Volby Home English

Spojené státy evropské, SSE / USE

1. 1. 2009 - lib

Citáty o SSE/USE
převzato z webu Unie evropských federalistů http://www.uef.cz/

Lord Acton
1)„Ze všech možných prostředků se jako nejúčinnější z hlediska kontroly demokracie ukázalo federativní uspořádání, které je také zároveň nejpřirozenější… Federativní uspořádání omezuje a brzdí suverénní moc tím, že ji rozděluje a že vládě přiřazuje jen určitá vymezená práva. Je to jediná metoda jak omezit nejen moc většiny, nýbrž moc všech.“

2)„Federalismus je tím největším omezením centrální moci…Federalismus brání centralizaci. Místní vláda, která se musí vzdát mnohých pravomocí ve prospěch centrální vlády, se nemůže stát tyranskou. Federalismus umožňuje různým národům, náboženstvím, regionům a civilizačním epochám žít spolu v harmonii vedle sebe.“

Winston Churchill, 1946
„ Musím připustit, že mé myšlenky utkvívají především na Evropě – na oživení zašlé slávy Evropy, mateřského světadílu moderních národů a civilizací. Bylo nezměrnou katastrofou, kdyby ruské barbarství přemohlo kulturu a nezávislost starobylých evropských států. Přestože je nyní obtížné něco takového tvrdit, věřím, že evropská rodina musí postupovat s jednotou a svorností pod záštitou Rady Evropy…těším se na Spojené státy evropské, v nichž budou hranice mezi národy omezeny na minimum a na jejichž území bude možné cestovat bez překážek. Doufám, že se dočkám, až se bude studovat ekonomie Evropy jako celku.“

Friedrich August Hayek
„Mezinárodní orgán, který účinně omezí moc státu nad jedincem bude jednou z nejlepších záruk míru. Mezinárodní zákonnost se musí stát pojistkou jak proti tyranii státu nad jedincem tak proti tyranii nového superstátu nad národními společenstvími. Našim cílem nemá být ani všemocný superstát ani sdružení svobodných národů nýbrž společenství národů svobodných lidí… Federativní princip se může, za předpokladu moudrého použití ukázat jako nejlepší řešení některých z nejobtížnějších světových problémů. Jeho užití je však úkol krajně obtížný a pravděpodobně by se nám jej nepodařilo zvládnout pokud bychom příliš ambiciózním vzmachu zatížili vytvořenou federaci řešením nadměrného velkého okruhu problémů.“

Alexander Hamilton, 1787
„Navrhovaná Ústava nejenže nesměřuje ke zrušení vlád členských států, nýbrž je činí základními složkami národní svrchovanosti, neboť jim umožňuje přímé zastoupení v Senátu a ponechává jim jisté výlučné a velmi významné součásti svrchované moci. To plně odpovídá myšlence federální vlády v každém rozumném smyslu tohoto slova.“

José Ortega y Gasset, 1930
1) „Dnes se pro Evropany blíží chvíle, kdy se Evropa bude moci státi myšlenkou národní. Tato víra je dnes mnohem méně utopická než v II. století proroctví o jednotě Španělska. Čím věrnější zůstanou národní sáty západní své pravé podstatě, tím jistěji míří k svému splynutí v obrovský stát evropské pevniny.“

2) „Pouze rozhodnutí stvořit nový velký národ ze skupiny národů pevniny by mohlo znovu oživit puls Evropy. Tato by znovu v sebe uvěřila automaticky by se jala od sebe více žádati, disciplinovat se.“

Altiero Spinelli, 1946
„Na konci této války, uprostřed krátkého období národní a mezinárodní krize, kdy se struktura národních států buď částečně nebo úplně zhroutí, musíme usilovat o položení základů skutečného míru. Tentokrát se nesmí opakovat rok 1919; mírové uspořádání nesmí být výsledkem diplomatických intrik a ministerských ambicí, jako by snad nebylo záležitostí lidu, jakým způsobem bude zajištěn mír. Bude proto nezbytné výrazně podpořit ten stát nebo ty státy, které jsou zastánci vytvoření federální organizace, a zmobilizovat v každém národě všechny lidové síly v zájmu požadavků federálního řešení. Protože jedině během takového revolučního období, dokud jsou vzpomínky na válečné hrůzy dosud živé, dokáže evropská federace překonat malichernost, zradu a nacionální zájmy a stát se skutečností. Pokud dopustíme, aby nám tento rozhodující okamžik proklouzl mezi prsty, pokrokové síly bojovaly marně…“