Volby Home English

SNK ED - výzva, kandidátky, program

31. 1. 2006 - ED


a) výzva
b) sestavování kandidátek
c) program

Výzva politické strany SNK Evropští demokraté

Hlavním cílem nově ustavené politické strany SNK Evropští demokraté je vytvořit věrohodnou alternativu k současné politické reprezentaci a přispět ke změně české politiky utápějící se v marasmu korupce, klientelismu, populistických slibů a ztráty důvěry občanů v politiky i politiku jako takovou.

SNK Evropští demokraté představují moderní proevropskou politickou stranu pravého středu, která nabízí program fungujícího státu, kvalitního života občanů a prosperující společnosti, program jak využít šanci, kterou naší zemi nabízí evropská integrace.

Víme, že hodnoty, na nichž stavíme, a programové cíle, které jsme si vytyčili, nesdílíme jenom my, členové nově vzniklé strany SNK Evropští demokraté, ale že je spolu s námi vyznávají také další politické subjekty a osobnosti našeho veřejného života. Obracíme se proto na všechny, kdo si spolu s námi uvědomují zásadní výzvu dnešní doby. Připojte se k našemu snažení!

Společně dokážeme změnit politické poměry v naší zemi tak, aby se Česká republika konečně stala moderním evropským státem, stabilní prosperující zemí s politickou reprezentací, za niž se občané nemusí stydět.


Princip sestavování kandidátek SNKED do PSP (veřejná část)

1. Kandidátky budou sestaveny tak, aby maximálně využily potenciál kandidátů obou stávajích subjektů a osobností českého politického a veřejného života k společnému úspěchu SNKED

2. Zieleniec je politickým lídrem a hlavní tváří kampaně společně s osobnostmi a volebními lídry jednotlivých krajů (3-5-14).

3. Lídry jednotlivých kandidátek a složení 14 kandidátních listin schvaluje Republiková rada SNKED po projednání s krajskými organizacemi. Společný návrh kandidátních listin předloží krajské organizace. Nedojde-li k dohodě, rozhodne Republiková rada.

4. Kritériem pro zařazení kandidáta na kandidátní listinu je jeho předpokládaný přínos pro dosažení celkového úspěchu. Nebudou uplatňovány žádné principy zasloužilosti, či zipy ED-SNK.

5. V případě, že krajský lídr není členem SNKED, je pozice na druhém místě obsazena přednostně členem SNKED.

6. Pracovní skupina připraví analýzu podmínek pro volební úspěch v jednotlivých krajích, včetně profilu protikandidátů za parlamentí strany, SZ a NezDem.

7.-9 technické


Osnova volebního programu SNK Evropští demokraté

1. FUNGUJÍCÍ STÁT

1.1 Fungující stát potírá korupci
1. Politici nepotřebují imunitu ani zvláštní výhody.
2. Účinný a nekompromisní zákon proti konfliktu zájmů politiků a úředníků
3. Úsporné a efektivní veřejné zakázky
4. Politici musí osobně odpovídat za své činy
5. Aktivně proti korupci – nutnost nasazení agentů provokatérů

1.2 Fungující stát zaručuje spravedlnost
1. Soudnictví bez průtahů - soudci mají soudit ne úřadovat
2. Srozumitelné a účinné zákony
3. Sčítání trestů u závažných trestných činů
4. Ochrana občanů před svévolí úřadů
5. Zjednodušení soustavy soudů

1.3 Fungující stát je bezpečný
1. Armáda pod veřejnou kontrolou
2. Policie bez korupce
3. Policie slouží a chrání občany
4. Reformovaná policie spolupracuje se starosty a hejtmany
5. Integrovaný záchranný systém chrání občany v každé situaci

1.4 Sebevědomý stát v Evropské unii
1. Podpora další integrace EU
2. Silná Evropa je partnerem pro USA
3. Evropa volného trh práce a služeb, EU bez zbytečné regulace
4. Euro v roce 2010
5. Reforma unijní zemědělské politiky – dotace do péče o krajinu

1.5 Výkonný stát slouží občanům
1. Přímá volba starostů, hejtmanů a prezidenta – osobní odpovědnost
2. Vyšší výkon, profesionalita a odpovědnost úředníků za vyšší odměnu
3. Zeštíhleme strukturu veřejné správy – utáhněme opasek státu!
4. Komunikace s úřady prostřednictvím internetu a rozvoj e-governmentu
5. Podpora nevládnímu sektoru při zajišťování služeb veřejné správy

2 KVALITNÍ ŽIVOT OBČANŮ

2.1 Kvalitní život je založen na celoživotním vzdělání
1. Reforma školní výuky –od biflování k myšlení
2. Škola motivuje studenty i učitele k celoživotnímu vzdělávání
3. Co nejvíce absolventů vysokých a středních škol
4. Více peněz vysokým školám i ze školného
5. Propojení vědy a vzdělání, výzkumu a vývoje – více financí do systému

