Volby Home English

Kandidáti LiRA

Doc. ing. arch. Jiří Löw

LiRA nabízí brněnské veřejnosti nezávislou, originální, kompetentní a odpovědnou osobnost, ing. arch Jiřího Löwa, viz životopis.

Životopis:

Doc. Ing. arch. Jiří Löw: narodil jsem se 10.4.1948 v Praze. Otec byl v 50. letech politickým vězněm (proces s vatikánským protistátním spikleneckým centrem "Valena a spol"), což celé rodině po celou dobu komunismu komplikovalo život. Po základní škole jsem se proto musel rok učit zámečníkem a až potom jsem vystudoval Střední průmyslovou školu textilní v Jihlavě. Jedině díky roku 1968 jsem byl přijat na fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně, promoval jsem v roce 1974. V Brně jsem pak již zůstal. Od nástupu do praxe až do r. 1990 jsem pracoval v Agroprojektu Brno, kde jsem zpracoval desítky územních plánů sídelních útvarů a jako vedoucí specialista koordinoval metodologickou práci podniku na úseku územního plánování a jeho propojení s krajinnou ekologií a ochranou životního prostředí. V roce 1975 jsem se poprvé oženil s Lýdií, rozenou Balonovou, a mám s ní tři dospělé děti (dva syny 24 a 22 let a dceru 20 let). Před rokem 1989 jsem nebyl členem, ani kandidátem žádné politické strany.

Již v prosinci 1989 jsem se stal členem OF a jeho Brněnského parlamentu. Od r. 1990 až do jeho rozpuštění jsem byl za OF zastupitelem Jihomoravského KNV. V další politické práci jsem podporoval sdružení nezávislých kandidátů "Sdružení pro Brno", které v komunálních volbách v r.1990 získalo dokonce místo primátora. V tomto roce jsem založil se společníky projekční kancelář Löw a spol., s.r.o., Brno, kde jsem dodnes jednatelem. Firma se zabývá územím a krajinářským plánováním, výzkumnými úkoly, zpracováváním koncepcí rozvoje sídel a regionů, hodnocením vlivů staveb a koncepcí na životní prostředí, pozemkovými úpravami. Celkově je zaměřena především na plánování venkovské krajiny.

V letech 1991-1994 jsem pracoval jako vedoucí Ústavu územního plánování a řízení Fakulty architektury Technické university Brno, kde jsem byl i habilitován. Od roku 1994 přednáším pouze externě, územní plánování na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně. V roce 1997 jsem byl členem Městského i Oblastního výboru, od roku 1998 předsedou brněnské organizace ODA a lídrem strany v komunálních volbách r. 1998. Jako zastupitel jsem byl zvolen i členem rady města Brna a předsedou její komise pro rozvoj. Se Stranou zelených a Sdružením pro město jsme zde vytvořili společný - Modrý klub. V roce 2000 jsem byl za Čtyřkoalici zvolen do Jihomoravského krajského zastupitelstva*, kde pracuji v komisi pro meziregionální vztahy a ve výboru pro národnostní menšiny. V roce 2001 jsme se rozešli s mou první ženou V roce 2002 jsem syt stranického života opustil řady ODA. V r. 2002 jsem se znovu oženil se svou současnou ženou Hanou, rozenou Cahovou. S ní jsem vyženil další, osmnáctiletou dceru.

V současnosti se věnuji projektování, regionální politice a rodině. Politicky jsem v krajském zastupitelstvu zařazen jako nezávislý v klubu Čtyřkoalice.

Externě spolupracuji s vědeckovýzkumnou základnou. Samostatně jsem pracoval na řadě výzkumných a metodických úkolů. Jsem členem Komory architektů ČR a členem vědecké rady Fakulty architektury v Brně. Jsem i nositelem autorizace v oboru urbanismus a územní plánování (Komora architektů ČR), jsem oprávněn k hodnocení vlivu staveb na životní prostředí ve smyslu zákona č. 244/92 Sb. a mám i autorizaci v oboru projektování územních systémů ekologické stability (Komora architektů ČR).

Mám rád přírodu, kulturu a život.

*(Jiří Löw získal při krajských volbách druhé nejvyšší preference v okrese Brno-město, Juránek 7612 /hejtman, KDU-ČSL/, Löw 2762, Polách 1886 /lídr ODS/, Václavek 1571 /lídr ČSSD/. V celkovém pořadí byl šestý se 4489 hlasů /před ním 4 z KDU-ČSL/ ze 65 zastupitelů.)

