Volby Home English

ELDR - VIZE PRO EVROPU


14.11.2003, AMSTERDAM

ÚVOD
CO REPREZENTUJE ELDR?

Evropská liberální, demokratická a reformistická strana (ELDR) věří v Evropu založenou na základních principech svobody, demokracie, právního řádu, lidských práv, tolerance a solidarity.

Věříme ve spravedlivou, svobodnou a otevřenou společnost oproštěnou od chudoby, nevědomosti a diskriminace, do níž jsou skrze své schopnosti zapojeni všichni občané a mají možnost plně se v ní realizovat.

Za účelem dosažení těchto cílů usilujeme o dokončení vnitřního trhu jako skutečného společného hospodářského prostoru bez vnitřních hranic a o reformu evropského hospodářství, která by přinesla větší prosperitu, konkurenceschopnost, více pracovních míst a stabilní ceny pro spotřebitele na základě principu neomezeného světového obchodu. Prosazujeme trvale udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Propagujeme bezpečnou a spravedlivou společnost, která je zárukou míru a stability na světě.

Jako dlouhodobí a nejdůslednější zastánci rychlého a širokého rozšíření Evropské unie s potěšením vítáme přátele z nových členských států. Současně budeme i nadále usilovat o průhlednější, demokratičtější a zodpovědnější Evropu, která rozhoduje pouze o věcech, jež vyžadují evropská řešení.

Základem rozhodování v EU by měla být subsidiarita. Systematickým uplatňováním tohoto principu by mělo být dosaženo toho, že Unie bude jednat pouze v případech, kdy daný problém nemohou odpovídajícím způsobem samostatně vyřešit jednotlivé členské státy. Tento princip souvisí s principem proporcionality, kterým se již řídí veškerá legislativní opatření přijatá EU a podle kterého by kroky EU neměly jít za hranici opatření nutných k dosažení cílů stanovených Smlouvou. Cílem uplatňování principu subsidiarity je co nejvíce přiblížit rozhodování v Unii občanům.

V neposlední řadě podporuje ELDR ústavní uspořádání Evropy. Liberální demokraté v celé Evropě vždy prosazovali silnou ústavu jako základ demokracie. Vítáme proto úsilí Evropského konventu, které je pevným základem pro mezivládní konferenci.

PROČ HRAJE EVROPSKÝ PARLAMENT DŮLEŽITOU ÚLOHU?

Nastal čas vytvořit Evropu, která má význam. Evropa by měla mít za cíl získat důvěru občanů a hrát ve světě významnou roli. ELDR toho chce dosáhnout nejen otevřením našich trhů, ale také vybudováním skutečné politické moci ve světě. V otázkách zahraniční politiky, rozvoje, ochrany lidských práv, osobních svobod a demokratických principů by měla Evropa jako subjekt na světové scéně hovořit jedním hlasem. Evropský parlament má značné legislativní pravomoci díky tzv. proceduře spolurozhodování, v jejímž rámci mají poslanci EP při přijímání právních předpisů stejné postavení jako ministři zasedající v Radě. Spolurozhodování je uplatňováno při přijímání většiny právních předpisů EU, které se týkají každodenního života občanů a podniků v Evropě včetně vnitřního trhu, životního prostředí, výzkumu a vývoje, vzdělání, kultury a zdravotnictví. Prostřednictvím spolurozhodování je do právních předpisů EU začleňováno mnoho pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu a předpisy z výše uvedených oblastí mohou být přijímány výlučně s formálním souhlasem Evropského parlamentu a Rady. Evropský parlament je konzultován také v mnoha dalších oblastech činnosti EU, kde jsou jeho připomínky často akceptovány, a ovlivňuje program EU přijímáním zpráv "z vlastní iniciativy". ELDR věří, že spolurozhodování by se mělo v Evropské unii stát běžným způsobem rozhodování vyjma příležitostných a přesně určených výjimek.

Evropský parlament hraje také velmi důležitou úlohu při každoročním schvalování rozpočtu EU, které mu umožňuje získat odpovídající prostředky pro prosazování svých politických priorit. Rozpočet Unie na následující rok schvaluje Evropský parlament v prosinci a platnosti nabývá až podpisem předsedy Evropského parlamentu. Teprve pak jsou uvolněny potřebné finanční prostředky pro Unii na příští rok. Parlament poté pozorně sleduje způsob čerpání rozpočtu, aby se zamezilo podvodům a špatnému řízení, a díky své pravomoci schvalovat účty institucí EU se také podílí na jeho správě.

Evropský parlament však uplatňuje svůj vliv mnoha dalšími způsoby. Jelikož je jediným orgánem voleným přímo evropskými občany, zodpovídá se mu Evropská komise za svá rozhodnutí ve všech oblastech. K tomu slouží pravidelná setkání s komisaři, podrobné zkoumání návrhů předložených Komisí a písemná a ústní dotazování. Pokud je to nutné, může Parlament vyslovit Komisi nedůvěru, pokud návrh podpoří dvě třetiny poslanců. Evropský parlament je také jediná instituce, která pořádá pravidelná čtvrtletní setkání s prezidentem Evropské centrální banky, jejichž cílem je zaručit odpovědnou a průhlednou měnovou politiku. V rámci příprav na významné rozšíření Unie v roce 2004 Parlament pozorně sleduje vyjednávání s kandidátskými státy a schvaluje jednotlivé smlouvy o přistoupení. Parlament schvaluje také většinu mezinárodních smluv, které EU uzavírá, a pořádá pravidelné diskuse o mezinárodních otázkách, o situaci v oblasti lidských práv a o zahraniční politice EU, které jsou často doprovázeny usneseními vyjadřujícími stanovisko Parlamentu. ELDR bude nadále usilovat o posílení dohlížecí role Parlamentu.

Ze všech těchto důvodů je ve volbách do Evropského parlamentu důležitý každý hlas.

PŘÍSLIB TRVALÉHO ÚSPĚCHU

Poslanci ELDR díky prosazování liberálních principů v legislativní činnosti Evropského parlamentu vždy hráli v uplynulých pěti letech důležitou roli. Tento volební program vysvětluje, jak budou Evropští liberální demokraté za podpory evropských voličů i v nadcházejících pěti letech nadále významnou silou ve větším Evropském parlamentu v srdci rozšířené Evropské unie.

NOVÁ ROZŠÍŘENÁ EVROPA OTEVŘENÁ SVÝM OBČANŮM A SVĚTU
VOLEBNÍ PROGRAM ELDR 2004-2009

ÚSTAVA

Kongres Evropské liberální, demokratické a reformistické strany, který se konal 12.-14. listopadu v Amsterdamu, podpořil Návrh smlouvy zakládající ústavní smlouvu pro Evropu jako základ pro jednání mezivládní konference. Nabádá k dokončení jednání o ústavě v dostatečném předstihu před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2004, aby Ústava mohla dát podnět k široké veřejné diskusi, zapojení politických stran a získala podporu veřejnosti.

Vítáme činnost Konventu, která vyústila ve stručný, čtivý a promyšlený návrh ústavy. Blahopřejeme také představitelům ELDR v Konventu k jejich významnému podílu na jednání.

ELDR ústavu podporuje, neboť naplňuje dlouhodobé cíle strany. Vyjasňuje hodnoty, principy a cíle Unie, racionalizuje její nástroje a rozhodovací postupy vymezením kompetencí a posílením institucí. Výsledek hodnotíme kladně, neboť - v ústavní podobě - vede k otevřenějšímu, demokratičtějšímu a efektivnějšímu systému vládnutí v Evropské unii a zároveň rozšiřuje možnosti Unie účinně jednat doma i v zahraničí.

Vítáme především skutečnost, že hlasování kvalifikovanou většinou v Radě a spolurozhodování v Evropském parlamentu se stanou běžnými legislativními postupy. Nabádáme Evropskou radu, aby brzy využila svých pravomocí k dalšímu rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou, a to především na oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Předpokládáme, že získáním mezinárodní právní subjektivity bude Unie moci hrát plnohodnotnou úlohu ve všech globálních institucích. Podporujeme přistoupení Unie k Evropské úmluvě o lidských právech.

ELDR plně podporuje koncepci strukturované spolupráce určitých členských zemí, které mají potřebné vojenské zázemí a politickou vůli, za účelem vzniku evropské bezpečnostní a obranné politiky. Bezpečnostní a obranná dimenze Unie musí být utvářena v úzké spolupráci a v souladu s NATO.

Vítáme vytvoření funkce ministra zahraničních věcí EU, který bude předsedou Rady pro vnější vztahy a zároveň místopředsedou Komise a jenž bude řídit úřad složený z úředníků Komise a Rady a úředníků jednotlivých členských států.

Vyzýváme účastníky mezivládní konference, aby zajistili, že předseda Evropské rady nebude zasahovat do práce předsedy Komise nebo ministra zahraničních věcí, nýbrž že bude schopen/schopna vnést do práce vedoucích vládních představitelů tolik potřebnou soudržnost a kontinuitu.

Vítáme skutečnost, že ústava obsahuje mnoho bodů, které umožňují její další vývoj.

ELDR je přesvědčena, že mezivládní konference by se měla zaměřit na posílení fungování Evropské komise. Ačkoli uznáváme, že státy všech velikostí prosazují na mezivládních konferencích své legitimní zájmy, trváme na tom, že se tak nesmí dít na úkor společných zájmů, společného rozhodování či udržování rovnováhy mezi institucemi.

Vyzýváme účastníky mezivládní konference, aby potvrdili shodu, které bylo v Konventu dosaženo v otázce klíčových bodů ústavy včetně závazného přijetí Charty základních práv jako Části II. Žádáme, aby se na mezivládní konferenci dále pokročilo v otázce modernizace politiky EU v Části III. Doufáme, že účastníci konference také zváží úpravu některých postupů pro budoucí ústavní změny.

ELDR podporuje rozhodnutí Evropského konventu přiznat národním parlamentům významnou úlohu v procesu subsidiarity a vítá posílení úlohy Evropského soudního dvora jako ústavního soudu.

