Volby Home English

Liberálové dali konkrétní nabídku ODS a SZ

30. 5. 2006 - LiRA

TZ LiRA/LiberálovéČR
Liberální reformní strany
-závěr kampaně LIBERÁLŮ
===================


> k 30.5.2006 TZ k závěru kampaně LIBERÁLŮ

a) hodnocení kampaně
b) nabídka podpory liberálů ODS a SZ (odstoupení ve prospěch)**
c) skutečné náklady kampaně
d) koaliční vláda dle liberálů (ODS-KDU-SZ-LiRA)
e) postřeh k médiím


ad a) Liberální reformní strana vždy usiluje o efektivní politiku, naše kandidatura je vynuceným krokem po tom, co byly odmítnuty naše návrhy na vznik širšího
1) liberálně-zeleného bloku (únor-září 2005, LiRA+SOS+SZ+ED),
2) konzervativně-liberálního bloku (prosinec2005-leden2006, LiRA+ODA+US-DEU+SNKED).
Na daném mediálním prostoru jsme se prezentovali JASNĚ, FÉROVĚ, DŮSTOJNĚ.

ad b) liberálové zaslali emailem 29.5. (v 21h) předsedům ODS a SZ návrh smlouvy (Martin Bursík obdržel osobně, před novináři 30.5. v 11:30)
o předvolební podpoře liberálů pro jejich strany a programové a personální spolupráci

ad c) celkové = 95,800,- Kč (bez provozních výdajů)
hlavní položky: kauce -15tis, inzerce MHD -35tis, inzerce Respekt -3tis, inzerce zpravodaje mč -8,5tis, grafik -6,307, letáky -8,360, TV+rádio spoty -19,635,
Ostatní strany zamlčují skutečné náklady kampaně!!

ad d) ministerstva dle současného zákona (ODS-KDU-SZ-LiRA)

ODS/ Mirek Topolánek -předseda vlády
KDU/ Kalousek -místopředseda vlády a ministr financí
SZ/ Martin Bursík -místopředseda vlády a ministr životního prostředí
LiRA/ Milan Hamerský -místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády

ODS/ Alena Páralová -ministryně práce a sociálních věcí
ODS/ Miroslava Němcová -ministryně kultury
ODS/ Jiří Pospíšil -ministr spravedlnosti
ODS/ Petr Gandalovič -min. zahraničních věcí
ODS/ Petr Nečas -ministr obrany
ODS/ Tomáš Julínek -ministr zdravotnictví
ODS/ Walter Bartoš -ministr školství, mládeže a tělovýchovy

KDU/Vlasta Parkanová -ministryně vnitra
KDU/Tomáš Kvapil -min. pro místní rozvoj
KDU/Libor Ambrozek -ministr zemědělství

SZ/ Petr Štěpánek (Martin Robeš) -ministr dopravy
SZ/ Petr Pávek -ministr průmyslu a obchodu

LiRA/ Jiří Zlatuška -ministr informatiky

ad e) česká média obstála jen průměrně
Generálně lze říci, že média přistoupila k volební kampani neinvenčně. Zástupná témata vytlačovala podstatná, např. diskuze o přijetí eura diskuzi o budoucí podobě EU, způsob volby prezidenta změnu způsobu voleb do sněmovny, atd.
Média nezvládla rozlišování mezi 26 kandidujícími subjekty a utekla se k ČT „vyvolené“ pětce.
Originální témata LiRA média ignorovala i v případech, kdy mají velkou podporu veřejnosti -eutanázie, nebo jsme dokonce jediní s jasným názorem -vojenská (raketová) základna v ČR či kandidát na prezidenta Petr Pithart.
Jak veřejnoprávní, tak soukromá elektronická média jsou pod vlivem politiků přes mediální rady, viz případ redaktora Aleše Cibulky.

