skupina právníků

N á v r h

senátorů: Martina Mejstříka, Josefa Zosera, Václavy Domšové, Václava Roubíčka, Jaroslava Šuly, Jana Hadravy

senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)

Čl. I Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 286/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 520/2002 Sb., se mění takto:
V § 17 odst. 1se slova "12 měsíců" nahrazují slovy "9 měsíců".

ČÁST DRUHÁ Změna zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze

Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 128/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 14 odst. 1 se slova "9 měsíců" nahrazují slovy "6 měsíců".
2. V § 17 odst. 1 se slova "12 měsíců" nahrazují slovy "9 měsíců" a slova "28 kalendářních dnů" se nahrazují slovy "21 kalendářních dnů".

ČÁST TŘETÍ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Čl. III 1. Vojáci, kteří nastoupili k výkonu nebo k dokončení základní služby na dobu 12 měsíců přede dnem účinnosti tohoto zákona, se propustí z této služby, jestliže ji vykonali v délce nejméně 9 měsíců.
2. Za překročení řádné dovolené se nepovažuje, jestliže vojáci základní služby čerpali dovolenou podle dosavadního zákona.

ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST

Čl. IV Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Důvodová zpráva
Obecná část

Základní právní vztahy, které se dotýkají branné povinnosti občanů, upravuje branný zákon č. 218/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Branný zákon stanoví úkoly ozbrojených sil, jejich složení a organizaci, obsah branné povinnosti, mimořádné povolávání záloh, částečnou a všeobecnou mobilizaci, řízení v souvislosti s plněním branné povinnosti.

Branný zákon nahradil již nevyhovující zákon č. 92/1949 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který byl mnohokrát novelizován. Novelizace se kromě jiného týkaly postupného zkracování délky základní služby z 24 na 18 měsíců v roce 1990 a na 12 měsíců v roce 1993.

Cílem nové právní úpravy je zkrácení délky základní vojenské služba ze současných 12 na 9 měsíců (navrhovatelé se nebrání diskuzi o případném zkrácení na 6 měsíců). Tato úprava odpovídá současným mezinárodněpolitickým, vnitropolitickým a ekonomickým vztahům, trend zkracování délky základní vojenské služby je plně v souladu s koncepcí reformy AČR.

Současná praxe odvodů méně než 30% populačního ročníku k základní vojenské službě prohlubuje výraznou nerovnost v zákonných povinnostech občanů. Postupné zkracování základní vojenské služby je krokem ke zmírnění této nerovnosti a také krokem k řízenému snižování počtu odvedenců až do stavu zrušení základní vojenské služby.

Navrhovaná změna branného zákona není v rozporu s právem Evropských společenství, neboť právo těchto společenství zatím nezná povinnost jednotného právního zabezpečení a uspořádání problematiky ozbrojených sil. Taktéž není navrhovaná právní úprava v rozporu se závazky, které má Česká republika a její ozbrojené síly k NATO.

Délka základní služby ve státech NATO, ve kterých je doplňování ozbrojených sil založeno na branné povinnosti, se pohybuje v rozmezí 6 až 9 měsíců (s výjimkou Turecka a Řecka) a vychází především z daného demokratického vývoje, z početní a kvalitativní struktury branecké populace a z úrovně profesionalizace ozbrojených sil příslušného státu.

Zkracování délky základní vojenské služby související s postupnou profesionalizací ozbrojených sil je patrná na vývoji v sousedním Slovensku. Novelou č. 400/2000 Z.z. ze dne 31.10. 2000 byla zkrácena délka základní vojenské služby ze 12 na 9 měsíců s účinností od 1.1. 2001. Postup profesionalizace armády např. v Belgii prokázal schopnost zrušit úplně vojenskou základní službu v mimořádně krátkém termínu několika měsíců.

Z navrhované změny branného zákona a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby nevyplývají zvýšené ekonomické nároky na státní rozpočet ani na bilanci pracovních sil.

Zvláštní část

k čl. I Navrhuje se zkrátit dobu trvání základní vojenské služby z 12 na 9 měsíců.

k čl. II bod 1 S ohledem na zkrácení doby trvání základní vojenské služby se navrhuje přistoupit ke zkrácení možnosti odvelení z dosavadních 9 měsíců na navrhovaných 6 měsíců, neboť institut odvelení je charakterizován jako vojákovo dočasné plnění úkolů ozbrojených sil u jiného útvaru. V případě zachování možnosti odvelení na 9 měsíců by charakter dočasnosti tohoto institutu ztratil smysl, neboť by voják mohl být odvelen na celou dobu 9 měsíční základní vojenské služby a prakticky by se tento institut rovnal institutu přemístění. Úprava zkrácení možnosti odvelení byla učiněna poměrně k délce navrhované doby trvání základní vojenské služby.

k čl. II bod 2 Z důvodu zkrácení doby trvání základní vojenské služby se navrhuje přistoupit ke zkrácení nároku na řádnou dovolenou z dosavadních 28 kalendářních dnů na 21 kalendářních dnů, neboť zachování dosavadního nároku na řádnou dovolenou by bylo nutno považovat za nepřiměřené nejen k dosavadní právní úpravě, tak i s ohledem na ostatní právní předpisy týkající se pracovněprávních vztahů v rámci právního řádu České republiky. Úprava zkrácení nároku na řádnou dovolenou byla učiněna poměrně k délce trvání navrhované základní vojenské služby.

k čl. III bod 1 Navrhovaná úprava výslovně stanoví, že se zkrácení základní vojenské služby vztahuje i na vojáky základní služby, kteří nastoupili k výkonu nebo dokončení základní vojenské služby přede dnem účinnosti navrhované právní úpravy a tím částečně řeší nerovnost mezi vojáky s nástupním termínem před a po dni účinnosti navrhované právní úpravy.

k čl. III bod 2 Navrhovaná úprava výslovně stanoví, že se za překročení řádné dovolené nepovažuje případ, kdy vojáci základní služby, kteří nastoupili k výkonu nebo dokončení základní vojenské služby přede dnem účinnosti navrhované právní úpravy, již vyčerpali více jak 21 dnů řádné dovolené stanovené v navrhované právní úpravě. Pokud již přede dnem účinnosti navrhované právní úpravy vyčerpaly např. 25 dnů řádné dovolené, nejsou povinni rozdíl ve výši 4 dnů oproti navrhované právní úpravě nahrazovat.

k čl. IV Účinnost zákona se navrhuje patnáctým dnem po jeho vyhlášení proto, aby byla zajištěna potřebná lhůta k technickému a organizačnímu provedení propuštění vojáků základní služby, kteří již v době účinnosti navrhovaného zákona budou mít vykonanou vojenskou základní službu v délce nejméně 9 měsíců.