Vítáme také skutečnost, že Výbor regionů bude oprávněn obrátit se na soud v záležitostech subsidiarity či porušení svých práv. Budeme usilovat, aby regiony získali legislativní nástroje, které jim umožní prosadit se v ústavě. ELDR nadále klade velký důraz na posilování regionální a místní samosprávy v Evropě.

Přestože ELDR vítá články ústavy týkající se otevřené vlády, za prioritu nadále považuje vylepšování regulačního prostředí, častější a lepší konzultace s průmyslovým sektorem a občanskou společností a decentralizaci politiky EU tam, kde to je vhodné.

ELDR s politováním konstatuje, že na mezivládní konferenci nebylo dosaženo žádného pokroku a byly pouze na nižší úrovni zopakovány vybrané body z jednání Konventu. Neschvalujeme především následující:

 • zjevné rozhodnutí potlačit myšlenku Legislativní rady, která měla výrazněji oddělit legislativní a výkonné funkce Rady a zaručit transparentnost zákonodárného procesu. Doufáme, že bude zachována přinejmenším možnost ustanovení Legislativní rady v pozdější fázi.
 • pokus dvou států zrušit metodu hlasování kvalifikovanou většinou v Radě, která byla stanovena během jednání Konventu a která úspěšně vyvažuje legitimní zájmy větších i menších členských států a je zároveň srozumitelná a jednoduchá.
 • iniciativu skupiny ministrů financí a hospodářství (Ecofin), jejímž cílem je zachovat jednomyslnost v systému rozhodování o získávání a rozdělování vlastních prostředků Unie a ukončit rovnoprávnou účast Evropského parlamentu v rozpočtovém procesu. Jsme přesvědčeni, že tyto návrhy by mohly destabilizovat mezivládní konferenci a podlomit posílení parlamentní demokracie na úrovni EU, kterého dosáhl Konvent.

  ELDR si je vědoma toho, že Konvent se těšil značné politické legitimitě a že mezivládní konference se musí Konventu vyrovnat, aby zabránila růstu skepse veřejnosti vůči Evropě.

  Kongres vyzývá mezivládní konferenci, aby se urychleně soustředila na dosažení dlouhodobé politické dohody, která by přesvědčivým způsobem vyřešila otázku vládního systému v rozšířené Evropské unii.

  ROZŠÍŘENÁ EVROPA OTEVŘENÁ OBČANŮM

  Svobodně žít a pracovat v Evropě
  ELDR bude i nadále podporovat snahy o transformaci Evropské unie ve skutečný vnitřní trh pro všechny. ELDR bude především usilovat o přijetí a zavedení klíčových právních předpisů EU, které všem občanům umožní svobodně žít, pracovat, cestovat, užívat svých práv, pořizovat zboží, využívat služeb a investovat peníze kdekoli v EU, aniž by tím byla omezena jejich práva. Toto je velmi důležité zejména ve vztahu k vzájemnému uznávání dokladů o dosaženém vzdělání a právu usadit se a pracovat v kterémkoli členském státu.

  Domníváme se proto, že přechodná období, která byla stanovena v oblasti pohybu pracovních sil pro nově vstupující členské státy, by měla být zrušena.

  ELDR chce také občanům zajistit přístup ke spravedlnosti a chce dosáhnout dokončení a zjednodušení uznávání občanských a obchodních rozhodnutí, aby se usnadnil každodenní život stále většího počtu evropských občanů, kteří žijí nebo cestují v evropských státech. To se týká zejména porodů, adopcí, sňatků, závětí, úmrtí, nehod či stížností předložených soudům.

  Modernizace evropského hospodářství
  Lisabonský proces nepřinesl dostatečný pokrok. Postupně ztratil ze zřetele svůj cíl, v posledních letech byl oslaben vytýčením příliš mnoha dílčích úkolů a často byl redukován na pouhé statistické cvičení. Pro zbývající roky je nutné stanovit určité priority. Avšak modernizace evropské ekonomiky vyžaduje více. Evropská unie by například měla zvýšit své úsilí o dokončení jednotného trhu přijetím rozhodnějších kroků směřujících k liberalizaci trhu se zemním plynem, elektrickou energií, poštovními a dopravními službami. Efektivní a dobře fungující evropský trh vytvoří nové příležitosti k ekonomickému růstu, nová pracovní místa a sociální péči.

  V Lisabonu se zástupci vlád členských států EU dohodli na modernizaci a restrukturalizaci evropské ekonomiky, která by z ní měla učinit nejvíce konkurenceschopnou a nejdynamičtější znalostní ekonomiku světa, jež bude před koncem tohoto desetiletí schopna udržitelného růstu a bude nabízet více kvalitních pracovních míst a větší sociální soudržnost. V rámci tohoto procesu bude ELDR prosazovat lepší strategii pro informační společnost, výzkum a vývoj a dále rychlé přijetí a správné zavedení evropských právních předpisů v oblasti nabídek na převzetí společností, které by stanovily jednotná pravidla pro slučování společností v Evropě chránící akcionáře a to především menšinové. ELDR jako jediná politická skupina jednohlasně podpořila první návrh Komise o nabídkách na převzetí společností, který Parlament zamítl v dramatickém a nakonec nerozhodném hlasování v červenci roku 2001.

  Přidaná hodnota EU ve výzkumu
  Věda a technologie vykazují téměř nebývalou úroveň dynamiky. Otevírají se nové oblasti (biologie, informační a komunikační technologie, nanotechnologie a mikrosystémy), které mobilizují vědce napříč obory, mění charakter průmyslu a významně ovlivňují celou ekonomiku. ELDR podporuje myšlenku Evropského výzkumného prostoru za předpokladu, že tak vznikne skutečně přidaná hodnota k národním výzkumným programům jednotlivých států, bude podpořen výzkum a inovace a průmysl EU tak bude moci účinně konkurovat ostatním technologicky vyspělým ekonomikám, zejména pak USA.

  V oblasti výzkumu liberálové podporují princip akademické svobody a pluralismus. Priority výzkumu by měly odrážet kombinaci komerčních, politických a akademických hledisek, avšak důležité je také, aby podmínky financování neomezovaly akademickou svobodu a nezávislost. Jedním ze způsobů, jak vědcům zajistit větší vliv na priority výzkumu na evropské úrovni, je zavedení systému "evropských výzkumných rad", tj. rad, jejichž členové budou nominováni nebo voleni evropskou vědeckou veřejností a které budou hrát významnou úlohu při rozhodování o financování výzkumu Evropskou unií.

  Při rozdělování finančních prostředků EU na výzkum by měl být kladen velký důraz na výzkumné a vývojové projekty zaměřené na zajišťování "čistých" a obnovitelných zdrojů energie.

  Podpora inovací
  ELDR bude podporovat legislativu, která malým a středním podnikům usnadní přístup k ochraně duševního vlastnictví v rámci celé Evropské unie a sníží náklady na jeho získání. Budeme nadále podporovat řádné zavádění novelizovaných předpisů EU v oblasti ochrany autorských práv, které berou v úvahu poslední technologický vývoj, např. internet.

  Omezování byrokracie
  Podmínkou konkurenceschopnosti evropské ekonomiky je fungující regulační systém, který chrání veřejný zájem, aniž by na podniky a jednotlivce kladl nadbytečnou zátěž. ELDR bude usilovat o všeobecnou revizi stávající evropské legislativy, aby zůstávala relevantní k současným podmínkám. Za normálních okolností budeme trvat na tom, aby součástí legislativy EU bylo pravidlo o povinném opětovném schvalování právních předpisů a zhodnocení jejich dosavadní účinnosti po uplynutí 5 let od jejich přijetí (tzv. sunset clause). Budeme požadovat, aby Evropská komise před podáním všech nových návrhů provedla řádnou analýzu nákladů a výnosů, podrobně zhodnotila jejich dopad a projednala návrhy se zúčastněnými stranami a aby na tento postup dohlížel nezávislý orgán. Tento postup by měl být vytvořen po vzoru již existujícího nizozemského systému vyhodnocování dopadu nových předpisů.

  Skutečně otevřená ekonomika
  Jako zastánce volné tržní soutěže ELDR podporuje co nejaktivnější politiku proti kartelům, cenovým manipulacím a monopolům. Je nezbytné zajistit skutečně konkurenční prostředí po privatizaci veřejných služeb. Jsme proti jakémukoli zmírnění politiky v oblasti hospodářské soutěže, které by umožnilo zneužití dominantního postavení na národních trzích, i když by neohrozilo evropský trh jako celek. Přejeme si rozvinout spolupráci s antimonopolními úřady USA, a to především formou lepšího sladění hodnotících měřítek mezi antimonopolními úřady na obou stranách Atlantiku. ELDR chce, aby Evropská komise, podobně jako je tomu v USA, posuzovala fúze na základě toho, zdali výrazně neoslabí hospodářskou soutěž, aby se v případě určitých fúzí předešlo občasným neshodám s antimonopolními úřady USA.

  ELDR taktéž podporuje omezení subvencí poskytovaných krachujícím společnostem, které pouze brání růstu nových odvětví a vytvářejí pro společnosti v EU nevyrovnané tržní prostředí.

  Nezávislost Evropské centrální banky by měla být plně zaručena. ELDR a priori nevylučuje možnost, že by Evropská centrální banka nesla hlavní odpovědnost za bankovní dohled. Nemělo by ji to však omezit v plnění jejího hlavního úkolu, kterým je udržování cenové stability. Představitelé EU v oblasti financí by měli mít vstřícný postoj k možnosti koordinace se Spojenými státy a Japonskem, aby se předešlo závažným kurzovním vychýlením mezi eurem, americkým dolarem a jenem.

  Stabilní ekonomické řízení
  Protože je stabilita veřejných financí klíčovou otázkou, usiluje ELDR o posílení dohledu nad veřejnými rozpočty a také o to, aby členské státy v příznivém období dodržovali přísnou rozpočtovou kázeň tak, aby v méně příznivých obdobích nepřekročily limit rozpočtového schodku.

  Samotná EU nese současně odpovědnost za zdravé a stabilní veřejné finance v Evropě a sama půjde příkladem uplatňováním přísné disciplíny na svůj rozpočet.