---------

Strana zelených / Občanská demokratická strana
RNDr. Martin Bursík / ing. Mirek Topolánek, předseda
Praha

Vážený pane předsedo,

vzhledem k vývoji situace v naší zemi v posledních dnech, majíce obavu o budoucnost svobody a demokracie v České republice, Liberální reformní strana zvažuje vzdání se kandidatury a doporučení liberálním voličům volbu SZ / ODS a to proto:
abychom přispěli k jejímu volebnímu úspěchu a znemožnili tak pokračování Jiřího Paroubka ve funkci předsedy vlády;
a abychom prosadili alespoň nejdůležitější body našeho programu, neboť jsme si vědomi, že máme jen malou šanci prosazovat svůj program prostřednictvím našich zástupců v Poslanecké sněmovně.
Žádáme o vyjádření k našemu návrhu viz. příloha neprodleně. Volební zmocněnec může odvolat kandidaturu do 48hodin před začátkem voleb, tj. 12.00 hod. 31.5.2006.

s pozdravem a v úctě
za Liberální reformní stranu
Mgr. Milan Hamerský, předseda v.r.
Mgr. Vilém Tanzer, volební zmocněnec v.r.

Liberální reformní strana, Brno

PŘÍLOHA:

Smlouva o ochraně svobody v České Republice,
kterou mezi sebou uzavřely prostřednictvím svých zástupců smluvní strany, kterými jsou:
Liberální reformní strana (dále jen LiRA)
a
Strana zelených /Občanská demokratická strana (dále jen SZ / ODS)
smluvní strany se dohodly takto:

I.
LiRA se vzdá své kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které proběhnou dne 2. a 3. června 2006.
LiRA doporučí všem liberálním voličům v ČR volit SZ /ODS.

II.
SZ /ODS bude prosazovat následující:
> a) přijetí nového trestního zákoníku a to včetně paragrafu o „tunelování“, který navrhl vypustit Marek Benda
> b) změnu zákona o vysokých školách, ve smyslu změny navržené Senátem PČR, kde byla mimo jiné stanovena možnost vysoké školy vybírat poplatek za studium (školné).
> c) zajistí, aby pronajímatelé bytů mohli navýšit nájemné na cílovou částku stanovenou zákonem o postupné deregulaci nájemného již v prvním termínu navyšování tzn. v roce 2007 a to u těch nájemníků, pro které by nová výše nájemného neznamenala, že se stanou sociálně potřebnými.
d) úplné zrušení imunity členů Parlamentu nebo alespoň její omezení tak, jak je to formulováno v posledním návrhu.
> e) zřízení zvláštního orgánu, v němž budou zastoupeni všechny politické strany zastoupené v Parlamentu ČR (v Poslanecké sněmovně i Senátu); tento orgán bude mít právo především kontrolovat odposlechy prováděné Policií ČR a dalšími bezpečnostními složkami tzn. budou mít přístup k informacím, kdo, kdy a proč byl odposloucháván a s jakým výsledkem.
> f) zajistí, aby každý zaměstnanec byl pravidelně (alespoň jednou měsíčně) informován o výši všech odvodů, které zaměstnavatel platí v souvislosti s jeho zaměstnáváním, přičemž tato právní úprava nesmí znamenat novou administrativní zátěž pro zaměstnavatele.
> g) zajistí, aby obce a kraje zveřejnili, a zpřístupnili prostřednictvím sítě Internet, jména a příjmení členů příslušného zastupitelstva obce a kraje a rady obce a kraje, kteří učinili jakékoliv rozhodnutí, a to do 24 hodin po přijetí takového rozhodnutí a stanoví rovněž sankci za porušení této povinnosti.
h) v případě, že SZ / ODS sestaví vládu, zajistí, aby LiRA měla svého zástupce v Legislativní radě vlády ČR a v Radě vlády ČR pro lidská práva.

III.
SZ / ODS splní své závazky do 20. září 2006 a to tak, že v dané lhůtě se stanou platné příslušné právní předpisy nebo jejich změny. Z porušení této smlouvy se smluvní strany zavazují, že zaplatí 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a to neziskové organizaci určené druhou smluvní stranou.

V Brně dne 29.5.2006