Volby Home English

ULD - Unie liberálních demokratů


Doplnění LiRA ke společnému programu:
CHCEME:
 • přetvoření EU na USE - Spojené státy evropské
 • společnou zahraniční politiku USE, která bude úzce koordinována s USA (Kanadou, Australií)
 • propojení policejních a justičních složek v boji proti organizovanému zločinu
 • razantní redukci (dotací) společné zemědělské politiky
 • otevřenou USE vstupu dalších zemí, které splní základní podmínky (Bulharsko, Rumunsko, Turecko, Chorvatsko, atd.)

  NECHCEME
 • rozšiřování a posilování přerozdělovacích programů EU
 • diktát velkých zemí, především SRN-FR
 • zapšklý antiamerikanismus


  Desatero české liberální politiky v Evropském parlamentu

  1. Chceme otevřít a demokratizovat orgány Evropské unie

  Uzavřený okruh tvorby evropských zákonů představuje demokratický deficit, který chceme co nejrychleji překonat.
  Rozhodování o evropských zákonech je dnes soustředěno v rukou Evropské rady, složené z předsedů vlád. Jediným navrhovatelem nařízení, směrnic a dalších legislativních aktů („zákonů“) EU je Evropská komise, složená ze jmenovaných a nikoliv volených komisařů. Komisaři jsou přitom jmenováni vládami členských zemí, jejichž předsedové návrhy Komise schvalují. Postavení Evropského parlamentu, jediného přímo, demokraticky a všemi občany členských zemí voleného orgánu EU, je v legislativním procesu Evropské unie čistě formální. Na rozdíl od parlamentů národních nemůže Evropský parlament evropské zákony ani navrhovat, ani není rozhodujícím orgánem pro jejich přijetí či zamítnutí. To považujeme za dlouhodobě neúnosné. Není možné natrvalo bránit občanům členských zemí EU, aby se demokratickou cestou, prostřednictvím Evropského parlamentu, podíleli na výkonu pravomocí EU.

  Budeme prosazovat, aby rozhodoval parlament volený všemi občany. Proto chceme, aby i na evropské úrovni vznikla skutečná parlamentní demokracie, se skutečnou dělbou moci mezi mocí zákonodárnou (Evropským parlamentem), mocí výkonnou (Evropskou komisí) a mocí soudní (Evropský soudní dvůr). Budeme prosazovat, aby se Evropský parlament přeměnil ve dvoukomorový orgán, jehož horní komora by byla tvořena dosavadní Evropskou radou (zástupci členských zemí) a dolní komora dosavadním přímo voleným parlamentem (zástupci občanů). V horní komoře by členské země byly zastoupeny rovnocenně, zatímco v dolní komoře podle počtu obyvatel.

  Budeme také usilovat o to, aby takto vytvořený a skutečnými pravomocemi vybavený Evropský parlament (a nikoliv vlády členských zemí) byl rozhodujícím orgánem pro jmenování Evropské komise, jako „vlády“ Evropské unie. Složení Evropské komise by tak odpovídalo výsledkům voleb do Evropského parlamentu a nikoliv vůli vlád jednotlivých zemí. Dosavadní stav, kdy vlády členských zemí jmenují „vládu“ evropskou a Evropský parlament ji pouze formálně potvrzuje, vyděluje výkonnou moc v Evropské unii zcela z dosahu občanů členských zemí. A právě tam ji chceme vrátit.

  Podpoříme vytvoření instituce Evropského prezidenta. Domníváme se také, že k identifikaci občanů členských zemí s demokratickými institucemi Evropské unie by významně přispělo vytvoření symbolu v podobě Evropského prezidenta, který by měl významně přispět k odstranění výrazně pociťovaného nedostatku soudržnosti aktivit hlav členských států. Jsme si jisti, že existují osobnosti s dostatečnou mezinárodní autoritou, která by jim umožnila tuto mimořádně obtížnou roli plnit. Až bude taková instituce vytvořena, navrhneme, aby se Evropským prezidentem stal bývalý prezident České republiky Václav Havel.