  Pragmatický přístup k daňové politice
  Daňová konkurence mezi jednotlivými členskými státy může sloužit jako zdravá kontrola vlády. Výsledkem nemusí nutně být soupeření o co nejnižší daně, jelikož zkušenosti ukazují, že voliči mohou podpořit i vyšší daňové zatížení, pokud za ně získají odpovídající hodnotu v oblasti veřejných služeb. ELDR je proto přesvědčena, že členské státy by si měly výši daní určovat sami podle potřeb jejich veřejných výdajů. ELDR podporuje koordinaci struktury daňových základů v případech, kdy to výrazně zmírňuje zátěž obchodníků a podniků. To by mělo pomoci přeshraničnímu podnikání, snížit náklady na dodržování norem zjednodušením předpisů a omezit prostor pro protekcionistická opatření.

  Snížení DPH v oblasti vzdělávání a služeb s vysokým objemem práce
  ELDR je přesvědčena, že experiment z roku 1999, kdy bylo členským státům umožněno uvalit sníženou DPH na služby s vysokým objemem práce, byl úspěšný, a žádá proto Radu, aby co nejdříve přijala návrh Komise rozšířit tuto možnost na sektor hotelových a stravovacích služeb a stavebnictví za podmínky, že nedojde k narušení vnitřního trhu. ELDR se domnívá, že snížená DPH, kterou již některé členské státy uplatňují na knihy, by měla být zavedena ve všech členských zemích, neboť vzdělání představuje nejdůležitější investici pro naši budoucnost.

  Širší nabídka a vyšší výnosy v oblasti finančních služeb
  Finanční služby jsou jedním z nejvíce regulovaných a politicky citlivých sektorů v EU, a z tohoto důvodu jsou poslední oblastí, ve které neexistuje skutečně jednotný trh. S příchodem jednotné měny je tato situace čím dále tím více absurdnější. Jednotný trh finančních služeb by snížil administrativní náklady, rozložil rizika a zvýšil tak výnos individuálních úspor, což by přineslo výhody důchodcům a osobám s životním pojištěním. Rozšířily by se také možnosti financování podniků včetně rozvíjejících se a nově vznikajících firem, které by mohly prodávat dluhopisy a akcie kdekoli v EU. ELDR zaujala vedoucí pozici v podpoře zavádění jednotného trhu v oblasti důchodů, bankovních půjček, podílových fondů, nabídek cenných papírů a jejich obchodování. Budeme hledat přiměřenou rovnováhu mezi ochranou investorů zajišťující důvěru v trhy a snadným přístupem podniků ke kapitálu. Nadále prosazujeme kroky směřující ke vzniku jednotného trhu finančních služeb do konce roku 2005, který by byl pro evropskou ekonomiku významným růstovým impulsem. V rámci tohoto programu hraje ELDR klíčovou roli v prosazování nezbytné legislativy v oblasti zaměstnaneckých důchodů, která by zjednodušila a zlevnila vyplácení důchodů do jiných členských států.

  Úsporné, spolehlivé a stabilní veřejné služby
  Liberalizace trhu může spotřebitelům poskytnout širší výběr a vyšší kvalitu zboží a služeb. Podmínkou však je, aby byl trh pod účinným dohledem silných a nezávislých regulačních orgánů, které určují pravidla a podmínky plnění veřejných služeb jejich poskytovateli, aby se zabránilo vzniku monopolů a kartelů, zabezpečila dodávka služeb a podpořil udržitelný rozvoj s ohledem na životní prostředí. ELDR v této oblasti nadále požaduje od členských států větší pokrok.

  Integrace a konsolidace sektoru dopravy v EU
  Skutečně jednotný trh v oblasti dopravních služeb není v EU ještě zdaleka dokončen. ELDR bude nadále usilovat, aby se takový trh stal skutečností. V oblasti železniční dopravy hraje EU významnou roli ve sjednocování technických a bezpečnostních norem a v otevírání přístupu do dopravních sítí za účelem podpory konkurenčního prostředí a integrace různých sítí, aby mohla železniční doprava účinně konkurovat dopravě silniční. ELDR si je však vědoma toho, že silniční síť je velmi důležitá, a to především ve vzdálených a řídce osídlených oblastech, a zdůrazňuje proto, že specifické potřeby těchto oblastí musí být při zavádění jednotné dopravní politiky náležitě brány v úvahu.

  V oblasti letecké dopravy podporuje ELDR důkladnou revizi systému přidělování slotů na letištích ve Společenství, aby byl zaručen spravedlivější přístup ke slotům pro všechny letecké společnosti včetně nově přistupujících subjektů. ELDR taktéž podporuje jednání o evropské dohodě "Open Skies" se Spojenými státy, která by ukončila diskriminační dvoustranné dohody, na jejichž základě smí letecké společnosti členských států EU létat do USA pouze z vlastního státu. V sektoru námořní dopravy bude ELDR usilovat o finanční průhlednost v oblasti přístavů stanovením jasnějších pravidel pro státní pomoc, aby spolu konkurenční přístavy v různých členských státech navzájem soutěžily za rovných podmínek. Budeme taktéž hájit koordinovaný postup EU v oblasti podpory říční nákladní přepravy, a to především zjednodušením a sladěním administrativních předpisů.

  Lepší osobní doprava
  ELDR bude usilovat o vysoce kvalitní, bezpečné, přístupné, spolehlivé a cenově dostupné dopravní služby prostřednictvím kontrolované liberalizace dopravy v EU. Její součástí by měly být otevřené soutěže o smlouvy na poskytování veřejné dopravy v souladu s transparentními pravidly a přesnými standardy, na jejichž dodržování bude v každém členském státu dohlížet silný a nezávislý regulační orgán. Cílem těchto soutěží bude snížení cen, zvýšení kvality a větší svoboda volby pro cestující. Pro efektivní a konkurenceschopný systém železniční dopravy v Evropě je nutná lepší přeshraniční spolupráce.

  Zaručení průhlednosti a přístupu občanů k informacím
  ELDR bude i nadále usilovat o otevřenější, průhlednější a přístupnější Unii. Abychom dosáhli větší demokratické zodpovědnosti EU, musíme neustále bojovat za lepší přístup k dokumentům a informacím ve všech institucích a agenturách EU včetně Evropské centrální banky, veřejných registrů všech oddělení a kodexu správné správy. Komise, Parlament, Rada a další orgány EU musí pokračovat v reformě své vnitřní administrativy.

  ELDR je také přesvědčena, že nezbytnou součástí vnitřního trhu je přístup ke svobodným a pluralistickým informacím. Budeme nadále podporovat konkurenci v mediální oblasti a důrazný boj proti informačním monopolům. V případech, kdy nadvláda médií v členském státu ohrožuje demokracii, by byla opodstatněna existence nástrojů umožňujících EU zasáhnout a chránit evropské právo.

  Problém střetu zájmů u osob zastávajících veřejné funkce by měl být řešen v souladu s pravidly platnými v rámci evropských úřadů, která by měly prosazovat členské státy.

  Skutečná svoboda volby pro spotřebitele
  ELDR je přesvědčena, že spotřebitelé v zemích EU mají právo na srozumitelné a dostupné informace, které jim umožňují využívat svobody volby při nákupu zboží a potravin. ELDR požaduje, aby evropská legislativa v oblasti bezpečnosti a označování potravin a v oblasti geneticky upravených organismů tento princip respektovala.

  Politika v oblasti potravin a venkova
  ELDR je přesvědčena, že zemědělskou politiku je třeba deregulovat a tržně orientovat, aby byla výhodná jak pro spotřebitele, tak pro venkov. Proto musí důkladná reforma společné zemědělské politiky zůstat významným bodem na pořadu jednání. Dotace na vývoz a výrobu by měly být co nejdříve zcela zrušeny. ELDR prosazuje společnou politiku, která zaručí bezpečné a zdravé potraviny, ochrání zájmy venkova a zajistí vysoký standard ochrany životního prostředí a stabilitu v zemědělském sektoru. Aby byla taková politika úspěšná, musí být zasazena do kontextu přesahujícího samotné zemědělství. Potraviny, venkov a zemědělství spolu úzce souvisí

  ELDR proto požaduje, aby byla společná zemědělská politika (SZP) nahrazena politikou pro potraviny a venkov, která bude brát v úvahu všechny sektory ekonomiky v zemědělských oblastech.

  Společný trh vyžaduje dobré, přísné a transparentní předpisy o bezpečnosti potravin. Z tohoto důvodu bude ELDR prosazovat vytvoření přísného a úplného bezpečnostního systému, který bude pokrývat všechny fáze výroby a distribuce potravin v rámci EU. Spotřebitelé musí mít úplný přístup k veškerým souvisejícím informacím, aby se mohli při výběru svobodně rozhodovat. Musí vzniknout také jednotný systém sankcí vůči státům a společnostem porušujícím tato pravidla. Nestačí pouze, že budou bezpečné konečné výrobky. Celý výrobní proces by měl splňovat jednotné etické požadavky z oblasti péče o zvířata, ochrany životního prostředí, pracovních standardů a měl by podporovat přechod na vysoce kvalitní výrobu. Volba mezi dalšími úrovněmi kvality záleží na zákazníkovi na základě informací na obalech.

  Regionální politika
  Abychom dokázali splnit úkoly v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti vyplývající z rozšíření EU, bude ELDR usilovat o předložení revidované regionální politiky v roce 2007, která bude zaměřena především na nové členské státy. Tato politika by měla být kvalitnější a flexibilnější, měla by být lépe zacílena pomocí důmyslnějších kritérií způsobilosti, měla by být jednodušší v oblasti programových procedur a měla by se soustředit zejména na zmírnění rozdílů mezi regiony a uvnitř regionů a podpořit tak inovace, rozvoj malých a středních podniků a spolupráci mezi regiony. Pomoc musí být soustředěna do regionů, kde je nejvíce potřeba, včetně městských oblastí a chudších oblastí silnějších regionů. Chudým regionům v bohatých zemích by mělo být i nadále umožněno získat dotace. Regiony, které jsou statisticky nepříznivě ovlivněny rozšířením by měly nadále dostávat podporu z Cíle 1 spíše než z Cíle 2. Přechodná opatření musí zahrnovat současná nařízení pro Cíl 1 včetně předpisů pro státní pomoc.

