Volby Home English

Mgr. Martina Nováková

16. 3. 2009 - L i b e r á l o v é . c z

Personal programme
Due to my studies and work I have personal experience with functioning of European legislation and institutions in practice. I often met with high level of bureaucracy and with separation of European institutions from reality and ordinary life of ordinary people. Abovementioned personal experience leads me into conclusion that there is big space for change and conclusion that it could be done better.

As a candidate on behalf of Liberalove CZ party for European Parliament election I will support such steps that will make possible to change the fundamentals of the EU, its legislation and functioning of its institutions. I am concerned mainly about those topics:

Harmonisation instead of unification
I will stand out for and support creation of such legislation that will make possible cooperation at all levels (mainly free movement of persons, goods, services and capital), but along with possibility for member states and its citizens to keep its national specificity and individuality.

I consider as an example of improper unification an effort of the EU to change names of goods, which are specific in particular member states (e.g. our “pomazánkové máslo”).

Prevention of needless legislation
My goal is to prevent issue of new and unnecessary regulation and directives, which make prompt efforts to regulate and fetter all parts of EU citizen´s life.

As a perfect example of such legislation is legislation, that regulate size and shape of bananas.

Reduction of democratic deficiency
The EU is in consequence of complicated methods of decision-making remote from ordinary citizens and lacks necessary democratic character. Into the democratic deficiency contribute also limited competence of European Parliament which is only directly elected body in the EU. My goal is to support such actions that will contribute in closer approach of the EU to its citizens that will stop decision-making in the style “about us without us”.

__________________

Narodila jsem se 11. 10. 1978 v Brně a dosud zde s malými přestávkami žiji a pracuji. V letech 1997 - 2003 jsem vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci studia jsem byla také na výměnném studijním pobytu SOCRATES/ERASMUS v Manchesteru ve Velké Británii. Po studiích jsem pracovala na různých pozicích, jak ve státní, tak privátní sféře. V současné době působím jako konzultantka v oblasti evropských dotací a strukturálních fondů jako OSVČ. Ve volném čase ráda cestuji, lyžuji a učím se cizí jazyky.

Osobní program
Díky svému studiu a práci jsem měla možnost seznámit se osobně s fungováním evropské legislativy a evropských institucí v praxi. Setkala jsem se často s vysokou mírou byrokracie a odtržením fungování evropských institucí od reality a života obyčejných lidí. Tyto zkušenosti mě vedou k přesvědčení, že je zde velký prostor pro změnu, a že to jde dělat lépe.

Jako kandidátka strany Liberálové.CZ budu v Evropském parlamentu prosazovat takové kroky, které umožní změnu charakteru Evropské unie, její legislativy a fungování jejích institucí. Jde mi zejména o tato témata:

Harmonizace namísto unifikace
Budu usilovat a podporovat vznik takové legislativy, která umožní spolupráci na všech úrovních (zejména volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu), ale zároveň umožní jednotlivým státům a jejím obyvatelům ponechat si národní specifika a jedinečnost. Budu podporovat harmonizaci namísto unifikačních snah.

Jako příklad nevhodné unifikace vnímám snahu EU direktivně změnit jména výrobků, které jsou v jednotlivých členských státech specifická (např. naše pomazánkové máslo).


Zamezení tvorby zbytečné legislativy
Mým cílem je zamezit vydávání stále nových a zbytečných nařízení a směrnic, které usilují o regulaci a sešněrování každičké části života občanů EU.
Za ukázkový příklad zbytečné legislativy považuji zákonnou úpravu velikosti a tvaru banánů.

Snížení demokratického deficitu v EU
Evropská unie je v důsledku složitých metod rozhodování vzdálena obyčejnému občanovi a postrádá tak nutnou demokratičnost. K demokratickému deficitu také přispívají omezené kompetence Evropského parlamentu, jakožto jediného přímo voleného orgánu EU. Mým cílem bude podpora takových aktivit, které přispějí k přiblížení EU občanovi, tak aby neměl pocit „o nás bez nás“.