Volby Home English

Stanovy Liberálové.CZ

Pozn: stanovy schválené 16.12.2008 IČO: 265 86 908

Článek I - Základní ustanovení

Název politické strany je Liberálové.CZ, zkratka LIB

Sídlem strany je Kladno, Ostravská 3069, 272 01.

Strana působí na území České republiky.

Strana vyvíjí činnost v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II - Programové cíle strany

Strana Liberálové.CZ za svůj hlavní úkol považuje promyšlené, soustavné a důsledné rozšiřování a hájení prostoru politické a ekonomické svobody.

Chceme:

 • politickými prostředky prosazovat rovnost před zákonem;
 • přispívat všemi silami k vytváření podmínek pro zvýšení politické kulturnosti, rozumnosti, tolerance a širokého užívání smírných řešení společenských problémů;
 • důsledně chránit vlastnická práva a majetek občanů před zásahy státu, jeho orgánů a orgánů samosprávy;
 • podporovat progresivní, nekonformní a menšinové názory, jako důležitou součást veřejné diskuze.

Článek III - Principy členství

Členem strany může být občan ČR starší 18 let, splňující podmínky lustračního zákona, který nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin a nebyl členem KSČ.

Členství vzniká po vyplnění přihlášky, uhrazení členského příspěvku a přijetí v příslušné krajské radě. V případě, že není příslušná krajská rada ustavena, přijímá nového člena Republiková rada nebo předseda.

Práva členů:

 • Volit, být volen do orgánů strany může každý, kdo je členem strany nejméně 6 měsíců
 • Zúčastňovat se zasedání, kteréhokoliv orgánu strany
 • Mít plný přístup k informacím o hospodaření strany, závazcích a smlouvách
 • Odvolat se v záležitostech strany k rozhodčí komisi
 • Vybrat si krajskou radu, ve které se chce podílet na činnosti

Povinnosti členů:

 • Platit členské příspěvky
 • Prosazovat program strany

Členství zaniká neplněním členských povinností, úmrtím, písemným oznámením Republikové radě nebo ve výjimečných případech odnětím členství na základě rozhodnutí členské schůze Krajské rady, a to většinou nejméně 4/5 přítomných členů. Pokud se člen odvolá, rozhoduje s konečnou platností o odnětí členství Republiková rada po předcházejícím projednání v rozhodčí komisi.

Republiková rada nebo předseda může po předchozím projednání s krajskou radou a Rozhodčí komisí pozastavit členství osobám, které svojí činností diskreditují stranu. O konečném ukončení členství musí rozhodnout Republikové shromáždění delegátů většinou hlasů.

Členská evidence, včetně přihlášek je vedena na republikové radě. O případné změně může rozhodnout usnesením většinou hlasů republiková rada.

Postavení příznivců:

Příznivci strany jsou osoby, které nejsou členy strany, ale mají zájem podílet se na její činnosti, mohou být evidování u rad, od kterých mohou vyžadovat informace.

Příznivci strany se mohou účastnit všech jednání, která nejsou prohlášena za uzavřená 2/3 přítomných členů příslušných orgánů. Mají právo vystupovat na jednání orgánů a jejich hlas má poradní charakter.

Nemohou být voleni do orgánů strany, mohou být navrženi za stranu do zastupitelských sborů.

Mohou být též členy odborných komisí.

Článek IV - Organizační výstavba

Sjezd

- je nejvyšší orgán strany.

- volí a odvolává předsedu strany a tři místopředsedy strany, členy Republikové rady strany, Republikovou revizní komisi a Republikovou rozhodčí komisi.

- má všeobecnou usnášející a rozhodovací pravomoc v rámci strany.

- schází se nejméně jednou za dva roky.

- svolává předseda strany, předseda strany musí svolat sjezd na návrh 1/4 všech členů strany do 30dnů.

- určuje výši a způsob úhrady členských příspěvků.

- přijímá svůj jednací řád.

Krajská rada

Krajská rada může být ustavena, sdruží-li se nejméně 3 členové strany. Na území jednoho vyššího územního samosprávného celku působí vždy jen jedna Krajská rada. Vznik Krajské rady schvaluje Republiková rada.

Krajská rada je tvořena shromážděním všech jejích členů.

Krajská rada volí a odvolává krajského předsedu a to dvoukolovým většinovým způsobem.

Krajská rada organizuje a řídí politickou činnost na území vyššího územního samosprávného celku.

Krajská rada přijímá svůj jednací řád.

Předseda Krajské rady je zároveň členem Republikové rady.

Republiková rada

Republiková rada je nejvyšším orgánem strany mezi jednáními sjezdy.

Republikovou radu tvoří předseda strany, místopředsedové strany, předsedové Krajských rad a další členové zvolení sjezdem nebo jmenovaní předsedou.