  2. Chceme rovnoprávné postavení pro všechny přistupující země

  Liberálové v Evropském parlamentu jako jediní vystupují proti omezení pohybu pracovních sil.
  Jsme přesvědčeni, že jedním z prvořadých úkolů pro české poslance v Evropském parlamentu bude najít spojence pro co nejrychlejší odstranění překážek volného pohybu pracovních sil. Přechodná období pro nové členské země nejsou ekonomicky odůvodněná. Liberální klub v Evropském parlamentu je jediný, který se jednoznačně staví za jejich zrušení. Spolu s našimi spojenci v tomto třetím největším klubu můžeme proto účinně usilovat o plné zrovnoprávnění českých občanů na evropském pracovním trhu. Zároveň s tím budeme prosazovat urychlené vytvoření systému vzájemného uznávání kvalifikací, který je předpokladem pro naplnění práva usadit se a pracovat v kterékoli zemi EU.

  Síla Evropské unie spočívá v jednotě její rozmanitosti. Respekt k různorodé kulturní a jazykové identitě svých členů musí zůstat jedním z principů její existence. Nemáme obavu z toho, že by se český národ v Evropské unie rozplynul. Taková obava by byla projevem nedostatku sebevědomí a důvěry v životaschopnost naší národní výjimečnosti, vytvářené tisíciletou tradicí naší státnosti a kulturní identity. Jako sebevědomí Češi chceme naopak přispět k tomu, aby v EU byly definitivně vykořeněny pozůstatky xenofobie, kulturní a náboženské nesnášenlivosti. Jsme si při tom vědomi toho, že některé projevy těchto postojů, jako například antisemitismus, nabývají uvnitř evropské společnosti v poslední době znovu na síle.

  Členství v Evropské unii může být jenom jedno. Naši poslanci budou všemi silami bojovat proti jakémukoli pokusu kategorizovat členství v EU. Uvědomujeme si při tom, že tímto postojem nejen obhajujeme svou současnou pozici jako nového člena, ale bereme na sebe také zodpovědnost za budoucí vývoj Unie. Jakkoli podmínky pro přistoupení k EU jsou nevyjednavatelé, evropské státy, které je v budoucnu splní, musí být přizváni k připojení bez jakékoli diskriminace.


  3. Chceme společný evropský trh, ze kterého budou mít prospěch všichni.

  Reforma evropské ekonomiky vytvoří bezpečné a stabilní prostředí, umožňující podnikatelům investovat do inovací a vytvářet nová pracovní místa.
  Budeme usilovat o vytvoření skutečného společného evropského trhu, který nabídne větší možnosti volby, nižší ceny a více pracovních míst. Tyto výhody budou ještě umocněny zavedením společné měny, Eura.

  Jednotný trh je trhem důsledných pravidel. Liberalizovaný trh ale vyžaduje dohled nad dodržováním společných pravidel. Proto musí být posíleno postavení nezávislých regulátorů, kteří v EU dohlížejí na zachování pravidel hospodářské soutěže. Monopoly a politicko-ekonomické mafie nemají ve sjednocené Evropě místo. Monopoly a politicko-ekonomické mafie nemají ve sjednocené Evropě místo. Jedině jistota, že pravidla budou dodržována všemi, vytvoří motivaci k investicím do inovačních a tím i rizikových projektů a k vytváření nových pracovních míst.

  Je v našem zájmu vytvořit jednotný trh služeb v dopravě. Tato oblast zůstává stále ještě velmi dlužna představě svobodné soutěže. V železniční dopravě proto podpoříme úsilí o harmonizaci technických a bezpečnostních standardů a o otevření přístupu na dopravní sítě, které povede k jejich integraci a umožní úspěšnější soupeření s automobilovou dopravou. Vítáme také úsilí o dosažení dohody mezi EU a USA o „otevřeném nebi“, která by umožnila evropským leteckým společnostem překonat dosavadní diskriminující smlouvy v oblasti transatlantické dopravy.

