Volby Home English

email JDml

2. 3. 2009 - x


Od: "Jiri Dienstbier ml."
Datum: 2 Březen 2009, 13:48
Komu: weiss@Liberalove.CZ
----------------------------------------------------------

Dobrý den, obracím se na Vás ve ve(ci trestního oznámení na mého otce, které jste podali minulý týden a o kterém jste informovali média.

Vy sám nejlépe víte, z(e Vámi podané trestní oznámení je lz(ivé. Pokud v ne(m uvádíte, jak z ne(j cituje c(lánek na www.tyden.cz , z(e "Existuje du*vodné podezr(ení, z(e podezr(elý jiz( od poc(átku jednal toliko s úmyslem získat, resp. vylákat ze strany pos(kozeného financ(ní prostr(edky na svoji kampan(,", tak jste uvedli nepravdivou informaci. V médiích jste tvrdili, z(e jste na kampan( vynaloz(ili 155 tis. Kc(.

Jiz( pr(ed nas(ím posledním jednáním o vyrovnání této ve(ci byla LiRA uhrazena faktura za volební inzerát ve výs(i 48 tis. Kc(. Na nas(e poslední jednání jste pr(es mojí z(ádost nedonesl jakékoliv úc(etní doklady, které by prokazovali jakékoliv dals(í výdaje LiRA, a sde(lil jste mi, z(e nic dokladovat nebudete, z(e to byla Vas(e ve(c, jak peníze na kampan( vynaloz(íte. Pr(esto jsem Vám jménem otce nabídnul na úhradu nákladu* a odme(nu za jakous takous práci na kampani celkovou c(ástku 150 tis. Kc(.

Pokud byste tuto nabídku akceptovali, dostali byste spolu s dr(íve uhrazenou fakturou c(ástku 198 tis. Kc(. Není mi proto jasné, jak jste dospe(li k záve(ru, z(e Vás mu*j otec chte(l podvodne( pr(ipravit o c(ástku 150 tis. Kc(, kterou jste "údajne(" na kampan( vynaloz(ili. V informacích poskytnutých médiím byla i celá r(ada dals(ích nesmyslu*, napr(. z(e jste vy byli ne(jakým volebním týmem, kdyz( jediným, kdo se na kampani úc(astnil, a to jes(te( dosti matne(, byl Milan Hamerský.

Vzhledem k te(mto skutec(nostem Vás z(ádám, abyste jménem Vas(í strany vydali tiskové prohlás(ení tohoto zne(ní: "Strana Liberálové.cz (LiRA) se omlouvá senátorovi Jir(ímu Dienstbierovi za jeho nepravdivé obvine(ní z podvodného jednání a z úmyslu vylákat od strany podvodne( financ(ní prostr(edky na svou kampan(."
Pokud prohlás(ení tohoto doslovného zne(ní nezver(ejníte do str(edy 4. br(ezna 2009, podá na Vás mu*j otec z(alobu na ochranu osobnosti, v které se bude domáhat zver(ejne(ní téz(e omluvy formou placené inzerce ve vs(ech tis(te(ných i elektronických médiích, kde vys(la zpráva o Vas(em trestním oznámení. Dobrovolná omluva dle mého návrhu Vás jiste( vyjde podstatne( levne(ji.

S pozdravem
Jir(í Dienstbier ml.