  Úřady na nejnižší úrovni musí být odpovědné za určování priorit, vedení jednání a přijímání rozhodnutí. Tato politika musí být efektivnější a lépe integrovaná do regionální politiky samotných členských států i do ostatní legislativy EU. ELDR se staví proti jakýmkoli přesunům kohezní politiky ze Společenství zpět na úroveň jednotlivých států.

  ELDR podporuje zachování iniciativ Společenství.

  Rovné příležitosti, mobilita a zaměstnanost
  Jak již bylo naznačeno, za nejlepší způsob boje s nezaměstnaností a cestu k ekonomickému růstu považuje ELDR kontrolovanou deregulaci trhů, vyšší flexibilitu na trhu práce a mobilitu pracovních sil. Těmto snahám by nicméně měla pomoci koordinace a vzájemná výměna nejúspěšnějších postupů na úrovni EU s ohledem na opatření v členských státech, která jsou určena pro snížení nezaměstnanosti a řešení problému vyloučení ze společnosti.

  ELDR plně podporuje probíhající lisabonský proces, který by měl z Evropy učinit nejvíce konkurenceschopnou a nejdynamičtější znalostní ekonomiku světa, jež bude schopna udržitelného růstu a bude nabízet více kvalitních pracovních míst, větší sociální soudržnost a trvale udržitelné životní prostředí. ELDR se domnívá, že EU by se v oblasti sociální politiky měla angažovat pouze do té míry, kdy bude její činnost souviset se zlepšováním svobodného pohybu pracovních sil, např. zajištěním přenositelnosti sociálního zabezpečení mezi členskými státy.

  Rychle stárnoucí populace v kombinaci s klesající porodností by mohla způsobit nedostatek na trhu práce a vést k nedostatku prostředků na péči o seniory. ELDR se bude v této oblasti snažit o vytvoření bezpečných, trvale udržitelných a přenositelných důchodů a podporu programů pro aktivní stáří. Součástí těchto programů bude celoživotní vzdělávání (zejména dovednosti v oblasti informačních technologií), flexibilní pracovní schémata a zkvalitnění zdravotní péče. Dalším významným úkolem bude zjednodušit přístup na trh práce podprůměrně zastoupeným skupinám, např. ženám, přistěhovalcům a postiženým občanům odstraněním překážek a diskriminace.

  ELDR chce nadále podporovat vznik pracovních míst bezpečných z psychologického i fyzického hlediska. Pokud jde o zásahy ze strany EU, ELDR se domnívá, že tohoto cíle musí být dosaženo pragmaticky. EU by měla podnikat kroky pouze tam, kde by zásahy na nižší úrovni nebyly dostatečně účinné, a příslušené orgány EU se musí vyvarovat přílišného zatěžování podniků zbytečnými předpisy.

  ELDR se domnívá, že pro zlepšení postavení kandidátů na trhu práce a zvýšení mobility pracovních sil jsou nutné jednak výměnné vzdělávací programy mezi členskými státy, a to především s ohledem na rozvoj jazykových znalostí, a jednak neomezené uznávání kvalifikací v rámci EU. Všechny evropské univerzity by měly nabízet možnost studovat jeden rok v jiné evropské zemi. Také mladí lidé studující odborné školy musí mít podobné příležitosti ke studiu a praxi v jiné členské zemi EU v rámci probíhajících vzdělávacích programů Erasmus a Leonardo. Do výměnných programů vysokých škol by se také měly zapojit státy sousedící EU, které se zanedlouho mohou stát členy Unie. Mělo by být taktéž možné zvýšit kvalitu metod výuky jazyků na úrovni EU pomocí programů výměnných praxí se zvláštním důrazem na aktivní komunikaci.

  ELDR je šokována vysokým počtem dětí, které vycházejí ze škol funkčně negramotné (tzn. nejsou schopny pochopit obsah čteného textu), a je přesvědčena, že pro zlepšení gramotnosti v Evropě je třeba vyvinout společné úsilí.

  Z liberální politiky, jejímž cílem je zajistit rovné příležitosti pro všechny, přirozeně vyplývá ochrana práv menšin. ELDR bude nadále podporovat legislativu zabraňující diskriminaci a pronásledování na pracovišti, ať již na základě pohlaví, národnosti, náboženského přesvědčení, postižení nebo sexuální orientace, a bude usilovat o zlepšení integrace pracovních sil. ELDR bude taktéž nadále usilovat o vznik účinné politiky proti diskriminaci a podporovat politiku rovných příležitostí v dalších oblastech a dohlížet na její řádné uplatňování. Na úrovni EU budeme podporovat i snahu o odstranění obecnějších příčin sociální segregace a usilovat o integraci takto postižených skupin občanů na trhu práce.

  ELDR považuje za zásadní, aby byly zaručeny rovné příležitosti také zdravotně postiženým občanům. Skutečné integraci postižených spoluobčanů dosud brání mnoho překážek. Proto se ELDR v oblasti pracovního práva a dalších opatření EU snaží zajistit, aby se bral ohled na mimořádné postavení občanů se zdravotním postižením. ELDR požaduje úplné dodržování směrnice o rovném zacházení na pracovišti a přijetí zvláštní evropské směrnice, která by se týkala všech oblastí diskriminace postižených.

  Rovné příležitostí pro ženy a muže
  V liberální společnosti jsou rovné příležitosti nezbytnou součástí demokracie. Na základě principu rovných příležitostí a nediskriminace je velmi třeba vyšší účasti žen v rozhodovacích procesech, ve vědě a v podnikání. ELDR trvá na tom, aby byly veškeré směrnice EU v oblasti rovného zacházení se ženami a muži řádně dodržovány ve všech členských státech. Dále podporujeme kroky, které směřují k odstranění přetrvávajících rozdílů v platech mužů a žen, a opatření, která zlepšují znovuzapojení žen do pracovního procesu a pomáhající jim sladit rodinné a pracovní povinnosti.

  Obchod s lidmi, zejména se ženami a dětmi, se stal jedním z nejvýnosnějších odvětví mezinárodního zločinu. Statisíce lidí se každoročně stávají otroky a oběťmi sexuálního zneužívání. ELDR považuje tento stav za nepřijatelný a bude nadále naléhat na EU a členské státy, aby tyto problémy řešily účinněji, a to stíháním těchto zločinů, posílením příslušné legislativy, mezinárodní spoluprací policie a soudů a zlepšením ochrany obětí.

  Veřejná politika se nedotýká mužů a žen stejnou měrou. Žádná politika není z hlediska pohlaví neutrální. ELDR proto požaduje, aby se ve všech oblastech politiky EU bral ohled na rozdílnosti pohlaví. Začlenění mužů i žen ve stejné míře také vyžaduje oddělené sledování obou pohlaví ve statistice, abychom získali údaje potřebné pro řešení této otázky.

  Vzdělání
  ELDR je přesvědčena, že vzdělání je základem pro budoucnost našich dětí. ELDR proto věří, že rozdělení dodatečných zdrojů do těchto oblastí v souladu s jasně určenou strategií, jak je efektivně využít, představuje moudrý, uvážený a velmi potřebný vklad do naší společnosti.

  ROZŠÍŘENÁ EVROPA SVOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVEDLNOSTI

  Demokratická spolupráce EU v oblasti justice a vnitřních věcí
  V dnešní době neuznává zločin a terorismus žádné hranice a současné postupy v oblasti mezinárodní spolupráce při prosazování zákonů jsou zdlouhavé, těžkopádné a vyžadují modernizaci. Z tohoto důvodu je ELDR odhodlána vytvořit z EU skutečný "prostor svobody, bezpečí a spravedlnosti", který občanům zaručí, že budou moci uplatňovat své právo svobodného pohybu, a který neomezí bezpečnost, pořádek a občanské svobody.

  Rovnováha mezi principy svobody, spravedlnosti a bezpečnosti musí být zaručena, a proto nesmí opatření na ochranu demokratických hodnot a svobody před zločinem a terorismem podkopávat nejzákladnější aspekty těchto hodnot. Opatření proti terorismu a organizovanému zločinu přijímaná v EU formou evropských právních předpisů nebo spolupráce mezi členskými státy nesmí přesáhnout nezbytný rozsah, musí být oprávněná, přiměřená a musí respektovat oblast národních kompetencí. Podobně musí být taktéž zaručeno, aby jakákoli dohoda uzavřená mezi členským státem EU a třetí zemí na mezinárodní úrovni v oblasti justice a vnitřních věcí byla v souladu s existujícími právními předpisy EU, nepřesáhla nezbytný rozsah, byla oprávněná a přiměřená. ELDR je stoupencem vytvoření základních společných standardů a záruk dodržování lidských práv v oblasti trestního práva v celé EU, aniž by bylo zbytečně zasahováno do postupů v jednotlivých zemích.

  V současné době mají převažující moc v oblasti spolupráce EU v justičních a vnitřních věcech ministři jednotlivých členských zemí a vliv Evropského parlamentu je omezený. ELDR považuje tento stav za nedemokratický a bude usilovat o to, aby byly pravomoci v oblasti justice a vnitřních záležitostí EU rozděleny mezi Evropský parlament a Radu ministrů a rozhodování v této oblasti se tak stalo demokratickým, průhledným a efektivním.

  Na politiku v oblasti justice a vnitřních věcí by se tedy měl vztahovat běžný legislativní postup Unie, který spadá do jurisdikce Evropského soudního dvora a podléhá neomezenému dohledu Parlamentu, a měla by být stanovena jasná hranice mezi trestním právem EU a jednotlivých členských států.

