Volby Home English

Liberalismus (Gray)

John Gray: Liberalismus (OI, 1999)
"Všem odměnám liberální tradice je společné určité - zřetelně novověké - pojetí člověka a společnosti. Toto pojetí má tyto složky: je
*individualistické, neboť trvá na tom, že jedinec je mravně nadřazen jakémukoliv kolektivu;
*egalitářské v tom smyslu, že přiznává všem lidem stejný morální status a popírá význam rozdílné morální hodnoty lidských bytostí pro právní či politický řád,
*univerzalistické tím, že považuje lidstvo za mravně jednotné a až na druhé místo staví specifická historická společenství a kulturní formy;
*melioristické ve svém přesvědčení, že každá společenská instituce a každé politické zřízení je opravitelné a vylepšitelné.

Právě toto pojetí člověka a společnosti dává liberalismu jeho přesnou identitu, která překračuje jeho obrovskou vnitřní rozmanitost a složitost." (str.8)