Volby Home English

ODS nehraje podle pravidel

19. 7. 2007 - kod

Většina, kterou senátoři ODS mají v Senátu, ukazuje svérázný postoj této strany k demokracii jako uspořádaní založeném na obecném dodržování pravidel.
Na své páté schůzi současného funkčního období přijala většina 34 z 54 přítomných senátorů usnesení číslo 101, ve kterém se v bodě 2 stanoví, že Senát žádá vládu ČR, aby v předkládaných návrzích zákonů zřetelně vyznačila závazky, které pro ČR vyplývají z jejího členství v EU.
Návrh předložil předseda Ústavně-právního výboru Senátu z ODS, pro tento návrh hlasovala drtivá většina senátorů ODS, senátor ODS je i předsedou Senátu, stejně jako je ze stejné strany i předseda vlády. Namístě je tedy předpoklad, že plnění tohoto usnesení bude Senát po vládě požadovat a že vláda se v této konstelaci stranických příslušností nebude takovému požadavku protivit.

O dvě schůze později se při projednávání novely trestního zákona a zákona o krmivech ukázalo, že senátoři ODS chápou přijatá pravidla pouze jako bič na druhé a na "své" vládě nebo "svých" reprezentantech Senátu nejsou ochotni na dodržování těchto pravidel trvat.
V obou případech zmiňovaných zákonů předložil kolega Zlatuška návrh na přerušení projednávání těchto novel s tím, aby vláda mohla doplnit návrhy zákonů požadovaným způsobem. Spolehlivá většina senátorů ODS zajistila, že tento návrh nebyl přijat. Senátorům nic nebránilo počkat jeden týden na doplnění předloh (kromě toho, že by se museli znovu sejít), potřebné lhůty by byly dodrženy. Namísto korektního hraní podle pravidel zvítězil postup využívající hrubé síly - kdo má moc, určuje i to, jaká pravidla se budou dodržovat a jaká se budou obcházet.

Doufejme, že si občané z postoje většiny ODS v Senátu nevezmou příklad pro to, aby si u zákonů Parlamentem přijímaným podle své libovůle určovaly ty, které se hodí dodržovat, a které ne. Většina v Senátu vystavila značně nelichotivou vizitku chápání demokracie a vlády zákona v horní komoře Parlamentu. Většina ODS v Senátu své chování nepředstavila jako "demokratické", ukázala naopak, jak své většiny dokáže užívat pro ignorování základních principů, na kterých demokracie stojí.

dne 18.7. 2007 Soňa Paukrtová
předsedkyně Klubu otevřené demokracie