  Jednotný postup v azylové politice a přistěhovalectví
  ELDR považuje právo hledat politický azyl za jedno ze základních lidských práv, které musí být plně respektováno. Podporujeme vytvoření společného azylového systému pro EU, který bude založen na úplném přijetí Ženevské konvence a bude považovat pronásledování na základě pohlaví za důvod pro poskytnutí azylu. Podle tohoto systému by měly státy sdílet odpovědnost v souladu s novým dublinským rozhodnutím a vytvořit společné, spravedlivé a rychlé postupy pro přijímání, zkoumání a rozhodování žádostí o azyl a pro příjem žadatelů a sjednotit i kritéria pro definování statutu uprchlíka. EU by měla v oblasti azylové politiky stanovit minimální standardy, které neovlivní práva jednotlivých členských států ponechat si nebo přijmout příznivější národní předpisy. Budeme zkoumat, zdali jsou další opatření pro zajištění spravedlivého dělení odpovědnosti mezi členskými státy nezbytná.

  ELDR se rozhodně staví proti tendencím vybudovat z Evropy "pevnost". Azylovou politiku Unie a členských států by měla charakterizovat solidarita a humanita.

  Postihy přepravců a přísné vízové předpisy vyústily v situaci, kdy zaměstnanci přepravních společností v zemích původu žadatelů o azyl v praxi nahrazují pohraniční stráž EU a de facto žadatelům znemožňují vstoupit na území EU legálním způsobem. Sankce přepravců včetně sankcí uvalovaných automaticky by měly být zrušeny a seznam zemí, jejichž občané potřebují pro vstup na území EU víza, by měl být revidován, aby bylo zaručeno univerzální právo na azyl.

  ELDR uznává potřebu vytvořit jednotnou imigrační politiku EU, která bude založena na systému řízené migrace jakožto nedílné součásti moderní a dynamické ekonomiky a sociální politiky EU a která bude odrážet zkušenosti z jiných systémů, jako např. systému zelených karet v USA či kanadského imigračního systému. To by znamenalo vytvořit jednotná pravidla a koordinované postupy při současném respektování práva jednotlivých členských států stanovit si v oblasti přistěhovalectví vlastní cíle. Součástí této politiky by měl být i systém sdílení zátěže a výměny odborných zkušeností v ochraně vnějších hranic.

  ELDR je toho názoru, že občané třetích zemí, kteří dlouhodobě legálně pobývají na území EU, by měli mít obdobná pracovní práva a povinnosti jako občané EU.

  ELDR bude i nadále zastávat aktivní politiku v oblasti integrace a zaměstnávání přistěhovalců spolu s účinnými protidiskriminačními předpisy jakožto nejlepším prostředkem v boji proti utlačování a rasismu. Integrační opatření by měla jednotlivcům umožnit uchovat si vlastní kulturní identitu a náboženské přesvědčení v mezích zákona a zároveň zajistit, že přijmou svůj díl odpovědnosti za integraci do hostitelské společnosti.

  UDRŽENÍ A PROSAZOVÁNÍ EVROPY ROZMANITOSTI

  ELDR je odhodlána vymýtit z evropské společnosti rasismus, xenofobii a kulturní a náboženskou nesnášenlivost. Vyzýváme proto všechny evropské politické strany k podepsání a dodržování Charty politických stran za společnost bez rasismu, která byla přijata v únoru 1998 a kterou doposud podepsalo téměř 100 politických stran včetně ELDR.

  ELDR hájí zásadu, že moderní otevřené společnosti by měly oddělovat politiku a náboženství. Jsme přesvědčeni, že sekulární společnost hraje významnou úlohu ve snižování napětí mezi náboženstvími a rozvíjí toleranci a porozumění mezi lidmi různých vyznání. ELDR také věří, že pozitivní dialog mezi kulturami lze nejlépe rozvíjet vytvořením a obranou rovných příležitostí, otevřeným vzdělávacím systémem a politikou zaměstnanosti a taktéž poskytnutím prostoru pro vyjádření kulturní identity, pokud budou respektovány zákony a společenské zvyklosti.

  V globalizovaném světě je vzájemné působení kultur, ekonomik a lidí nejen nezbytné, ale i žádoucí, a může přispět ke společenské soudržnosti. Silnou stránkou EU je právě její jednota v rozmanitosti. ELDR proto podporuje zachování a rozvoj této rozmanitosti. ELDR vyzývá členské státy EU, aby vypracovaly strategie pro urychlení spolupráce a účasti nových členských států v kulturní oblasti.

  ELDR se bude snažit zaručit, aby právní předpisy EU v oblasti svobodného pohybu osob a přistěhovalectví podpořily a nikoliv podkopaly opatření jednotlivých států odrážející rozmanitost rodinných vztahů v dnešní společnosti, jako jsou např. uznávání partnerství mezi neoddanými osobami či osobami stejného pohlaví nebo udělování obdobných práv, jaká mají páry oddané, párům neoddaným či párům stejného pohlaví. ELDR bude také prosazovat, aby členské státy uznávaly sňatky mezi osobami stejného pohlaví.

  Jazyková rozmanitost je jednou ze základních evropských hodnot a měla by být dále posilována napříč všemi sektory kulturní politiky včetně oblastí vzdělávání a médií. EU byl měla podporovat a rozvíjet méně používané jazyky jako součást evropského kulturního dědictví a měla by se řídit principy, která vytvořila Rada Evropy na ochranu regionálních a menšinových jazyků.

  ROZŠÍŘENÁ EVROPA OTEVŘENÁ SVĚTU

  Závazek rozšíření
  EU se bude rozšiřovat po mnoho následujících let, dokonce i po historickém rozšíření v roce 2004. ELDR vítá skutečnost, že si mnoho nových zemí přeje připojit se k EU, aby tak vytvořily sjednocený kontinent založený na principech svobody, demokracie, míru, stability, rovnosti mužů a žen, na zásadách tržního hospodářství, volného pohybu a na skutečných právních normách. Je tedy třeba, aby se EU změnila a přizpůsobila nové situaci. Všechny kandidátské země musí splňovat kritéria a být hodnoceny individuálně podle svých zásluh. A všechny evropské země, které splní kodaňská kritéria, by měly být v EU vítány. Ochranné doložky jsou nezbytným, avšak pouze dočasným mechanismem, který má pomoci při integraci nových členů do EU při současném zachování řádného fungování Unie jako celku.

  ELDR věří, že ačkoli o základních kritériích vstupu nelze diskutovat, bude po jejich splnění existovat pouze jediná forma členství v EU, totiž plné členství. Z tohoto důvodu jsme pro minimalizaci přechodných opatření po přistoupení nových zemí tam, kde jen to bude prakticky možné. Skupina ELDR je přesvědčena, že s novými zeměmi by se nemělo zacházet jako s druhořadými členy EU. Zároveň plně obhajuje princip flexibility, jak je stanoven smlouvu z Nice, který umožňuje, aby některé státy integraci prohlubovaly.

  Obhajoba lidských práv uvnitř EU
  EU musí vypracovat mechanismy k zajištění toho, že jak staré členské, tak nové členské země budou plnit své závazky v oblasti lidských práv, včetně svého závazku respektovat a plně provádět rozhodnutí Evropského soudu lidských práv a Evropského soudního dvora, a že se budou řídit hodnotami, které jsou základem Unie. Politika lidských práv musí být soudržnější, lépe koordinovaná a strategičtější než je v současnosti. Skupina ELDR bude bojovat za to, aby se ustanovení o lidských právech v asociačních dohodách stala účinným nástrojem pro jejich prosazování. Aby byla funkční, musí být jasná, předvídatelná a konstruktivní. ELDR se bude zasazovat za to, aby tato ustanovení byla uplatňována důsledně a bez ohlednu na zemi, které se to týká.

  Skupina ELDR se zejména domnívá, že zavedený postup sledování pokroku v žadatelských zemích v oblasti lidských práv by se měl změnit v systém "kolegiální revize". To znamená, že všechny členské země, jak staré, tak nové, by měly zhodnotit své závazky k demokratické zodpovědnosti a k integritě veřejné správy, k nediskriminaci, dodržování občanských svobod a budování právního státu. ELDR shledává, že zde je prostor ke zlepšení pro všechny členské státy, jak staré tak nové.

  ELDR se zvláště zajímá o práva menšin a jednotlivců v nových členských státech rozšířené EU. Budeme proto nadále usilovat to, aby v rámci EU byla chráněna práva všech občanů.

  Odpovědnost světu
  EU by měla aktivně podporovat roli Organizace spojených národů a měla by se řídit jejími normami a rozhodnutími.

  EU dále hraje velice důležitou roli při obhajobně lidských práv za svými vlastními hranicemi. ELDR je proto velice dotčena současnou atmosférou v mezinárodních vztazích, kdy je aktivní nenásilný odpor proti vládám často kladen na úroveň terorismu. ELDR nebude nikdy lhostejná k otázkám, jako jsou trest smrti, mučení, týrání a ponižování lidské důstojnosti. Abychom zajistili, že ti, kdo jsou odpovědní za porušování základních lidských práv, neuniknou spravedlnosti, budeme potvrzovat závazek EU vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu jako nejlepší způsob obhajoby lidských práv v celosvětovém měřítku.

  EU hraje důležitou úlohu v zemích, které se nacházejí za jejími vnějšími hranicemi, a má vůči nim zodpovědnost. ELDR bude nadále podporovat vnější politiku s důrazem na lidská práva, demokracii, principy správného řízení, volného obchodu a na uznávání mezinárodních smluv jako základních prvků.

  V některých zemích jsou dětem upírána jejich základní práva a jsou nuceny k dětské práci. ELDR proto vyzývá ty země, které ještě neratifikovaly úmluvu o právech dítěte Organizace spojených národů, aby tak urychleně učinily. Dále podporuje vzdělávací programy, které mají zajistit dětem ve věku mezi 7 a 14 lety přístup k základnímu vzdělání.

  EU a USA by se neměli k sobě chovat jako rivalové, ale jako partneři. ELDR bude ve své činnosti směřovat k vybudování nového strategického partnerství mezi EU a USA, které bude založeno na respektu k mezinárodnímu právu a k rozhodnutím Organizace spojených národů. Jako dvě největší globální ekonomické a politické jednotky mají EU a Spojené státy odpovědnost jednat společně na základě sdílených hodnot. Tyto hodnoty však nemohou být vnuceny jednostranně třetím stranám vojenskými prostředky.

  ELDR si proto přeje, aby byla politická moc v Iráku co nejdříve předána iráckému lidu. Prozatím by měla hlavní roli hrát Organizace spojených národů.