Jednání Republikové rady svolává předseda strany, svolat jednání musí a to do 14 dnů na návrh 1/4 členů Republikové rady.

Předseda strany je zároveň předsedou Republikové rady.

Republiková rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.

Volí a odvolává tajemníka republikové rady.

Schvaluje uvolněné pracovníky pro práci pro stranu.

Schvaluje rozpočet a roční finanční zprávu.

Vydává hospodářské směrnice pro hospodaření nižších organizačních složek.

Schvaluje ustavení Krajských rad.

V případě odstoupení člena Republikové kontrolní nebo Republikové revizní komise dovolí na jeho místo náhradníka Republiková rada.

Předsednictvo strany

Předsednictvo strany tvoří předseda a tři místopředsedové strany. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy strany. Předsednictvo strany rozhoduje politické otázky (např. sestavuje kandidátky, uzavírá koalice, vydává tiskové zprávy). Tajemník rozhoduje hospodářské a administrativní otázky, viz: článek VI.

Volby členů předsednictva

Předseda, místopředsedové a tajemník jsou voleni sjezdem na dva roky a to dvoukolovým většinovým způsobem.

Není-li zvolen plný počet místopředsedů či se mezi sjezdy uvolní místo místopředsedy, může ho po projednání v Republikové radě jmenovat předseda.

Republiková revizní komise

Republiková revizní komise má tři členy, kteří jsou voleni sjezdem na dva roky.

Republiková revizní komise se schází podle potřeby.

Volí svého předsedu.

Kontroluje hospodaření s majetkem strany.

Vyjadřuje se k výroční finanční zprávě, která je předkládána poslanecké sněmovně podle zákona .

Předkládá zprávu o své činnosti a hospodaření strany sjezdu.

Informuje Republikovou radu nejméně jedenkrát za rok o výsledcích provedených kontrol hospodaření.

Metodicky usměrňuje činnost revizních komisí nižších organizačních článků .

Republiková rozhodčí komise

Republiková rozhodčí komise má tři členy, kteří jsou voleni sjezdem na dva roky.

Je nezávislým orgánem odpovědným sjezdu.

Volí svého předsedu.

Projednává odvolání členů a orgánů strany v členských záležitostech uvedených v článku III stanov.

Sleduje dodržování stanov a v případě jejich porušování informuje Republikovou radu a požaduje zjednání nápravy.

Předkládá zprávu o své činnosti a dodržování stanov sjezdu.

Článek V - Právní postavení

Politická strana Liberálové.CZ je právnickou osobou dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Členové neručí ani neodpovídají za závazky strany.

Statutárním orgánem strany je Předsednictvo, za které jednají předseda nebo společně místopředsedové, v hospodářských a administrativních otázkách tajemník.

Písemné smlouvy nebo jiné právní úkony včetně úkonů vůči Ministerstvu vnitra ČR musí být podepsány předsedou nebo tajemníkem nebo společně místopředsedy.

Podepisuje se tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu strany, jménu a funkci oprávněných, připojí oprávnění svůj podpis a otisk razítka.

Nižší organizační články a jejich rady mohou v majetkoprávních záležitostech jednat pouze na základě písemného zmocnění Republikové rady.

Článek VI - Hospodaření a majetek

Strana hospodaří s majetkem vlastním a s majetkem, který jí byl dán do užívání.

Prostředky potřebné pro činnost získává strana z dotací, darů, příspěvků členů a ze státního rozpočtu. Hospodaření se řídí platnými zákony a předpisy pro politické strany a politická hnutí.

Hospodaření jednotlivých organizačních článků a jejich rad se uskutečňuje podle hospodářských směrnic Republikové rady, které musí být v souladu se zákonnými normami pro hospodaření a účetní evidenci politických stran a hnutí.

Do schválení hospodářské směrnice se hospodaření strany řídí následujícími pravidly:

výdaje/závazky nad 50tis. korun rozhodují společně předseda a tajemník po projednání s místopředsedy, při informování členů Republikové revizní komise,

výdaje/závazky mezi 50-10tis. korun rozhodují společně předseda a tajemník,

výdaje/závazky do 10tis. korun rozhoduje tajemník.

Pro kontrolu hospodaření v majetku strany je na sjezdu volena Republiková revizní komise, která je na Republikové radě nezávislým orgánem odpovědným pouze Konventu.

Článek VII - Závěrečná ustanovení

Změny stanov a programu může provést pouze sjezd politické strany Liberálové.CZ.

O sloučení nebo rozpuštění strany může rozhodnout pouze sjezdt alespoň 2/3 většinou svých členů.

V případě zrušení strany volí sjezd Likvidační komisi, která provede majetkofinanční likvidaci a majetkový zůstatek předá právnické osobě, která byla schválena sjezdem. V případě, že nebyla určena právnická osoba, které byl majetek věnován, připadá zůstatek majetku do vlastnictví státu.