Volby Home English

Týden: Má být vyměněna Rada vlády pro vědu a výzkum?

29. 9. 2009 - týden


Pro
Členové rady selhali

Rada se při zavedení a aplikaci metodologie hodnocení výsledků výzkumu a vývoje dopustila vážných chyb, které jsou v rozporu s etickými požadavky na odpovědně odváděnou odbornou práci. Přijala navzdory vážným odborným výhradám metodiku hodnocení zpracovanou způsobem, o němž bylo v zahraničí odbornými studiemi dostatečně prokázáno, že není použitelný a že ve svých důsledcích nepodporuje kvalitu, ale průměrnost.

Nedostatky matematického i statistického rázu, které metoda hodnocení obsahuje, i skutečnost, že nesnesou odbornou oponenturu, by měly stačit k věcné diskreditaci jejích členů. Osobní odpovědnost se premiér i členové rady snaží odehrát do autu poukazem na to, že výsledky činnosti jsou kolektivním rozhodnutím poradního orgánu přijímaným na základě výsledku anonymního hlasování. Za situace, kdy se jednotliví členové rady veřejně a separátně od chyb nedistancují, ovšem nezbývá než považovat působení každého z nich za osobní a odborné selhání.

To je zvýrazněno snahou trvat na zachování systému hodnocení s tím, že se chybně sestavená pravidla mají dodržovat bez ohledu na nevratné škody, které napáchají na existujících a fungujících institucích. Zdůrazněme, že premiérův přislib přidat půl miliardy Akademii věd ČR nebyl důsledkem nějakého lobbismu akademie nebo tlaku pouličních demonstrací, jak se veřejnosti původci chybné reformy snaží namluvit. Skutečnou příčinou této finanční injekce či potřeby svolávat kulaté stoly o financování vědy je dosavadní neodpovědný postup rady při prosazování koncepce s prokazatelně hrubými chybami.

Neprodlená náprava škod je nutná a nesmí být stylem ustanovení kozla zahradníkem svěřena těm, kdo ji nadřazením silových postupů, netransparentním jednáním a ignorováním odborné oponentury způsobili. Radu se patří vyměnit s poukazem na selhání současných členů nemělo by se skrýt za vypršení mandátu nebo novelizovaným zákonem přepokládanou rekonstrukci rady.

Jiří Zlatuška, místopředseda Rady vysokých škol

______________________________________

Proti
Rekonstrukci rady ukládá zákon

Rada nemá být vyměněna. Rozlišme dvě věci:
1) výměnu či odvolání rady na základě tlaku některých aktivistických skupin organizovaných Akademií věd ČR,
2) rekonstrukci rady, kterou vyžaduje zákon 130/2002. Od ledna 2010 musí začít fungovat nová Rada pro výzkum, experimentální vývoj a inovace.

Pokud má být rada odvolána, j e třeba jasně říci proč. Hlavní důvod, pro který by podle kritiků měla odejít, je schválený mechanismus rozdělování prostředků na výzkum a vývoj na základě metodiky hodnocení výsledků. Údajně je totiž principiálně špatný a od počátku byl koncipován s cílem zlikvidovat AV ČR.

To je nesmysl. Žádný člen rady s takovým "zadáním" nepracoval. V rámci kompetencí daných zákonem, s omezenými prostředky a při zcela protichůdných požadavcích přicházejících z různých stran pracovala rada nejlépe, jak mohla. Rozhodnutí přejít k financování institucí podle skutečných výsledků jejich činnosti vycházelo ze široké shody, že k˙této změně v průběhu reformy výzkumu a vývoje musí dojít. O tom, že metodika hodnocení výsledků potřebuje řadu úprav i změn, není pochyb. Dnes však už i většina kritiků práce rady uznává, že metodika hodnocení není skutečnou příčinou poklesu institucionální podpory AV ČR. Tou je současné uspořádání výzkumu a vývoje, jehož hlubší změna je mimo kompetence rady.

Rada by přesto rekonstruována být měla. Rozšíření z˙15 na 17 členů a změna názvu (Rada pro výzkum, experimentální vývoj a inovace) nejsou jen kosmetickou úpravou. Nová rada se bude muset kromě základního a aplikovaného výzkumu více věnovat i inovacím. To by se mělo projevit také v personálním složení. Radě by prospěla výraznější obměna tak, aby se klíčové střety o budoucnosti české vědy mohly odehrávat uvnitř tohoto orgánu, nikoli mezi radou a jejími kritiky. Také v této věci začíná být podle mne shoda. I v nové radě by každopádně měli zasedat zástupci všech sektorů výzkumu a vývoje v ČR. Bude třeba dosahovat kompromisních řešení.

Miroslava Kopicová, ministryně školství, 1. místopředsedkyně rady