  ELDR odsuzuje postoj USA k Mezinárodnímu trestnímu soudu a ke Kjótskému protokolu.

  ELDR si uvědomuje, že je třeba dále posilovat a rozvíjet vztahy EU s Evropským hospodářským prostorem (EHP), vezme-li se v úvahu, že ze všech třetích zemí má právě EHP má nejdelší a nehlubší vztah s EU, neboť se podílel na všech aspektech vnitřního trhu. Kromě své globální úlohy má EU ještě zvláštní postavení vzhledem k středomořské oblasti, balkánským regionům, k Rusku, Ukrajině, Bělorusku, Moldávii a Kavkazu. ELDR bude proto prosazovat rozvoj spolupráce s těmito zeměmi zejména v oblasti obchodu, politické a ekonomické spolupráce, boje proti zločinu a terorismu, obrany a podpory demokracie, dobrého řízení a lidských práv a boje proti závažným společenským a zdravotním problémům. ELDR vyzývá EU k tomu, aby vytrvala ve svém úsilí pomáhat mírovému procesu v africké oblasti Velkých jezer, a to s cílem podpory demokracie a stability.

  Skupina ELDR vždy prosazovala aktivní společnou evropskou zahraniční politiku. EU může hrát důležitou a aktivní roli na mezinárodní scéně jedině tehdy, pokud bude jednotná a pokud bude promlouvat jediným hlasem. ELDR vítá kroky, které byly v posledních letech učiněny směrem ke společné zahraniční a bezpečnostní politice, včetně vytvoření evropské jednotky rychlého nasazení, která významně přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti této politiky. EU by měla zvláště usilovat o zřízení zastupitelských úřadů v takzvaných neúspěšných státech.

  Občané EU si přejí aktivní Evropu, která bude odpovědně hájit mír, stabilitu a bezpečnost na mezinárodním poli. ELDR věří, že Evropa bude schopna zasáhnout tam, kde vzniká napětí či konflikt, a prosazovat své hodnoty a zájmy, pouze pokud bude zahraniční a bezpečnostní politika postavena na důvěryhodném politickém, ekonomickém a vojenském vkladu poskytovaném členskými státy a NATO.

  ELDR proto považuje rozvoj skutečné evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) za nedílnou součást Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. ELDR je toho názoru, že rozvoj EBOP nebude možný bez posílení vojenských kapacit, jež bude mít EU k dispozici.

  Vzhledem k policejním misím EU v Bosně a k pozorovací ochranné misi v Bývalé jugoslávské republice Makedonii ELDR věří, že EU musí hrát významnější roli na poli řešení a prevence konfliktů tím, že bude využívat všech prostředků, kterými disponuje, včetně přímé vojenské intervence a vyslání policejních sil nebo jiných civilních jednotek, aby vykonaly mírové a rozsáhlé humanitární operace.

  ELDR si přeje, aby zahraniční a bezpečnostní politika EU podléhala demokratické kontrole Evropského parlamentu. SZBP by se měla stát součástí normálního rozhodovacího procesu v Unii a Unie by měla nahradit své členské státy jako stálý člen Rady bezpečnosti Organizace spojených národů.

  Zároveň nesmí rozvoj Společné evropské bezpečnostní a obranné politiky omezit právo národních parlamentů rozhodovat o nasazení jednotek ve vojenských operacích. Evropská obranná identita se musí rozvíjet v úzkém partnerství s NATO a doplňovat je, nikoli nahrazovat.

  Hrozba, kterou představuje fanatický terorismus pro náš způsob života, stírá tradiční rozdíl mezi vnější a vnitřní bezpečností a vyžaduje, aby ostatní členské státy EU prokazovaly solidaritu s členskými státy, které jsou vystaveny teroristickým útokům, a poskytovaly jim pomoc.

  Globalizace
  Globalizace je jev, který je třeba řídit a ne proti němu bojovat. Její správné vedení umožní, aby se rozvíjely její pozitivní stránky (zvýšení efektivity výroby, globální volné trhy, volný pohyb kapitálu, lidí a myšlenek) a bude současně bojovat proti jejím zjevným negativním dopadům (všeobecné zanedbávání práv pracujících, prohlubování rozdílů mezi bohatými a chudými zeměmi a společenskými vrstvami, ztráta kulturní identity, nedostatek odpovědnosti velkých mnohonárodních společností).

  ELDR věří, že globální volný a spravedlivý trh může fungovat pouze tehdy, budou-li společnosti na celém světě respektovat soubor společných minimálních sociálních a ekologických standardů. Rozvoj těchto minimálních společenských a ekologických požadavků může být úkolem pro Mezinárodní organizaci práce, jejíž působnost by měla být posílena.

  Pomoc rozvojovému světu
  ELDR věří, že současnou politiku rozvojové spolupráce EU je třeba přehodnotit, přizpůsobit dnešním požadavkům a transformovat tak, aby se stala integrální součástí úsilí o budování společné zahraniční politiky. To vyžaduje změnu těžiště politiky od zdůrazňování nerovnosti mezi severem a jihem a závislosti rozvojových zemí na naší pomoci směrem k partnerství založenému na rovnosti a vzájemné závislosti. Centrem naší politiky pomoci je boj proti chudobě a demokratizace. Naplnění Rozvojových cílů tisíciletí musí být považováno za základ koordinace rozvojové politiky na celém světě.

  Podle ELDR je nejpalčivější otázkou snížení veřejné rozvojové pomoci za poslední desetiletí na polovinu. Je tomu tak mimo jiné proto, že chyběly jasné výsledky. ELDR má zájem na tom, aby byl tento negativní trend zastaven a aby poskytování rozvojové pomoci bylo účinnější a průhlednější. ELDR se zavázala k tzv. oficiálnímu cíli rozvojové pomoci ve výši alespoň 0,7% HDP členských států a věří, že Dohoda z Cotonou mezi zeměmi africko-karibsko-pacifické oblasti (AKP) a EU, která byla podepsána v roce 2000, bude poskytovat nové metody organizace pomoci, které zlepší její distribuci. Aby se pomohlo členským státům tomuto úkolu dostát, chce ELDR zavést mezinárodní a univerzální systém pro hodnocení rozvojové spolupráce, který bude založen na jasně definovaných úkolech a ukazatelích, které zaručí, že se pomoc zaměří na skutečně fungující formy spolupráce. Tento systém také pomůže zajistit, že vlastní cíle rozvoje EU budou stanoveny realisticky.

  V zájmu obnovení finanční životaschopnosti rozvojových zemí je nezbytné, aby opatření, jež mají snížit jejich mezinárodní zadluženost, byla prováděna aktivně a rychle. To má zvláště význam v případě vysoce zadlužených států, které musí splácet úroky zároveň s dalšími půjčkami. Rozvojová pomoc by měla být spojena s rozvojem dobré správy. Závažné porušování lidských práv a příliš vysoké výdaje na armádu by měly vést k pozastavení rozvojové pomoci.

  V krátkodobém horizontu je třeba rozvojovou spolupráci s EU zaměřit na čtyři základní pilíře rozvojové spolupráce: potraviny, zdraví, vzdělání a demokratizaci.

  EU a mezinárodní dárci pomoci musí zvýšit své investice do zemědělských ekonomik. V těchto oblastech je zvláště třeba poskytování technologií, technický výzkum a vzdělávání, neboť zabezpečení potravin u většiny rozvojových zemí souvisí s úspěšností vlastního zemědělského sektoru. Biotechnologie by se za určitých podmínek mohla stát významným nástrojem pro zvýšení globální zemědělské výroby. ELDR věří, že rozvojové státy by měly mít svobodu rozhodnout o své politice týkající se používání geneticky upravených organizmů (GMO).

  Je třeba, aby EU i nadále poskytovala obecnou zdravotnickou pomoc, aby zajistila lepší zdraví v rozvojových zemích vzděláváním, poskytováním vybavení a financí. Vedle této základní pomoci je třeba zaměřit své úsilí na tři hlavní nakažlivé choroby dneška - HIV/AIDS, malárii a tuberkulózu, a to s výhledem na vytvoření schopnosti světa účinně reagovat. Ačkoli se EU zasadila o založení Globálního fondu pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii, v současné době se na financování nepodílí. ELDR se proto bude zasazovat o výrazné zesílení účasti EU na Globálním fondu, a to se zvláštním důrazem na prevenci, imunizaci a na očkování. Podporujeme EU v jejích snahách o zlepšení přístupu k levnějším obdobám chráněných léků pro rozvojové země.

  Čistá voda a komunální hygiena jsou pro dobré zdraví nezbytné. Přesto jedna miliarda lidí nemá přístup k bezpečné pitné vodě a přes 2,5 miliardy nemají k dispozici přiměřená zařízení komunální hygieny. Pokud jde o integrované hospodaření s vodními zdroji, ELDR sem zavazuje vypracovat podrobnou politiku a strategie, které budou v zemích zavedeny do roku 2005.

  Naprostým základem rozvoje je vzdělání. Je třeba nabídnout lidem cestu k budování a dosažení soběstačnosti a prosperity. Prioritou ELDR tedy je zvýšit úroveň vzdělání jakožto podmínky pro odstranění chudoby a pro pokrok směrem k trvale udržitelnému rozvoji. Hlavní výzvu představuje vytvoření a zajištění fungování univerzálního základního vzdělávání. ELDR požaduje investice do nosných programů správně cílených na jednotlivé země, a to se zaměřením na subsaharskou Afriku a jižní Asii. Je důležité věnovat pozornost dívkám a ženám, neboť vzdělanost žen a odstranění chudoby spolu úzce souvisí.

  Obecně jde odstranění chudoby ruku v ruce se zvýšením postavení ženy, jelikož právě ony podle statistik žijí v chudobě s dvojnásobnou pravděpodobností ve srovnání s muži. Zacílením na ženy lze dosáhnout lepších výsledků než tam, kde je pomoc poskytována mužům. Především ženy totiž obyčejně pečují o rodiny a drží společnost pohromadě. ELDR se proto zavázala zajišťovat rovnost v oblasti lidských práv pro ženy a dívky, podporovat reformy, které jim poskytnou jistější živobytí a odstraní jejich diskriminaci a násilí, jež je na nich pácháno.

