Volby Home English

Liberální filosofie

Paul JOHNSON : NEPŘÁTELÉ SPOLEČNOSTI (výňatek)

motto: "Násilí, bída uprostřed hojnosti, tyranie a krutost zplozené neomluvitelnou tupostí mocných, lhostejnost zámožných, nejednotnost inteligentních a těch, kteří to myslí dobře, apatie bídné většiny - tyto věci nás budou provázet až do konce naší vesmírné pouti."

Pravicové desatero - deset pilířů naší "civilizace"

1) Existují absolutní morální hodnoty. Pravdou je, že každá lidská bytost je v morálním smyslu svobodná. Přestože jsme nezměnitelně nedokonalí, dokážeme brát zřetel na absolutní morální hodnoty a volit mezi dobrem a zlem. Za svoji volbu musíme nést následky.

2) Některé skutky jsou za všech okolností špatné. Politické násilí proti civilistům je vždy neobhajitelné, ať už jde o teroristy islámské, třídní, ekologické, rasové či jiné.

3) Demokracie je nejmenším zlem a i nejúčinnější formou vlády. Umožňuje nenásilnou cestou trestat politické omyly či špatný odhad čistě prostřednictvím voleb.

4) Nezávislé instituce přežijí pouze za vlády zákona. Podřízenost všech konečných rozhodnutí zákonu je pro lidskou svobodu a štěstí podstatnější než samotná demokracie.

5) Ve střetu individuálních a kolektivních práv je třeba více zohledňovat práva jedince (rodiny). Při konfliktech svobody a jiných žádoucích politických cílů (např. sociálních, bezpečnostních), je nutné jak z racionálních, tak emociálních důvodů upřednostňovat svobodu.

6) Útoky médií i některých skupin (např. feministek) na rodinu její význam jsou útokem na nejprivátnější sféru jednotlivce. Je nutné bránit nejrůznějším pokusům o vstup státu do rodin, stavění dětí proti rodičům a žen proti mužům. Sociální dávky státu výrazně narušují mezigenerační odpovědnost a podporují nežádoucí trendy (např. rozvodovost).

7) Početná, ekonomicky a společensky silná, na státu málo závislá střední vrstva-třída je nositelem civilizačních hodnot. Je nutné ji chránit před nivelizací a korupcí ze strany státu.

8) Svobodný obchod s minimálními státními zásahy je nejlepším způsobem vytváření bohatství.

9) Věda, racionalita a skepticismus jsou nejlepší obranou před všestrannou manipulací.

10) Pravda je něčím víc než pouhým prostředkem k odhalení zlovolných nebo hloupých lidí. Jde o nezměrnou tvůrčí sílu civilizace, civilizovaný člověk přispívá k růstu poznání.