2.2 Kvalitní život nemůže být bez kultury
1. Jedno procento státního rozpočtu na kulturu
2. Průhledné udělování grantů pro kulturu a vícezdrojové financování
3. Historie a památky jsou naše rodinné stříbro
4. Česká televize a Český rozhlas bez politických vlivů
5. Odluka církví od státu

2.3 Jen zdravý život je kvalitní
1. Individuální pojistná smlouva – pacient zákazníkem zdravotního systému (za 10 % odvodu, s horním stropem pro výpočet)
2. Spoluúčast pacientů - více peněz na drahé operace, menší plýtvání
3. Nezávislý dohled nad zdravotnictvím místo politických zásahů
4. Tvrdé tresty pro distributory drog – pomoc závislým
5. Alkohol a nikotin také škodí

2.4 Šetrná politika pro město a venkov
1. Šetrné územní plánování – revitalizace opuštěných ploch, ochrana volné krajiny
2. Podpora obnovy venkova a rozmanitosti hospodářských aktivit
3. Zlepšení dopravní obslužnosti celé republiky, rovnocenné podmínky pro všechny druhy dopravy
4. Auta nepatří do center měst - podpora veřejné dopravy
5. Šetrná doprava dostane zelenou

2.5 Rovné příležitosti žen a mužů, podpora rodiny
1. Stejná odměna za stejnou práci pro ženy i muže
2. Více žen v politice a veřejném životě
3. Výchova k rovnoprávnosti začíná v rodině i ve škole
4. Podpora rodinám s dětmi – mít děti znamená investici pro budoucnost nás všech
5. Střídavé čerpání mateřské pro oba rodiče

2.6 Rovné šance potřebným
1. Integrace a domácí péče místo ústavů pro zdravotně postižené a seniory
2. Zvýšení příspěvku pro osoby pečující o své blízké
3. Rovné šance Romů a imigrantů při získání zaměstnávání
4. Vzdělání – cesta k lepšímu životu romské menšiny
5. Registrované partnerství a rovná práva partnerů

3 PROSPERUJÍCÍ SPOLEČNOST

3.1 Liberalizace trhu práce
1. Podpora výzkumu a rozvoje - postupně až do výše 3% HDP
2. Liberalizace zákoníku práce - pružné přijímání a propouštění zaměstnanců
3. Žádné odvody nad rámec hrubé mzdy
4. Vyšší kvalifikace = vyšší šance pracovat
5. Práce se musí vyplatit – doplatek podpory v nezaměstnanosti k málo placené práci

3.2 Zlepšení prostředí pro podnikání
1. Zrušení minimální daně a registračních pokladen pro živnostníky
2. Stejné podmínky pro domácí i zahraniční investory
3. Podpora malým a středním firmám, zjednodušení živnostenského zákona
4. Podpora vzniku vědeckých parků a podnikatelských inkubátorů
5. Efektivní partnerství soukromého a veřejného kapitálu

3.3 Konsolidace veřejných rozpočtů
1. Vstup do eurozóny
2. Deficit státního rozpočtu pod 3 procenta
3. Nežijme na účet budoucích generací – zastavme zadlužování
4. Pevné podíly na výnosu sdílených daní pro obce, kraje a stát
5. Rovnováha principu zásluhovosti a solidarity při rozdělování daní

3.4 Daňová reforma
1. Zjednodušení systému a jeho stabilita
2. Snížení progrese daně z příjmu fyzických osob, výhledově přechod k rovné dani cca 16%
3. Nezdaníme 6000 Kč/měsíc a osobu, 3000 Kč/měsíc a dítě
4. Daň z příjmu právnických osob snížena na 19 %, výhledově na16 %
5. Sblížení sazeb DPH na 16 a 8 %, nulová sazba DPH na dětské a kojenecké zboží v celé EU

3.5 Důchodová reforma
6. Tři pilíře pro budoucí důchod, snížení odvodů (24 %), strop pro výpočet odvodů
7. Prvý pilíř průběžný – spoření na penze rodičů (12 %odvod)
8. Druhý pilíř – povinný osobní účet - individuální penzijní pojištění (12 %)
9. Sleva na odvodu při výchově dětí (až o 9 %),
10. Třetí pilíř dobrovolný - komerční spoření na vlastní důchod

3.6 Reforma sociálních dávek
1. Podpora v nezaměstnanosti podmíněná hledáním práce a veřejnými pracemi
2. Dorovnání mateřských příspěvků na minimální příjem 6000 Kč/měsíc a osobu a 3000 Kč/měsíc a dítě
3. Příspěvky sociálně nejslabším na zdravotní péči a výjimečné životní situace
4. Příspěvek na domácí péče o seniory a zdravotně postižené
5. Deregulace nájmů a sociální dávka na bydlení