  Za účelem podpory účasti soukromého sektoru v politice rozvoje se bude ELDR zasazovat za rychlé vybudování flexibilní, nebyrokratické a decentralizované sítě obchodu a pomoci mezi EU a státy AKP, jež bude zahrnovat právě soukromý sektor a nevládní organizace a jež bude poskytovat informace a podporu společnostem investujícím v rozvojových zemích. Budeme také podporovat vytvoření Evropského garančního fondu investičních rizik pro evropské investory a rovněž stimulovat účast podnikatelského sektoru ve výstavbě, vyzývat jej k pomoci při vytváření silného lokálního podnikatelského a investičního klimatu v rozvojových zemích.

  Volný obchod: klíčová zbraň proti světové chudobě
  Je nezbytné začlenit rozvojový svět do globální ekonomiky a umožnit všem národům možnost využívat přínosu globalizace. Obchodování vede k otevřenějšímu hospodářství, k technické výměně a rozvoji, k vytváření nových pracovních míst a přináší také nové myšlenky a vklady.

  Z dlouhodobého hlediska je vize liberální skupiny samozřejmě taková, že pomoc již nebude nutná a že své místo v rozvojové spolupráci zaujme obchod. EU a jiné části rozvinutého světa musí přijmout zodpovědnost při směřování k úplnému odstranění překážek obchodu v neprospěch rozvojového světa.

  ELDR věří, že rozvojové země potřebují být účinněji začleněny do globálního hospodářského systému. Proto je třeba odstranit bariéry a otevřít trhy EU expertům z rozvojového světa, což pomůže těmto zemím vyřešit problém chudoby. Dále je třeba rozvojovým zemím poskytnout více zdrojů a podpory, aby byly lépe vyzbrojeny k obraně svých práv uvnitř Světové obchodní organizace (WTO).

  Návrhy ELDR vytvořit evropskou politiku potravin a venkova by měly vést k odstranění zemědělských dotací. ELDR je pro zrušení všech přímých i nepřímých vývozních dotací spolu s odstraněním ochrany dovozu a vnitřní podpory. Aby byla zaručena rovná soutěž a dobře fungující trh, dává ELDR přednost odstranění dotací uvnitř EU, které bude doprovázeno obdobným úsilím v ostatních průmyslových zemích WTO. Tato politika však není překážkou pro další liberalizaci.

  ELDR je toho názoru, že v éře globální vzájemné závislosti musí demokratická volba převládat a že mezinárodní smlouvy a instituce musí respektovat principy demokracie a transparentnosti. Rozhodování o záležitostech mezinárodního obchodu tudíž vyžaduje vyšší stupeň zodpovědnosti Evropského parlamentu tím, že vyjednávači Evropské komise budou pravidelně podrobení důkladné parlamentární kontrole, a zvýšeným přístupem Evropského parlamentu k jednání Rady tím, že bude disponovat právem souhlasu ve vztahu k uzavírání obchodních smluv v rámci WTO, do nichž EU vstupuje.

  ELDR - VIZE PRO EVROPU


  Ochrana životního prostředí pro budoucí generace
  Pro dosažení trvale udržitelného rozvoje musí mít EU větší ambice a měla by zaujmout vedoucí roli v podpoře tohoto úkolu na globální úrovni. EU by měla rozhodně řešit záležitosti životního prostředí zaváděním Společné politiky životního prostředí (SEP). ELDR věří, že pokud bude životní prostředí společnou věcí, bude Evropa lépe vybavena k tomu, aby napravila škody napáchané na něm za posledních 50 let.

  Jako skupina mocných a bohatých států má EU obrovský potenciál ovlivňovat globální politiku životního prostředí, jak již ukázala tím, že dosáhla zahrnutí otázek životního prostředí do posledního kola jednání Světové obchodní organizace. Cíle v oblasti životního prostředí by měly být integrovány také do politiky poskytování půjček a investic Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a regionálních rozvojových bank.

  ELDR podporuje princip závazku k životnímu prostředí jako nástroj, který motivuje firmy k tomu, aby se ve vztahu k němu chovaly zodpovědně. ELDR však zároveň zastává názor, že tento princip nesmí paralyzovat inovace a nové aktivity v EU. Právní rámec proto musí být realistický a nesmí poškozovat konkurenceschopnost evropských společností.

  Cílem ELDR je situace, kdy přísné cíle v oblasti životního prostředí a ochrany zákazníka budou stanoveny na úrovni EU, zatímco technické detaily jejich provádění budou ponechány příslušným národním legislativním orgánům. Je třeba věnovat větší pozornost vlastnímu provádění stávajících směrnic na národní úrovní a dále směrem dolů na úrovni jednotlivých společností. ELDR je toho názoru, že politiky EU by měly podporovat kulturu firemní a individuální odpovědnosti, která sahá výrazně dále než k pouhému plnění zákonů o životním prostředí.

  Princip trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí by měl být začleněn do navrhované ústavy EU. Politiky EU jsou svým potenciálem dalekosáhlé, a měly by proto být zkoumány s ohledem na dopad na životní prostředí, přičemž by výsledky takových auditů měly být předkládány Evropskému parlamentu. Významným prvkem politiky životního prostředí EU je zajistit, aby současné standardy životního prostředí byly uplatňovány všemi členskými státy.

  ELDR se přiklání k tomu, aby byl trvale udržitelný ekonomický růst postaven do centra; v tomto kontextu shledáváme, že stávající směrnice na ochranu biologické rozmanitosti a přirozeného životního prostředí je nutné přehodnotit, neboť neplní svůj účel.

  ELDR bude vést kampaň za posílení iniciativ EU v oblasti klimatických změn, a to jak uvnitř EU, tak na mezinárodní úrovni. ELDR se zavazuje dostát závazkům EU v kontextu Kjótského protokolu. Z tohoto důvodu pevně podporujeme zavedení povinného systému obchodu s emisemi pro průmysl EU. ELDR je dále pro uhlíkovou daň odváděnou na národní úrovni zavedenou v celé EU, pokud to nepříznivě neovlivní celkové daňové zatížení občanů EU a evropský, eventuálně mezinárodní, systém daní odváděných na národní úrovni z leteckých paliv. ELDR zastává názor, že o celoevropských daních souvisejících s životním prostředím a energií, které jsou odváděny na národní úrovni, by se mělo rozhodovat kvalifikovanou většinou. Jsme dále toho názoru, že neochota ostatních obchodních bloků nebo národů realizovat smysluplné projekty v souvislosti se světovým summitem o trvale udržitelném rozvoji v Johannesburgu by neměla bránit EU v pokroku směrem k programu trvale udržitelného rozvoje.

  ELDR považuje za zásadní zohlednit životní prostředí v pravidlech obchodu a věří, že nová multilaterální obchodní jednání by měla zahrnovat významná nová ustanovení zaměřená na ochranu trvalé udržitelnosti životního prostředí, aniž by bylo nutné uchýlit se k protekcionismu.

  ELDR si přeje, aby trhy podporovaly zásady dobrého zacházení s životním prostředím. Trhy mohou být využity k omezení činností, které poškozují životní prostředí, např. používání neobnovitelných zdrojů energií. Pokud má Evropa úspěšně snižovat emise CO2, je třeba poskytnout výrobcům i spotřebitelům jasné ekonomické podněty. ELDR bude pracovat na tom, aby byly v rámci EU dohodnuty daňové podněty pro používání materiálů, které zachovávají energii. ELDR bude také usilovat o rozšíření principu odpovědnosti výrobce za návrh, opakované použití, obnovení a recyklaci výrobků.

  Zároveň však bude ELDR zavádět nové zákony EU pouze tam, kde je to jasně odůvodnitelné. Neboť na průmysl dopadá břemeno mnoha politik životního prostředí, takže budeme bojovat za to, aby audity z hlediska životního prostředí byly prováděny spolu se studiemi o vztazích mezi náklady a zisky, aby byly zjištěny priority a vyloučena opatření bez účelu. Vítáme rozhodnutí Komise vypracovat novou směrnici o poskytování služeb v oblasti energií, která zajistí, že liberalizace trhu s energií v EU (který podporujeme) bude v rovnováze s úkoly v oblasti životního prostředí, a bude vyvíjet tlak na její účinné a náležité provádění.

  ELDR bude pokračovat v boji za lepší zacházení se zvířaty, přičemž bude trvat na zpřísnění předpisů pro přepravu zvířat, na jejich důsledném uplatňování a na omezení testů na zvířatech. Rovněž bude prosazovat alternativní metody. Bude požadovat přísné dodržování opatření pro přepravu zvířat a zasadí se v boji proti krutostem spojeným s obchodováním s kožešinami psů a koček.

  Trvale udržitelná budoucnost evropského rybolovu a rybářů v EU
  Společná rybolovná politika (SPR) je zcela závislá na trvale udržitelném využívání zásob ryb. Bez ryb nebudou rybáři. ELDR bude proto nadále klást důraz na to, aby prosperující zásoby ryb byly přímým měřítkem úspěchu společné rybolovné politiky.

  Rybolov má mimořádný význam pro ekonomiku některých nestabilních okrajových oblastí. ELDR je toho názoru, že dostatečné zdroje musí být orientovány také na restrukturalizaci komunit závislých na rybolovu a musí být zlepšena jejich konkurenceschopnost a vytvořeny nové cesty k zavedení daně z přidané hodnoty v rybářském sektoru.

  Velikost rybářského úsilí musí být omezena na úroveň slučitelnou s udržením zásob. ELDR nepodporuje zvyšování lovných kapacit. Skutečnost, že rybáři donucení kvótami často zahazují zpět do moře mrtvé ryby, jež jsou vhodné pro lidskou spotřebu, je veřejností považována za jednu z hlavních vad SPR. K zamezení plýtvání je třeba, aby Unie zvýšila flexibilitu kvót v rámci stávajících výměrů a aby investovala do programů pro zlepšení možnosti výběru zařízení, která by měla mít za cíl omezení náhodných odchytů delfínů a mořských ptáků.

