Volby Home English

Vytvoření Koordinační rady liberálních stran

11. 4. 2003 - Tisková zpráva LiRA

Představitelé politických stran a hnutí Cesta změny, Evropští demokraté, Liberální reformní strana, Politické hnutí Nezávislí, Občanská demokratická aliance a Volba pro město se 11. dubna 2003 sešli v Senátu za účelem podpisu Dohody o vytvoření Koordinační rady politických stran a hnutí. Pozorovateli jednání byli zástupci SNK-sdružení nezávislých a Strany pro otevřenou společnost.

Koordinační rada představuje snahu uvedených politických subjektů hledat, nacházet a prezentovat společná stanoviska k politickým a dalším problémům domácí i mezinárodní politiky a koordinovat společný postup při volbách do Evropského parlamentu, Parlamentu ČR, obecních i krajských zastupitelstev.

Mluvčím Koordinační rady byl zvolen Jan Kasl, předseda ED.

* KR vítá rozhodnutí Evropského parlamentu o rozšíření EU o ČR.
* KR vyjadřuje politování nad váháním představitelů ČR s vysláním polní nemocnice do Iráku.
* KR vyzývá ústavní činitele ČR, aby vyvinuli politickou a diplomatickou aktivitu ve prospěch kubánských disidentů odsouzených komunistickým režimem na Kubě k těžkým trestům.
* KR vyjadřuje podporu ED při podání trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci škody 1O,5 mld. Kč, vzniklé v souvislosti s rozhodnutím arbitráže ve Stockholmu.
* KR vyjadřuje znepokojení nad nepřiměřeným prostorem, který je poskytován představitelům KSČM v některých médiích.

Dohoda o vytvoření Koordinační rady politických stran a hnutí

Účastníci této dohody se shodli na vzniku Koordinační rady politických stran a hnutí (dále jen KR), aby mohli hledat, nacházet a prezentovat politická stanoviska k vytčeným programovým cílům, založená na liberálně konzervativních hodnotách.

1. Společné programové cíle :
* začlenění naší země do evropských struktur
* boj proti korupci a klientelismu
* vymahatelnost práva
* svoboda a s ní spojená osobní odpovědnost jedince
* hospodářská prosperita jako výsledek rovné hospodářské soutěže
* společnost založená na vzdělání
* adresný a motivující sociální systém
* ochrana práv menšin
* další cíle, které budou výsledkem konsensuální dohody všech zastoupených subjektů

2. Základní metody činnosti :
* Jednotný a společný postup při prosazování těch cílů, které budou rozhodnutím KR deklarovány jako společné.
* Vyjadřování společných stanovisek k aktuálním politickým otázkám, formulování návrhů řešení určených programových cílů, jejich společná prezentace a propagace na veřejnosti.
* Koordinovaný a případně společný postup ve volbách do Evropského parlamentu, Parlamentu ČR, do krajských a obecních zastupitelstev.
* Společná účast v kampaních k jednotlivým politickým projektům.

3. Organizační pravidla KR:
a) Ustavujícími členy KR jsou CZ, ED, LiRA, NEZ, ODA, VPM
b) Každý člen KR má jeden hlas.
c) Kromě určených případů rozhoduje KR zásadně na principu konsensu, tedy závazná jsou pouze taková rozhodnutí KR, s nimiž souhlasili všichni přítomní členové KR.
d) KR je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní alespoň nadpoloviční počet subjektů (tedy minimálně čtyři).
e) KR je tvořena dvěma delegáty každého zúčastněného člena. Každý člen nominuje do KR minimálně dva, maximálně čtyři delegáty, kteří jsou oprávněni v KR jednat jménem příslušného člena, přičemž jednání se mohou zúčastnit vždy pouze dva z nominovaných delegátů. Seznam všech nominovaných delegátů a jeho případné změny budou uvedeny v dodatku této dohody.
f) KR bude navenek reprezentovat mluvčí KR, zvolený většinou všech členů KR. Mluvčí KR zůstává ve své funkci do okamžiku, kdy je zvolen jeho nástupce.
g) Zasedání KR se bude konat podle rotačního principu v sídle a na náklady pořádajícího člena KR.
h) Jednání KR bude probíhat zpravidla dvakrát měsíčně. Místo a čas konání následujícího jednání KR bude určeno na jednání předcházejícím. Mimořádné jednání může svolat mluvčí nebo společně tři členové KR.
i) Zasedání KR řídí předseda KR, pokud tím nepověří jiného delegáta KR, zpravidla delegáta pořádajícího člena KR.
j) Přistoupení nových členů KR je možné se souhlasem všech stávajících členů KR.
k) Kterýkoli člen KR má právo kdykoli z KR vystoupit. KR zanikne, pokud počet jejích členů klesne pod tři.
l) Další politické subjekty se mohou jednání KR účastnit jako pozorovatelé, pokud s tím vysloví KR souhlas.

v Praze dne 11.dubna 2003

za Cestu změny: Jiří Lobkowicz
za Evropské demokraty: Jan Kasl
za Liberální reformní stranu: Milan Hamerský
za Politické hnutí NEZÁVISLÍ: Jiří Horák
za Občanskou demokratickou alianci: Jiřina Nováková
za Volbu pro město: Martin Dvořák