Volby Home English

Práce Topolánkovy vlády kvapná

2. 10. 2006 - ln

ÚHEL POHLEDU
SVATOPLUK KARÁSEK bývalý vládní zmocněnec

Předminulý čtvrtek jsem byl z hodiny na hodinu odvolán z funkce vládního zmocněnce pro lidská práva. K takovémuto postupu je nutné usnesení vlády, ale spral to ďas, když je spěch, tak nesmíme být tak akurátní. Beru to, každá vláda si určí, koho zmocní k nějakému úkolu. Druhý den již nastoupil můj nástupce. Příjemně mě překvapilo, že to je Jan Litomiský, můj dlouholetý přítel z dob našeho pronásledování komunisty, vězeň svědomí, člověk statečný a čestný.

Potud by bylo vše v pořádku.

Nový zmocněnec mně sdělil, že dostal od vedoucího úřadu vlády za úkol okamžitě zrušit sekci pro lidská práva a rovné příležitosti, z 23 zaměstnanců 13 propustit a zbývající sloučit do jednoho odboru. Ten, kdo má vhled do práce této sekce, ví, že takováto redukce je téměř likvidační. Tím, kdo má vhled, nemůže být pochopitelně nový zmocněnec, který byl ve funkci prvních pár hodin, ale nemůže jím být ani pan vedoucí úřadu vlády, který tento příkaz dal a který je ve funkci pár týdnů.

Právě proto, aby vedoucí úřadu vlády pan Jan Novák vhled získal, dal on sám dne 12. září operativně zařadit konkrétní audit s cílem: prověřit postupy v pracovních procesech sekce pro lidská práva a rovné příležitosti a vyhodnotit, zda činnosti této sekce jsou hospodárné, účelné a efektivní. Termín ukončení auditu stanovil na příští pátek 13. října. Po takovémto auditu by vedoucí úřadu vlády vhled získal a jeho rozhodnutí by bylo kompetentní.

Pracovníci jednotlivých odborů připravovali stohy vyžadovaných materiálů k auditu, ale dříve než je stačili odevzdat, to znamená i dříve, než je stačil kdo vyhodnotit, padlo ono drastické rozhodnutí. Kdyby měli pánové v nových funkcích výdrž, kdyby vydrželi do 13. října, do vyhodnocení, pak by sami nahlédli rozsah, kvalitu a hospodárnost činnosti této sekce. Ale je to zřejmé, nemohli čekat, pracují ve chvatu.

Mnohem snazší je nějakou práci brzdit a ochromovat než ji racionalizovat a rozvíjet. To první ve spěchu jde, to druhé nikoliv. A tak tu máme nekompetentní rozhodnutí, za které nikdo nenese odpovědnost. Nový zmocněnec to dostal příkazem shora, nový vedoucí úřadu to dostal též příkazem shora, a přitom vláda nerozhodla.

Po své dvouleté činnosti ve funkci zmocněnce mám přehled o práci této sekce a musím říci, že jednotliví pracovníci jsou přetíženi a že vykonávají pro náš stát velice důležitou a prospěšnou práci. Jako příklad uvedu sekretariát rady pro romské záležitosti. Na tomto odboru pracuje šest zaměstnanců. Mají na starost rozdělit a ohlídat 56 milionů vládou přidělených dotací, vypracovat každoroční obsáhlou zprávu o stavu romských komunit, stále zdokonalovat koncepci romské integrace, spolupracovat s terénními pracovníky, připravovat zasedání a organizovat práci Rady pro romské záležitosti, připravovat a uskutečnit každoroční vládní kampaň proti rasismu a další a další činnosti. Mají toho na bedrech opravdu dost a není to příliš radostná práce, neboť její plody se ukážou až za mnoho let. Jediná správná reakce vlády na tuto situaci by byla tomuto odboru pracovníky přidat. Ministerstvo práce a sociálních věcí má k dispozici novou analýzu problému romských ghett vypracovanou sociologem Ivanem Gabalem a jeho týmem, z které jasně vyplývá, že se situace v této oblasti dynamicky zhoršuje a že na mnoha místech naší země je alarmující situace. V této době redukovat počet pracovníků ze šesti na čtyři, to je rozhodnutí od stolu a od boku, které zavání cynismem.

Práci pro romské komunity na vládní úrovni zahajoval zhruba před osmi lety s Petrem Uhlem Václav Klaus. On měl pochopení pro jejich tíživou situaci a je až s podivem, že jeho spolustraníci, hned jak se dostali k moci, tuto práci ochromují, a to vše ve spěchu v situaci, kdy nemají důvěru sněmovny a jejich vláda je provizorní. A tak mně nezbývá než připomenout známé a výstižné lidové úsloví: Práce kvapná, houby platná.

Názory v této rubrice nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce

***

Kdyby pánové v nových funkcích vydrželi do vyhodnocení, pak by sami nahlédli rozsah, kvalitu a hospodárnost činnosti této sekce. Ale je to zřejmé, nemohli čekat, pracují ve chvatu.

Václav Klaus měl pochopení pro tíživou situaci Romů a je až s podivem, že jeho spolustraníci, hned jak se dostali k moci, tuto práci ochromují

O autorovi| Svatopluk Karásek, bývalý zmocněnec vlády pro lidská práva a poslanec Unie svobody