Pracovní verze programu:

pro:

 • úplné zrušení imunity politiků, omezení imunity dalších osob
 • přímou volbu starostů, primátorů, hejtmanů a prezidenta, aby nebyli závislí na stranických sekretariátech
 • Evropu regionů, nikoliv národnostních států, které stále bojují o vůdčí postavení. V takové Evropě bude mít své místo i (jižní) Morava
 • snížení daňové zátěže, aby si každý mohl své věci platit sám a nemusel čekat na státní milodary
 • nahrazení senátu sněmovnou krajů, aby se v celostátní politice více prosazovaly potřeby jednotlivých regionů
 • striktní subsidiaritu, tj. rozhodování o problémech co nejblíže občanovi. Stát má koordinovat pouze zahraniční politiku, bezpečnost, obranu, právo, kraj jen to co je nad místním zájmem a vše ostatní patří na obec
 • uvolnění cen nájemného, spojeného však s pomocí chudým skupinám obyvatel. Je neúnosné, aby část obyvatel platila velmi mnoho a část za jejich peníze méně. Je neúnosné, aby domy chátraly. Především je ale neúnosné čachrování s byty, kdy část lidí má neoprávněně byty které nepotřebuje a nejsou jejich a pronajímá je pro svůj zisk. Jedině deregulace sníží cenu bydlení.
 • více peněz na charitativní účely, protože sociální služby poskytuje nejlépe ten, kdo to dělá dobrovolně a navíc
 • více peněz na kulturu a amatérský sport
 • podporu krajinotvorných činností na venkově
 • využívání obnovitelných zdrojů energie
 • kulturně pestrý kraj

proti

 • zadlužování státu
 • dotování zemědělské výroby pro výrobu
 • vytváření nerovných podmínek pro podnikání
 • zaměňování problematiky asociálních skupin obyvatel za rasismus
 • megalomanským státním projektům pro stavební lobby, jako je průplav Dunaj - Odra - Labe, přehuštěná síť dálnic, další jaderné elektrárny, přehrady atd.

Co jsem dosud vykonal (nejvýznamnějších práce):

 • Löw J., 1991: Prostorová typizace antropoekologických podmínek jako podklad pro vylišení typů krajinných prostředí. Löw a spol., 1991, 40 s.
 • Löw a kol. 1992: Hypotéza interakčních prvků a jejich funkcí. Projekt B 5.1./01.4 (Obnova ekologické stability krajiny), dílčí kapitola DÚ.1.3. Löw a spol., 1992, 45 s.
 • Löw a kol., 1993: Interakční prvky systémů ekologické stability. Dílčí etapa 04. Löw a spol., 1993, 132 s.
 • Löw a kol., 1994: Zpracování metodiky místního územního systému ekologické stability. Projekt GA/1180/93 (Revitalizace systémů trvalé vegetace v krajině), DÚ 02.
 • Löw a kol., 1995: Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability (metodika pro zpracování dokumentace). Doplněk, Brno, 1995, 179 s.
 • Löw J., 1999: Obecná metoda ochrany krajinného rázu (hodnocení krajinného rázu pro ÚHA města Brna)
 • Löw J., Míchal I., 2001: Krajinný ráz, nakladatelství Lesnická práce, Kostelec n. Č.L.,v tisku 2003, 350s,
  Na čem nyní pracuji:
 • Löw J., 2002: Problémový blok 5: Východiska, cíle a nástroje tvorby a uplatňování krajinných politik. Výzkumný úkol MŹP ČR: Zajištění realizace Evropské úmluvy o krajině v další činnosti MŹP ČR, nositel Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, 2002 - 2004

Co chci dělat

 1. Zpracovat mapu krajinných mezzotypů České republiky na základě jejich historického vývoje.
 2. Zpracovat průvodce moravským kulinářstvím a jejími specifickými produkty

pedagogická činnost:

Na Přírodovědecké fakultě MU Brno přednáším geografům v letním semestru předmět Urbanismus a územní plánování. Dále uvádím osnovu tohoto atypického předmětu:

 1. Společenská východiska urbanismu a územního plánování
 2. Teoretické základy urbanismu I. -funkce, transport, systémy
 3. Vývoj krajiny a urbanismu I.- od pravěku po 1/2 17. stol.
 4. Region, sídlo, zóna
 5. Územní plánování I. -předpisy, nástroje, územní řízení
 6. Vybrané problémy územního plánování
 7. Související oborové dokumenty a podklady

Jinak přednáším pouze příležitostně na Fakultě architektury VÚT Brno a ČVUT Praha a na Sociálně správní fakultě MU Brno.

zaměstnání:

jak jsem již uvedl, jsem spolumajitelem a jednatelem firmy Löw a spol., s.r.o. v Brně - Husovicích. Firma se zabývá územním a regionálním plánováním, krajinně ekologickými projekty a pozemkovými úpravami.