Volby Home English

Evropští liberální demokraté

29. 3. 2009 - European liberal democrats
V průběhu 60 let liberálové v Evropské unii významně přispěli k dosažení míru, jednoty a prosperity. Pokračujeme v práci na schopnější a demokratické Unii, dokončení jednotného trhu, bezpečnějším životním prostředí a podpoře občanských svobod a základních práv. Chceme, aby se Unie stala vůdčí silou při přijímání výzev celosvětové bezpečnosti a při řešení mezinárodní finanční krize a jejích důsledků. Unie musí být modernizována a posílena na základě hodnot a principů liberální demokracie a tržní ekonomiky.

kompas

>> další-jazykové-verze

Liberálové jsou třetí největší skupinou v Evropském parlamentu a často jsou rozhodující v oblastech práva a politiky.

ELDR věří, že je třeba přijmout Lisabonskou smlouvu a apelují na její implementaci. Smlouva do značné míry reformuje instituce Evropské unie, dává důraz na transparentnost, posiluje její demokratický charakter a vybavuje EU nezbytnými nástroji nezbytnými ke zvládnutí globálních výzev. Evropští liberální demokraté naléhají, aby se členské státy shodly na způsobech její rychlé implementace.

OBČANSKÉ SVOBODY
Občanské svobody jsou základem liberální Evropy.

1 ELDR žádají respektovat veškeré základní svobody v EU, zejména svobodu tisku, svědomí, projevu, svobodu shromažďovací, náboženskou, ochranu vlastnictví a rovněž posílit práva menšin a práva jednotlivců na soukromí a na ochranu osobních údajů a důstojnosti.

2 ELDR chtějí, aby se EU stala skutečnou sférou svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a volají po silnější spolupráci mezi policií a justicí za účelem efektivně potírat přeshraniční zločin, terorismus a korupci. Základní procesní práva podezřelých musí být reprektována za každých okolností.

JEDNOTNÝ TRH, RŮST A ZAMĚSTNANOST

Přeshraniční hospodářská soutěž, sdílení znalostí a volný obchod se zbožím a službami jsou základem růstu mezinárodní ekonomické konkurenceschopnosti EU.

3 ELDR podporují koncept „páté svobody“ – volného pohdybu znalostí, včetně vyšší mobility studentů, akademických pracovníků a výzkumníků – v rámci členských států, to vše k podpoře vynálezů a objevů. ELDR volají po jednotném trhu duševního vlastnictví.

4 ELDR věří, že konkurenční evropské obchodní prostředí je základem pro dosažení co možná nejvyššího životního standardu evropských občanů a pro podporu evropských standardů na celosvětové úrovni. Jednotný trh by měl být posílen a rozšířen v oblasti energetiky, poštovních služeb, finačních služeb, železnice a zdravotní péče, což by vedlo i k dalšímu usnadnění volného pohybu služeb a pracovníků, včetně vzájemného uznávání kvalifikací. V rámci Světové obchodní organizace by měla být EU vedoucí silou při zrušení celních povinností a ostatních bariér a při otvírání evropského jednotného trhu širšímu světu.

5 ELDR znovu zdůrazňují, že udržitelný růst, nezávislost Evropské centrální banky a národních centrálních bank a zdravá fiskální politika podle maastrichstkých kritérií všech členských států – včetně těch, které dosud nepřijaly euro – zůstává základem prosperity a blahobytu. Pouze skutečně konkurenceschopná Evropa, vytvářející pracovní místa a příležitosti pro všechny, podpoří sociální rozměr jednotného trhu.

6 ELDR vítají kroky k reformám finančního systému a zdůrazňuje, že tyto kroky musejí být založeny na lepší regulaci společně s řádnou dohlédací implementací. Klíč ke garanci prosperity leží ve vysoké osobní odpovědnosti všech účastníků trhu. Opakování politiky znárodňování, nadměrné regulace a protekcionismu by bylo velkou chybou. ELDR podporují intenzivnější mezinárodní spolupráci mezi regulátory a posilování mezinárodních standardů a věří, že by reformovaný Mezinárodní měnový fond měl hrát hlavní úlohu v tomto procesu za účelem předcházení budoucím finančním krizím.

