Volby Home English

Eutanázie

1. 1. 2006 - lira

TZ Liberální reformní strany - LiRA/LiberálovéČR
máme připravený zákon o eutanázii
======================


LiRA připravila návrh zákona o eutanázii.
Využili jsme připomínek MUDr. Pafka a čtyři senátoři ze dvou klubů.

>>principy:
základem je úprava v Belgii, doplněná o některé nové prvky

>>cíle:
1) posílit svobodu a jistotu jedince
2) vnést pravidla do této vysoce citlivé a privátní oblasti
3) zvýšit důvěru mezi pacienty, lékaři, příbuznýmí, státními orgány

>>texty:
9.12.2005, BBC -Svět o šesté
9.12.05, HN -Je čas na legalizaci eutanázie a dekriminalizaci drog
29.11.05, -Výročí eutanázie
4.11.05, Rovnost -Eutanazie z pohledu liberála

==================

22.2.2006 - EUTANÁSIE - záměr/ podklad pro diskuzi k návrhu zákona
----------------------

CÍLE ZÁKONA
1) posílit svobodu a jistoty jedince
2) vnést pravidla do této vysoce citlivé a privátní oblasti
3) zvýšit důvěru mezi pacienty, lékaři, příbuznými, státními orgány

PRINCIPY
1) člověk je odpovědný za svůj život a má právo jej ukončit – v případě, že toho není schopen o to požádat lékaře
2) lékař je při své práci zásadně usměrňován zájmem pacienta a svoji profesní etikou
3) kroky lékaře k ukončení života – eutanázie (aktivní, pasivní) musí být písemně zdokumentované a zpětně přezkoumatelné

POJMY
-aktivní eutanasie – jednání v úmyslu na žádost osoby, která trpí smrtelnou nemocí, kterým je přímo této osobě způsobena smrt

- pasivní eutanasie – jednání, kterým je smrtelně nemocné osobě přerušena nebo neaplikována léčba, kterou by byl této osobě prodloužen život

- nepřímá eutanasie – podání utišujících léků smrtelně nemocné osobě, která má v dohledné době zemřít, které mají jako vedlejší účinek, předvídatelný ale nezamýšlený, urychlení jeho smrti

- asistovaná sebevražda – poskytnutí prostředků na žádost jiné osoby s jejichž pomocí si tato osoba způsobí smrt

- žadatel o eutanasii – pacient, který se nachází v situaci, kdy jeho zdravotní stav je beznadějný, a kdy se nachází ve stavu neustálého a neúnosného utrpení fyzického nebo psychického, které nemůže být zmírněno a které je výsledkem nahodilé nebo dlouhodobé závažné a nevyléčitelné nemoci

- žádost o eutanasii – písemná žádost žadatele jím osobně sepsaná,datovaná a podepsaná; v případě, že žadatel není schopen psát,žádost vyhotovuje za přítomnosti ošetřujícího lékaře dospělá osoba, kterou si pacient vybere a která nesmí mít žádný materiální zájem na smrti pacienta

- notářský zápis – na základě žádosti ošetřujícího lékaře je vyhotoven dle notářského řádu; v něm je znovu potvrzující jak žádost žadatele, tak i stanovisko ošetřujícího lékaře; přílohou tohoto notářského zápisu jsou veškerá lékařská vyjádření k otázce eutanasie žadatele

-----------
Navrhuje se, aby provedení aktivní euthanasie bylo za zákonem stanovených podmínek vyňato z působnosti trestního zákona.

Oblast euthanasie bude upravena několika zákony, tj.speciálním zákonem o euthanasii, novelou trestního zákona a notářského řádu.

Zákon upravuje vztahy mezi žadateli o euthanasii, lékaři, zdravotnickým zařízením, příbuznými žadatele o eutanasii, notáři a Ministerstvem zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví zřídí vyhláškou kontrolní orgán k přezkumu provádění eutanázie.

Hmotněprávní podmínky,
za nichž je provedení eutanasie vyňato z působnosti trestního zákona

a) euhanasii může provést pouze lékař (sám pacient)

b) žadatel o eutanasii musí být v okamžiku žádosti o provedení eutanasie plně způsobilý k právním úkonům

c) žadatel o eutanasii musí vyjádřit svoji žádost na základě svobodné, vážné, omyluprosté vůle, bez nátlaku třetích osob a žádost je třeba vyjádřit opakovaně (viz níže) před notářem (viz níže)

d) žadatel o eutanasii (dále jen „žadatel“) se musí nacházet v situace, kdy jeho zdravotní stav je beznadějný, a kdy se nachází ve stavu neustálého a neúnosného utrpení fyzického nebo psychického, které nemůže být zmírněno a které je výsledkem nahodilé nebo dlouhodobé závažné a nevyléčitelné nemoci

Procesněprávní podmínky,
za nichž je provedení eutanasie vyňato z působnosti trestního zákona


a) písemná žádost žadatele jím osobně sepsaná, datovaná a podepsaná; v případě, že žadatel není schopen psát, žádost vyhotovuje za přítomnosti ošetřujícího lékaře dospělá osoba, kterou si pacient vybere a která nesmí mít žádný materiální zájem na smrti pacienta

b) žádost musí být založena do zdravotní dokumentace

c) ošetřující lékař musí informovat žadatele o jeho zdravotním stavu, o předpokládané délce jeho života, prodiskutovat s žadatelem jeho žádost o eutanasii, možné léčebné postupy a utišující léčbu a její účinky

d) ošetřující lékař musí písemně vyjádřit své přesvědčení, že neexistuje žádné jiné rozumné řešení situace žadatele a že žádost je zcela dobrovolná; toto vyjádření se zakládá do zdravotní dokumentace

e) ošetřující lékař musí konzultovat
> 1) jiného nezávislého lékaře, specialistu na chorobu/y, kterými žadatel trpí, který vyhotoví zprávu, v níž uvede, zda hmotněprávní podmínky ve vztahu ke zdravotnímu stavu žadatele byly dodrženy; ošetřující lékař informuje tohoto lékaře o vážnosti a nevyléčitelnosti nemoci žadatele, konzultovaný lékař přezkoumá lékařské záznamy, vyšetří žadatele a musí být ujištěný, že žadatelovo fyzické nebo duševní utrpení nemůže být zmírněno; konzultovaný lékař vypracuje zprávu, která se zakládá do zdravotní dokumentace žadatele
> 2) osoby blízké, které žadatel uvede, pokud je to jeho přání; ošetřující lékař musí být ubezpečený, že žadatel měl možnost prodiskutovat žádost s osobami, se kterými se chtěl setkat

f) jako další krok musí být vyhotoven notářský zápis, potvrzující jak žádost žadatele, tak i stanovisko ošetřujícího lékaře; tento zápis může být pořízen nejméně dva týdny od sepsání žádosti žadatele o eutanázii;

Žádost může žadatel kdykoliv stáhnout.