Volby Home English

Konec korupce v ČR

27. 1. 2009 - LIB


TZ L i b e r á l o v é . C Z
Konec korupce -chceme slušnou společnost
=============================

speciální portál -KonecKorupce-
...odvolejte Veseckou a Paroubkovy šibaly
více na TK 27.1., 10:30 Tisková zpráva politické strany L i b e r á l o v é . C Z Web: www.Liberalove.cz , E-mail: info@Liberalove.cz Web: www.KonecKorupce.cz Mobil: +420 777 642 817

Konec korupce = spravedlivá a slušná společnost

Korupce je významný problém české společnosti, podle názorů občanů nejvíce politiky ovlivňuje -30% korupce, 21% zájmové skupiny (CVVM 3/08). Ochota klíčových politiků současných nebo budoucích přiznat tento fakt, je prvním krokem nezbytným k opatřením, která přinesou změnu současné situace.

Liberálové postupně představí jednotlivé prvky svojí protikorupční strategie. Jejím obsahem bude:
a) personální kroky -změny osob/vyvození odpovědnosti osobní a politické
-vyzýváme ministra spravedlnosti, aby předložil vládě návrh na odvolání Nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké, která nese obecnou odpovědnost za neefektivitu státního zastupitelství v boji proti korupci a konkrétně za její roli v kauzách Čunek (justiční mafie, atd.)
-vyzýváme předsedu ČSSD a ústeckého poslance Jiřího Paroubka a předsedu ODS Mirka Topolánka, aby sjednali pořádek mezi svými přáteli/šibali/taškáři z Litvínova, viz příloha 2
b) organizační kroky -změna orgánů, jejich kompetencí a struktury
-vyzýváme ministra vnitra, aby navrhl zákon vyčleňující Inspekci ministra vnitra z jeho úřadu jako samostatnou státní instituci, s pozicí obdobnou jako mají Nejvyšší kontrolní úřad či Úřad na ochranu hospodářské soutěže
c) legislativní kroky -změny zákonu, dalších předpisů
-vyžadují obsáhlou diskuzi odborníků, návrhy představíme v dubnu

Příloha č. 1, Definice - Co to je KORUPCE? (zdroj TIC)
___________________

Korupce je zneužitím pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru (ať už se jedná o politiky či státní úředníky nebo o osoby jim blízké), jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny.

Odlišný přístup korupci definuje jako nabídku, slib nebo poskytnutí jakékoli neoprávněné výhody v něčí prospěch za určitou formu odměny. Tato odměna nemusí mít vždy pouze finanční podobu (úplatek), může se jednat o úniky výhodných informací, protežování známých (klientelismus), zvýhodňování příbuzných (nepotismus), porušení povinností při správě cizího majetku, střety zájmů, pletichy při veřejné obchodní soutěži či podvody. Tento způsob korupce se nevyhýbá ani soukromému sektoru.

Nejběžnějším typem je "drobná" korupce praktikovaná (často špatně placenými) úředníky veřejné správy. Pokud však není řešena, malé úplatky narůstají a roztáčejí korupční spirálu. Drobná korupce komplikuje každodenní život a věrně odráží závažnější formy korupce na vyšších úrovních. Právě korupční symbióza politické elity s vlivnými ekonomickými skupinami je pro fungování demokratického systému největším nebezpečím.

Mezi negativní dopady vysoké míry korupce patří podkopávání legitimity veřejných institucí (oslabení důvěry v právní stát) a vytváření paralelních, nevolených a nedemokratických mocenských struktur. Hospodářským dopadem je neefektivní rozdělování veřejných prostředků (ústící ve zpomalení hospodářského růstu), deformace hospodářské soutěže a nadbytečné transakční náklady pro podnikání. Společensky korupce devastuje lidské zdroje, prohlubuje sociální nerovnosti a stává se nástrojem organizovaného zločinu. Dlouhodobě vysoká míra korupce poškozuje pověst země v zahraničí.

České trestní právo obsahuje tři skutkové podstaty korupčního jednání: přijímání úplatku, podplácení a nepřímé úplatkářství. Nicméně faktem zůstává, že existují "korupční praktiky", které podle litery trestního práva trestným činem nejsou.

Příloha č. 2, k situaci v Litvínově
_______________________________

Liberálové.cz vyzývají jednotlivé představitele místních organizací ČSSD a ODS v Litvínově, u nichž bylo v reportážích serveru Aktuálně.cz prokázáno zneužívání peněz města pro zájmy spřízněných firem, k odchodu ze všech volených funkcí a trvalému působení mimo českou politiku. Jmenovitě se jedná o Martina Kliku (místostarosta za ČSSD, zastupitel Ústeckého kraje a předseda místní organizace ČSSD), Dagmar Mandíkovou (radní města za ČSSD), Daniela Voláka (zastupitel města za ODS) a Kamila Havelku (člen komise rady města pro péči o obyvatelstvo a místopředseda místní organizace ČSSD). Tento krok musí být uskutečněn už jen s ohledem na to, že řada z dotyčných politiků velmi úzce spolupracuje s organizovaným zločinem.

Liberálové.cz jsou si zároveň vědomi, že nezákonné rozdělování veřejných zakázek firmám napojeným na zastupitele města Litvínov je dalším důkazem nezodpovědného a sobeckého přístupu zavedených politických stran, které vyvíjejí svoji činnost izolovaně od reálných potřeb občanů a za zády kontroly veřejnosti.

Z tohoto důvodu upozorňujeme občany na naléhavost změn, kterými si politické prostředí v České republice musí v nejbližší době projít, chce-li fungovat v souladu se zásadami právního státu a dalšími principy demokratického uspořádání.

Účinným prostředkem k žádoucí nápravě jsou volby. Liberálové.cz proto apelují na všechny, kteří pociťují se současným stavem domácí politiky nespokojenost, aby v příštích volbách neodevzdali své hlasy politickým stranám zastoupeným ve sněmovně, ale věnovali je alternativě s čistou minulostí, podporující otevřenost a smysl pro fair play a reprezentující nastupující generaci proevropsky orientovaných, liberálních politiků.