  ELDR je toho názoru, že má-li být zvýšena legitimita SPR, je třeba výrazně posílit účast všech podílníků na rozhodování.

  Vyčerpání zásob ryb je vážný problém. ELDR bude proto nadále bojovat za to, aby EU celosvětově podporovala trvale udržitelný lov ryb. Dále je ELDR toho názoru, že by EU neměla používat peníze daňových poplatníků na vývoz nadbytečných kapacit. Je třeba, aby EU pomohla rybářskému sektoru a ostatním zúčastněným při přejímání plné odpovědnosti za svou činnost.

  Rybolov je ve většině rozvojových zemí hlavním zdrojem živočišných bílkovin. EU spolu s dalšími zeměmi s významným podílem rybolovu se snaží řešit svůj problém nadbytečných kapacit tím, že skupuje práva na lov ryb ve vodách rozvojových zemí. ELDR věří, že to by se nikdy nemělo dít ke škodě místního sektoru rybářství nebo mořského prostředí jejich vod. A konečně je ELDR také přesvědčena, že dohody o lovu ryb by měly skutečně přispívat k lokálnímu rozvoji a obsahovat výrazné prvky zaměřené na ochranu životního prostředí.

  ROZPOČET EU - ODPOVÍDAJÍCÍ HODNOTA ZA PENÍZE

  Zvýšení vlivu daňových poplatníků EU
  Evropský parlament již disponuje významnou mocí nad rozpočtem EU - má konečné slovo ve věci strukturálních fondů, správních výdajů, vnitřní politiky a předvstupní pomoci kandidátským zemím. Ministři financí členských států však stále ještě mají konečné slovo o většině výdajů v oblasti Společné zemědělské politiky a Společné rybolovné politiky, v záležitostech výdajů na výběr státních příjmů v členských zemích a ve vztahu k velké části rozvojového rozpočtu EU. Celkově tato částka dosahuje 45 % rozpočtu EU, což je téměř polovina. Protože právě Evropský parlament je institucí, která nejvíce reprezentuje daňové poplatníky, tj. evropské voliče, přeje si ELDR poskytnout Evropskému parlamentu plnou pravomoc v oblasti rozpočtu tak, aby se jeho členové dělili o tuto moc s Radou ministrů financí ve všech složkách výdajů EU. Co se týče zapojení do rozhodování o vlastních zdrojích, ELDR požaduje, aby do něj byl Parlament plně zapojen. ELDR nenavrhuje zvýšit pravomoci v oblastí zvyšování příjmů institucím EU. Zároveň odmítá jakékoli omezení současných rozpočtových pravomocí Evropského parlamentu.

  Odpovídající hodnota za peníze a boj proti podvodům
  Stejně jako si ELDR přeje zajistit soulad výdajů s prioritami občanů, chce také zabezpečit, aby byly peníze daňových poplatníků vydávány efektivně, a to tak, že budou neustále a přísně kontrolovány výdaje, aby bylo dosaženo pozitivního externího auditu finanční správy rozpočtu EU, který provádí Evropský účetní dvůr. V této souvislosti považuje ELDR za nepřijatelné, že během posledních 8 neobdržel rozpočet EU ani jednou pozitivní audit. Z tohoto důvodu bude ELDR vyvíjet nátlak na to, aby Komise a Účetní dvůr poskytovaly parlamentu daleko jasnější rozbor finanční správy, a to pro každý sektor jednotlivě společně s měřitelnými ukazateli výkonu, a aby označily ty členské státy, které neplní svůj úkol chránit finanční zájmy Společenství.

  Členské státy musí dostát svému úkolu důkladně kontrolovat rozpočtové platby EU prováděné národními, regionálními a lokálními orgány; zvláště se to týká podpory ze zemědělských a strukturálních fondů, které tvoří až 80% rozpočtu EU a jsou spravovány převážně ve spolupráci se členskými státy, regiony a místními orgány. ELDR věří, že jednou z cest jak toho dosáhnout v zemědělském sektoru je vypracovat větší projekty financované EU s příspěvky z národního regionálního a místního rozpočtu, aby byly národní a regionální orgány motivovány zajistit dobrou finanční praxi.

  Liberálové chápou korupci jako neduh společnosti. V boji proti podvodům bude ELDR pokračovat v kampani za posílení úřadu EU pro boj proti podvodům udělením úplné nezávislosti na Evropské komisi a úzkou a efektivní spoluprací s národními vyšetřovateli a veřejnými zástupci tak, aby byly chráněny finanční zájmy EU. To by mělo zahrnovat zavedení orgánu evropského veřejného zástupce, aby mohlo být vyšetřování podvodů vedeno na úrovni EU a aby soudní stíhání mohlo být prováděno u národních soudů.

  ELDR považuje za nezbytné, aby v rozšířené EU byla posílena jak finanční kontrola tak boj proti podvodům.

  Evropský parlament: Zavedení pořádku ve vlastním domě
  Je zcela zásadní, aby Evropský parlament hospodařil se svým vlastním rozpočtem transparentně a v plném souladu se zásadami správného finančního hospodaření. Z tohoto důvodu ELDR věří, že Rada i Parlament by měly co nejdříve přijmout společný statut pro poslance a asistenty, aby byl zajištěn transparentnější systém dávek v případě poslanců a jasnější smluvní pravidla řádného sociálního zabezpečení v případě asistentů. Evropský parlament by také měl být pověřen rozhodnout o jediném sídle, aby se zamezilo pravidelným měsíčním přesunům mezi Bruselem a Štrasburkem.

  Reforma komise
  ELDR se zavazuje zajistit efektivní vnitřní reformu uvnitř Komise zavedením lepšího finančního a personálního managementu. Toho má být dosaženo zvláště vytvořením nového úřadu vnitřního auditu, vydáváním výročních zpráv jednotlivými odděleními o jejich finanční kontrole a správě rozpočtu, pravidelnou rotací vyšších úředníků a zvýšenou transparentností jmenování na místa vyšších úředníků, účetními reformami, zavedením pravidel správného chování pro úředníky a pravidel pro informování o nekalých praktikách, dále pak provedením změn v platových tabulkách a v pravidlech pro povýšení, uplatňováním zásad rovných příležitostí a konečně reformou zastaralých výsad uvnitř institucí.

  ZÁVĚR

  ELDR se zavazuje provést reformy institucí EU a bude pokračovat v boji za to, aby se EU stala demokratičtější, transparentnější a bližší občanům.

  V souvislosti s vnitřní politikou EU budeme pokračovat v boji za Evropu otevřenou svým občanům, která jim vyplácí konkrétní dividendy zlepšováním jejich každodenního života, dokončením vnitřního trhu, a umožňuje tak všem občanům EU svobodně pracovat a cestovat, nakupovat zboží a využívat služeb a investovat své peníze kdekoli v EU. Vizí skupiny ELDR pro EU je Evropa, která podporuje trvale udržitelný ekonomický růst, bojuje za odstranění předsudků a diskriminace, zajišťuje co nejvíce svobod příležitostí pro jednotlivce, podporuje kulturní rozmanitost a hájí lidská práva ve všech členských státech.

  ELDR bude usilovat o plné uznání role regionálních a místních orgánů při uplatňování politiky Unie a zastává názor, že oblasti související s jejich působností v souladu s vnitřní organizací příslušného státu by s nimi měly být projednávány.

  Zároveň se zavazujeme provést důkladnou reformu Společné zemědělské politiky tak, aby se změnila v integrovanou a tržně orientovanou politiku potravin a venkova, která bude zajišťovat bezpečné a zdravé potraviny, prosperitu venkova, vysoký standard ochrany životního prostředí a péče o zvířata.

  Chceme učinit přítrž nezákonnému přistěhovalectví tím, že vytvoříme společný systém řízeného azylu, který bude s žadateli o azyl zacházet důstojně a zároveň zajistí, aby respektovali zákony a zvyky hostitelské společnosti. Zatímco se budeme plně zasazovat o společný boj proti terorismu a organizovanému zločinu, budeme vždy bděle hájit osobní svobodu.

  ELDR podporuje nadcházející rozšíření EU založené na principu demokracie, míru, stability, rovnosti mužů a žen, tržní ekonomice a volném pohybu. Zůstáváme přesvědčeni, že s novými členskými zeměmi by mělo být zacházeno jako s rovnými a že by přechodných opatření mělo být co nejméně

  Pokud jde o naše vztahy k okolnímu světu, věříme, že je důležité podporovat užší spolupráci s těmi zeměmi, které sousedí s nově rozšířenou Evropskou unií. Budeme nadále hájit Mezinárodní trestní soud jako nejlepší prostředek k podpoře a obraně lidských práv na celém světě.

  Na poli bezpečnosti a obrany budeme pokračovat v kampani za efektivní Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku pro EU, která má být budována v úzké spolupráci s NATO, což umožní Evropě přijmou větší zodpovědnost v širším světě, a to na základě uznávání mezinárodního práva a rozhodnutí Organizace spojených národů.

  Naší perspektivou je volný obchodu a otevření trhů EU dovozu z rozvojového světa. Zatím by měla být státní pomoc zaměřena na potraviny, zdraví, vzdělání, na rozvoj soukromého podnikání a obhajobu rovných příležitostí, dobré správy a lidských práv. Je však třeba, aby tato pomoc byla založena na metodách rozvojové spolupráce, která skutečně funguje, je účinná a přispívá ke schopnosti rozvojových zemí konkurovat na světových trzích.

  Za rozhodující považuje ELDR úlohu, kterou EU hraje svou podporou trvalé udržitelnosti životního prostředí, a bude pokračovat v podpoře snah, které mají zajistit, aby všichni občané a všechny sektory společnosti a hospodářství přijaly rovný podíl odpovědnosti vzhledem k ochraně našeho životního prostředí pro budoucí generace. Budeme se také snažit přimět EU, aby byla nadále vedoucí silou v oblasti mezinárodní agendy ve prospěch trvale udržitelného rozvoje.

  Pokud budete při volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 volit kandidáty ELDR, budete hlasovat pro osvědčenou cestu postupné reformy a ve prospěch strany otevřené svým občanům a světu.