  Euro je dospělá koruna! Společná měna, Euro, je završením ekonomické integrace Evropské unie. Vytváří pro každého srozumitelné a průhledné podmínky na trhu. Odstraňuje náklady spojené s převodem jedné měny na druhou. S konečnou platností odstraňuje poslední bariéry mezi trhy jednotlivých zemí a vytváří tak skutečně konkurenční prostředí. To všechno je životně důležité pro českou ekonomiku, plně závislou na obchodní spolupráci s ostatními členskými zeměmi Evropské unie. Proto budeme prosazovat zavedení Eura jako měny i v České republice v nejkratší možném termínu. Euro je ekonomicky dospělá koruna!


  4. Chceme, aby v rozšířené EU nebylo místa pro diskriminaci

  Ochrana práv menšin přirozeně vyplývá z liberální politiky, která zajišťuje rovné příležitosti pro všechny.
  Naši poslanci podpoří další kroky k prosazení legislativy, která zamezí diskriminaci a obtěžování na pracovišti z důvodu pohlaví, etnického původu, náboženského přesvědčení, zdravotního postižení nebo sexuální orientace. Za klíčové považujeme zlepšit přístup na trh práce pro ty skupiny ve společnosti, které jsou tradičně podceňovány, např. ženy, přistěhovalce a lidi se zdravotním postižením. Jedním z významných nástrojů v tomto směru je realizace programů mobility pro všechny.

  Postupné stárnutí populace představuje zásadní problém našeho kontinentu. V této souvislosti budeme spolupracovat na politice, umožňující bezproblémový přenos starobních důchodů mezi členskými státy, na programech aktivního stárnutí a při podpoře širokého zpřístupnění programů celoživotního učení všem věkovým kategoriím.

  Stejně jako v našich domácích podmínkách bude i v Evropském parlamentu pro nás klíčovým zájmem zajištění rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. V dnešní době stále přetrvává řada překážek, které brání skutečné integraci lidí se zdravotním postižením. Připojíme se k dlouhodobým iniciativám liberálního klubu, směřujícím ke změnám zákonů o zaměstnanosti, umožňujícím vytvoření flexibilnějších pracovního prostředí, zohledňujícího potřeby osob se zdravotním postižením. Podpoříme výzvy k řádné implementaci Směrnice o rovném zacházení v zaměstnání a úsilí o schválení specifické Směrnice o zdravotním postižení, která bude pokrývat všechny oblasti diskriminace.

  Uvědomujeme si význam společného boje členských států EU proti mezinárodnímu zločinu a terorismu, ale budeme dbát na to, aby při něm nedocházelo k omezováním osobních svobod. Jsme si také plně vědomi, že požadavek bezpečné a spravedlivé Evropy pro všechny se musí vztahovat i na ty, kteří zde oprávněně usilují o azyl, nebo o nový život.


  5. Chceme, aby Evropa investovala do budoucnosti

  Chceme, aby občané věděli, kam směřují peníze z rozpočtu Evropské unie.
  Budeme proto prosazovat otevření všech informací o financích EU, včetně těch, které jsou dosud přístupné jen úředníkům Evropské komise. Jedině tak vytvoříme tlak na šetření penězi tam, kde je to možné a na jejich přesun tam, kde je to nutné. Zejména se zasadíme o zvýšení rozpočtu na podporu vzdělání, vědy a výzkumu – i kdyby to mělo znamenat snížení některých tradičních dotací. Ušetřené prostředky investujeme do budoucnosti, tedy do lidí. Vzdělání, věda, výzkum, ale i rekvalifikace, podpora inovačního podnikání a moderních informačních technologií jsou pro liberály daleko efektivnější než nekonečné financování nepotřebné produkce.

