Volby Home English

LiRA navrhuje zrušit tzv. Benešovy dekrety

19. 3. 2002 - LiRA

LiRA považuje současnou diskuzi o platnosti a účinnosti, případně vyhaslosti tzv. Benešových dekretů za důležitou bez ohledu na zřejmou účelovost, s jakou ji iniciovali a udržují někteří politici v Rakousku a Německu.

LiRA na základě své právní analýzy opírající se o názory více odborníků (za velmi kvalitní považujeme např. analýzu uveřejněnou na Neviditelném psu) bude po volbách iniciovat následující usnesení :

 • Parlament ČR vědom si závazků a odpovědnosti ČR dále rozvíjet česko-německé vztahy v duchu dobrého sousedství a partnerství a přispívat tím k utváření sjednocující se Evropy,
 • litujíc, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny,
 • zejména litujíc excesů, které byly v rozporu s elementárními humanitárními zásadami i s tehdy platnými právními normami, a nadto litujíc, že bylo na základě zákona č. 115 z 8.5.1946 umožněno nepohlížet na tyto excesy jako na bezprávné a že následkem toho nebyly tyto činy potrestány
 • vycházejíc z toho, že spáchané křivdy náležejí minulosti a že je nelze odčinit, ale nanejvýš zmírnit, a že přitom nesmí docházet k novým křivdám a vycházejíc z toho, že výsledky 2. světové války nesmějí být zpochybněny,

usnesl se na tomto zákoně ČR:

§1 Dnem účinnosti tohoto zákona pozbývají účinnosti:

 1. zákon č. 5/1945 Sb. II., dekret prezidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů, ve znění zákona č. 116/1949 Sb. a zákona č.122/1951 Sb.
 2. zákon č.12/1945 Sb. II., dekret prezidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa
 3. zákon č. 28/1945 Sb. II., dekret prezidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci, ve znění zákona č. 116/1949 Sb. a zákona č. 122/1951 Sb.
 4. ústavní zákon č. 33/1945 Sb. II., ústavní dekret prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, ve znění zákona č. 116/1949 Sb.
 5. zákon č. 71/1945 Sb. II., dekret prezidenta republiky o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství
 6. zákon č. 108/1945 Sb. II., dekret prezidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, ve znění zákona č. 84/1949 Sb., zákona č. 116/1949 Sb., zákona č. 18/1950 Sb., zákona č. 19/1950 Sb., zákona č. 88/1950 Sb. a zákona č. 182/1950 Sb.

§2 Právní vztahy vzniklé na základě zákonů uvedených v §1 zůstávají nedotčeny.

§3 Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

LiRA si od přijetí takovéhoto prohlášení Parlamentem ČR slibuje následující:

 1. na domácí scéně
  • odstranění z českého právního řádu zákonů, které jsou z dnešního pohledu neobhajitelné a jejichž platnost není v současné době nezbytná
  • podporu diskuze o období tzv. třetí republiky ( 1945-1948 ), o tom na kolik její charakter „ omezené demokracie “ v rámci Národní fronty byl již přímou cestou k nástupu komunistického režimu po 25.2. 1948
 2. na zahraniční scéně
  • vstřícné gesto k těm zahraničním hlasům, které reprezentují rozumný, umírněný náhled na tuto problematiku, například v Rakousku sociální demokraté, Zelení, lidovci zastávají umírněná stanoviska, zatímco lidé jako J.Haider budou nuceni prokázat skutečné úmysly, v případě jejich dalších požadavků na ČR zůstanou dle našeho názoru osamoceni bez podpory dalších stran.

LiRA je přesvědčena, že zrušením sporných Benešových dekretů projevíme dostatečné sebevědomí, odstraňujeme z právního řádu historické relikty a sami sobě i svým sousedům nabízíme otevřenou diskuzi jak o otázkách minulosti, tak především o našich společných zájmech v budoucí sjednocené Evropě.