7 ELDR podporují systém evropských „modrých karet“, spravovaný každým členským státem, k zajištění promyšlené ekonomické migrace ve prospěch evropských občanů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ENERGETIKA

Jedinečná výzva spočívající ve změnách klimatu a požadavcích na energetickou bezpečnost sjednotila celou Evropu. Evropa musí jít příkladem ve své efektivní ekonomice produkující co nejmenší množství CO2, a to v oblastech konzervování, obnovitelných zdrojů energie a kreativních tržních nástrojů takto stimulujících nové pracovní příležitosti.

8 ELDR zdůrazňují, že v rámci klimatického balíčku EU je pro obchod nezbytné snižovat administrativní zatížení a naopak, stimulovat investice do technologií podporujících ekonomiku produkující vysoké množství CO2. ELDR chtějí zvýšené investice do technologií nabízejících řešení, efektivitu a zvýšenou bezpečnost zdrojů energie.

9 ELDR chtějí uvolnit evropský energetický průmysl ve snaze zajistit transparentnost a sloužit zájmům spotřebitelů, integrovat klimatickou a energetickou politiku založenou na udržitelném ekonomickém růstu a rovněž ochraňovat životní prostředí.

10 ELDR aktivně podporují ambiciozní reformu Společné zemědělské politiky v multilaterálním rámci (Světová obchodní organizace). Tato reforma umožní evropským zemědělcům soutěžit na svobodném světovém trhu, lépe reagovat na zvyšující se poptávku po potravinách způsobem ohleduplným k životnímu prostředí, dále zaměřit financování na výzkum obnovitelných zdrojů energie, včetně nové generace biopaliv a garantovat dlouhodobé dodávky potravin. ELDR podporuje pokračující snižování rozpočtu Společné zemědělské politiky po roce 2013.

ROZŠIŘOVÁNÍ, ZAHRANIČNÍ, BEZPEČNOSTÍ A OBRANNÁ POLITIKA

V globalizovaném světě nemohou členské státy EU čelit hrozbám a výzvám, kterým dnes čelíme, samostatně: vojenský i civilní krizový management, zajišťování dodávek energie a mezinárodní trh, kontrola zbraní a odzbrojení, boj proti terorismu, organizovaný zločin, změny klimatu, chudoba a porušování lidských práv. Občané EU očekávají, že EU a její členské státy budou společně jednat a hrát důležitou roli v globálních záležitostech.

11 ELDR se domnívá, že proces rozšiřování EU byl úspěchem a podporuje dostát závazkům na rozšíření stávající EU o země splňující kodaňská přístupová kritéria.

12 ELDR věří, že EU by měla hrát důležitou roli v přispívání ke globální bezpečnosti, a to ve spolupráci se strukturami NATO. Proto voláme pro nové úsilí k posílení a rozšíření evropské bezpečnostní a obranné politiky spojením zdrojů a možností. To by posílilo spolupráci EU v oblasti vojenské obrany a její schopnost odpovídat na mezinárodní bezpečnostní a humanitární stavy nouze.

13 ELDR věří, že zájmům členských státu EU lze nejlépe vyhovět prostřednictvím společné zahraniční a bezpečnostní politiky, hovořící jedním hlasem, a to hlasem Vysokého komisaře pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku.

14 ELDR zdůrazňuje, že EU by měla dále posilovat svůj civilní krizový management a používat své zkušenosti ke garanci stability, vlády práva a principů dobré správy v zemích, které čelí nebo čelily konfliktu.

15 ELDR naléhá na EU, aby používala a dále rozšiřovala své značné zkušenosti s postkonfliktní výstavbou institucí a národa samotného, aby byla lépe připravena řešit situace regionální nestability, teroristických hrozeb pocházejících ze selhávajících států a humanitárních katastrof.