  Korupce a střet zájmů musí vést k okamžitému vyhazovu! Na peníze musí být vidět. To je možné jen tehdy, není-li jich v rukou úředníků příliš mnoho a každý jejich pohyb je přístupný veřejnému zkoumání. Evropští komisaři i jejich úředníci musejí odpovídat nejvyšším morálním standardům. Jakákoliv pochybnost o nakládání s penězi EU nebo i jen náznak střetu zájmů musí mít okamžitě za následek odchod příslušné osoby z její funkce. Liberalismus není džungle, ale svoboda spojená s plnou odpovědností za dodržování psaných i nepsaných pravidel. Evropský parlament se musí podílet na kontrole výdajů a to i tam, kde doposud kontrolu vykonávala Rada ministrů financí.

  Budeme prosazovat urychlené vytvoření společného prostoru výzkumu, vývoje a inovací. V této souvislosti navrhneme vytvoření evropských výzkumných rad, ve kterých zasednou zástupci evropské akademické komunity a budou se přímo podílet na rozhodování o rozdělování prostředků na výzkum, vývoj a inovace. Pro nejvyšší evropský orgán v této oblasti navrhneme jako sídlo Prahu.

  Budeme usilovat o rychlejší a důslednější uplatnění principů Lisabonského procesu. Evropská unie jako celek musí splnit stanovené cíle investic do výzkumu, vývoje a inovací, musí se stát centrem vzdělanostní ekonomiky, schopné konkurovat Spojeným státům i dynamicky se rozvíjejícím centrům v Asii. Ke zvýšení zaměstnatelnosti a mobility evropské pracovní síly chceme přispět podporou studentských a učňovských výměn. Navrhneme, aby se programy Erasmus a Leonardo rozšířily i na ty, kteří se vzdělávají v rámci programů odborného vzdělávání.


  6. Chceme zajistit plnohodnotný rozvoj evropských regionů

  Evropská unie považuje regiony za základní stavební kameny rozvoje Evropského společenství
  a za jeden z předpokladů racionální integrace, reflektující tezi EU o „jednotě v rozmanitosti“. Ve vztahu k regionům Evropské unie podpoříme rozumnou míru decentralizace, vycházející z principu subsidiarity a koncentraci strukturálních operací na nejméně rozvinuté regiony. V souvislosti s větší odpovědností regionů budeme prosazovat i zvýšení pravomocí, včetně pravomocí ve sféře daní a poplatků, budeme se snažit částečně nahradit princip přerozdělování daní principem regionálních daní při současném snížení daní „centrálních“.

  V oblasti strukturálních operací EU podpoříme vznik autonomních operačních programů. Současně budeme usilovat o zjednodušení přípravy dokumentů, implementace, administrativy a monitorování. Za velmi významné považujeme vyrovnávání kvality infrastruktury regionů, včetně nového programu Konvergence, který by měl být pružnější a umožňovat financování důležitých infrastrukturních projektů v regionech. Podporujeme princip partnerství, na jehož základech význam regionů dále poroste.


  7. Chceme, aby Evropa byla vedoucí silou v ochraně životního prostředí

  Ochraně životního prostředí je v EU věnována dlouhodobě značná pozornost
  a to se na jejím území promítlo do výrazného zlepšení kvality životního prostředí. Budeme proto usilovat o další posílení společné evropské politiky ochrany životního prostředí, která se opírá o čtyři základní a vzájemně propojené pilíře: účinnou legislativu, adresné stimulační ekonomické nástroje, zainteresování široké veřejnosti a integrování moderních ekologických a dalších vědeckých poznatků. Podpoříme důsledné uplatnění pěti základních principů ekologické politiky: prevence, vysoké úrovně ochrany životního prostředí, předběžné opatrnosti, nápravy škody u jejího zdroje a zásady „znečišťovatel platí“.

