Volby Home English

Volte liberály na JM

22. 5. 2006 - lira

odkaz -zde-

Ministerstvo vnitra
Odbor všeobecné správy

Možnost hlasovat na voličský průkaz v libovolném kraji ČR
osobně lze vyřídit na obci/úřadě 18-30.5.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 2.-3.06.06 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, avšak na území ČR, může hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku.

dva způsoby, jak lze požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu:

OSOBNĚ
-o vydání voličského průkazu lze požádat nejdříve 18.05.06, do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 30.5.06 do 16h. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu;

PÍSEMNĚ
-písemnou žádostí opatřenou ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Pro písemnou žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději do 26.05.06.

Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 zákona o volbách do Parlamentu, při samotném aktu hlasování, volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů (§ 19 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu).

Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti „svého“ volebního okrsku, okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů.

Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.