  Čistá Evropa je naším národním zájmem. Jsme přesvědčeni, že naším národním zájmem je co nejúčinnější celoevropská politika ochrany životního prostředí. Díky geografické poloze jsme přirozeným tranzitním dopravním uzlem a nechceme, aby naše dálniční a rychlostní komunikace byly zacpány dálkovými kamionovými soupravami. Budeme proto usilovat o ekologizaci dálkové dopravy v celoevropském měřítku. Budeme prosazovat ekologickou daňovou reformu s cílem snížit daně z příjmů a sociálního pojištění a redefinování daní z neobnovitelných zdrojů, elektrické energie, odpadů a dalšího využívání životního prostředí. Budeme rovněž prosazovat lustraci dotačních programů EU, včetně agrární politiky, z hlediska jejich dopadů na kvalitu prostředí. Budeme iniciovat vznik společné strategie omezování povodňových škod a rizik. Zavádění chemických látek a geneticky modifikovaných organismů a produktů nechceme zakazovat, ale vzhledem k existujícím obrovským rizikům budeme prosazovat jednotná pravidla udílení povolení, která omezí rizika a umožní dlouhodobý monitoring dopadů těchto látek na životní prostředí a lidské zdraví a otevřenou informovanost veřejnosti.

  Podpoříme evropské iniciativy za hranicemi našeho kontinentu. Chceme, aby se Evropa jako kolébka moderní civilizace stala vedoucí silou v oblasti ochrany životního prostředí, šla ostatním kontinentům příkladem a efektivně podporovala ekologická řešení v celosvětovém měřítku. Budeme usilovat, aby naplňování Kjótského protokolu nebylo cílem, ale mezníkem dalšího snižování produkce skleníkových plynů narušujících klima, obyvatelnost, ekologickou stabilitu a ekonomickou perspektivu většiny států a obyvatel Země. Budeme prosazovat, aby se EU zasadila o vytváření globální sítě chráněných území, která bude zásadním způsobem přispívat k ochraně světové diverzity a planetární ekologické stability podmíněné přírodními procesy.


  8. Chceme, aby Evropa prosazovala udržitelný rozvoj

  Chceme prostřednictvím EU posilovat pozitivní stránky globalizace a učinit z ní záležitost každého občana.
  Globalizace se stala fenoménem ovlivňujícím každý stát, národ, společenství i jednotlivého člověka. Nelze jí smysluplným způsobem zabránit, lze však na ni reagovat a v co největší míře podporovat její kladnější stránky. Tak jako průmyslovou revoluci nešlo zastavit rozbíjením strojů, nelze ani pokračující globalizaci zastavit žádnými demonstracemi, nebo izolací států a společenství od mezinárodního obchodu, výměny informací a vědeckého a technického pokroku. Takovýto vývoj přináší některým oblastem urychlený rozvoj a občanům blahobyt, v jiných naopak prohlubuje zaostávání a zvyšuje už i tak nesmírnou bídu. Ukázalo se, že pouhé uvolnění mezinárodního kapitálu a jeho volný oběh nezaručuje všeobecný rozvoj a blahobyt.

  Evropa musí otevřít svůj trh pro mnohostranný systém obchodu a pomoci tak nejchudším státům uniknout z pasti chudoby. V rámci evropských orgánů budeme prosazovat rozpracování a aktualizaci programu udržitelného rozvoje Evropské unie a to jak v globálním tak i kontinentálním a regionálním měřítku. Programy musí mít vyvážené základní pilíře udržitelnosti – ekonomickou prosperitu, ochranu životního prostředí a sociální rozvoj. Připojíme se k požadavku našich liberálních partnerů z ostatních členských zemí EU na liberalizaci světového obchodu pro rozvojové země a umožnění přístupu jejich produktů na evropský trh. Podpoříme také navýšení veřejné pomoci rozvojovým zemím nad 0,75 % HDP v rámci zemí EU, avšak pouze za předpokladu, že její zásadní podíl bude zaměřen na projekty startující udržitelný rozvoj, podporující svobodné podnikání a demokratické instituce a výrazně rozvíjející svobodný přístup ke vzdělávání.


  9. Chceme reformovat zemědělskou politiku Evropské Unie

  Evropská zemědělská produkce se musí rozvíjet na základě poptávky, nikoli na základě podpor.
  Zemědělská politika zemí Evropské unie je v současném stavu dlouhodobě neudržitelná. Mezi trvající negativa stále patří vysoká finanční náročnost (přes 50% rozpočtu EU), nedostatečná adresnost podpory na činnosti související s péčí o ekologickou a scenerickou hodnotu krajiny a dalších mimoprodukčních funkcí, důležitých pro rozvoj venkova. K vytváření vzdělanostní ekonomiky nepřispívají nepotřebné hory masa a másla, neprodejná jezera mléka a miliony tun předraženého obilí.V Evropském parlamentu proto podpoříme návrhy na přehodnocení systému Společné zemědělské politiky a její výraznou liberalizaci. Součástí přehodnocené zemědělské politiky bude i zajištění lepšího přístupu kapitálu k vyspělému podnikání v zemědělské prvovýrobě a rychlé srovnání zemědělských podpor mezi členy EU.

  Podpoříme dokončení transformace evropského zemědělství na multifunkční programy rozvoje venkova. Za nutnou součást této transformace považujeme zavedení účinných poradenských systémů na bázi spolufinancování, větší podporu účelového zemědělství v klimaticky a hospodářsky nepříznivých oblastech, alternativní využití zemědělských výrobků k nepotravinářským účelům, jako je produkce technických plodin a plodin, využitelných jako obnovitelné zdroje energie; za důležitou považujeme i podporu kontrolovaného ekologického zemědělství.


  10. Chceme, aby Evropa v celosvětových otázkách mluvila jedním hlasem.

  Je načase, aby se Evropa stala silou, se kterou se ve světě musí počítat.
  Naši poslanci podpoří vytvoření úřadu evropského ministra zahraničí, který bude předsedat Radě pro vnější vztahy a bude viceprezidentem Evropské komise. Jsme přesvědčeni, že vnější politika EU musí být založena na úctě k lidským právům, demokracii, svobodném obchodu a dodržování mezinárodních smluv. V této oblasti by EU měla být aktivní i za svými hranicemi. Není možné, aby členské státy mlčely k takovým otázkám, jako je trest smrti, mučení a ponižování lidské důstojnosti, ať k nim dochází kdekoli. Naši poslanci budou v Evropském parlamentu pokračovat v aktivní činnosti na tomto poli, které zástupci Unie svobody v obou komorách našeho parlamentu vždy považovali za mimořádně významnou.

  Souhlasíme s tím, že vedle své globální role má EU své zvláštní zájmy v oblasti Středomoří, na Balkáně a ve vztazích k Rusku, Ukrajině, Bělorusku, Moldávii a také k oblasti Kavkazu. Považujeme v této souvislosti za prospěšné, aby součástí úřadu evropského ministra zahraničí byl i komisař, pověřený vztahy k těmto oblastem. Domníváme se, že Česká republika by měla využít svých zkušeností a prestiže k tomu, aby na tento post prosadila svého kandidáta..

  Systém evropské bezpečnostní a obranné politiky musí být úzce napojen na NATO a musí se s ním doplňovat. Transatlantickou bezpečnostní a obrannou vazbu považujeme za nenahraditelnou a Spojené státy za klíčového a nejdůležitějšího partnera EU. EU musí být připravena hájit své zájmy s využitím metody multilaterálního dialogu všude tam, kde je to možné a s použitím legitimní síly tam, kde je to nutné, a to s cílem vytvořit spravedlivější a stabilnější svět.

  Hrozba mezinárodního terorismu se přímo dotýká základních hodnot, na kterých EU stojí a ruší do značné míry rozdíl mezi vnitřní a vnější bezpečností členských států. Považujeme za samozřejmé, že státy EU jsou povinny vyjadřovat plnou solidaritu a poskytovat veškerou pomoc těm členským státům, které se stanou cílem teroristického útoku. Zároveň by Evropa měla být pevným spojencem ostatních demokratických států, bojujících s terorismem na globální úrovni. Proto budeme i nadále podporovat účast ozbrojených sil členských států EU v operacích v rámci NATO.