Volby Home English

SNKED a liberálové budou dále jednat

9. 2. 2006 - lira

TZ Liberální reformní strany - LiRA/LiberálovéČR
> volby do PSP, vznik SNK ED
======================


Předseda liberálů se 28.1.2006 na základě osobního pozvání Josefa Zieleniece zúčastnil Republikového (slučovacího) sněmu SNK ED. Na něm delegáti schválili Dohodu v níž je mimo jiné pasáž, "Nový subjekt povede dialog zejména s následujícími politickými uskupeními ... LiRA."

>>PSP
LiRA se voleb do PSP zúčastní, v tuto chvíli pokračujeme v přípravách na samostatný postup, viz -volby2006-.
Liberální reformní strana obdržela (9.2.) nabídku SNKED na volební spolupráci, přislíbili jsme vyčkat na její konkretizaci po jednání SNKED 25.-26.2. Politické cíle liberálů a SNKED jsou odlišné, ale v podstatné části se překrývají. Jestli se v projektu SNKED najde místo pro liberály (programové body, osobnosti), nabídku přijmeme, jinak půjdeme "vlastní cestou".

>>komunál, senát
SNK ED považujeme dále za možné partnery pro volby komunální a senátní. Shodli jsme se, že kolem 15.3. je nutné v této věci jednat.

>>pro zajímavost - články
1) 29.1.2006 Překoná Zieleniec Sládka?
2) 21.4.2005 NP Zieleniecovo eSeNKáčko a skok smrti

3) květen 2005 Stručná (neoficiální) historie ED
od "EDrebelů" (Witzany2, Reedová4, na kandidátce v Praze)
text byl z webu LiRA jednou stažen na žádost J.Kasla, vracíme ho, protože bude pravděpodobně odstraněn z webu Integrační platformyED a považujeme ho za zajímavý pohled na veřejnosti neznámé procesy uvnitř ED od osob, které se těší respektu LiRA, LiRA za obsah textu neodpovídá a nebyl upraven
------------------------------

Předehra (Od pražských voleb k hledání cesty do EP)
Založení ED, spolupráce s J.Zieleniecem a rozchod s ním


Na jaře roku 2002 se Jan Kasl po sílících pokusech o jeho odvolání z funkce primátora hl. m. Prahy, iniciovaných klubem zastupitelů ODS, zamýšlí nad tím, jak nadále setrvat v politice. Společně s tehdejším senátorem Josefem Zieleniecem a senátorkou Helenou Rögnerovou začíná připravovat založení nové politické strany. Posléze se k této aktivitě připojuje Jiří Witzany, jeden z představitelů tehdejší (protikorupční) opozice v ZHMP, který navrhne pro novou stranu název Evropští demokraté. Na pravidelných setkáních je diskutován scénář dalšího postupu. Josef Zieleniec pomáhá formulovat protikorupční dvanáctero primátora, organizuje setkání senátorů s primátorem na toto téma apod. Společně jsou rovněž připravovány stanovy a programové teze Evropských demokratů.

K rozchodu s Josefem Zieleniecem a Helenou Rögnerovou dojde po nedohodě o vedení nové strany a když nejsou přizváni do přípravného výboru ED. Jan Kasl rezignuje na funkci primátora a již bez jejich účasti se pouští do volební kampaně. Rozchod Jan Kasl provází prohlášením o návratu ke spolupráci po pražských volbách. Tento příslib po částečně úspěšných pražských volbách, ve kterých je dosaženo slušného výsledku, ale Jan Kasl se znovu primátorem nestává a ED jsou na ZHMP v opozici, však při ustavování nových orgánů ED přes naléhání Jiřího Witzanyho nesplní.

První integrační neúspěchy

Již při sestavování komunálních kandidátek byla promarněna velká integrační příležitost. Model, který se relativně osvědčil v pražských městských částech, kde pověření členové ODA či jiných stran sestavovali kandidátky pod vlajkou Demokratů Jana Kasla, mohl být snadno použit v mnoha městech mimo Prahu. Až na jedinou výjimku (Vysoké Pole) však Jan Kasl odmítl tento model mimo Prahu aplikovat.

Další promarněnou integrační příležitostí krátce po pražských volbách bylo unáhlené vystoupení Jana Kasla na tiskové konferenci s Michaelem Žantovským, kde byla ohlášena integrace s ODA. Negativní mediální reakce spolu s technickou nepřipraveností tohoto kroku vedla ke stejně unáhlenému mediálnímu popření tohoto záměru ze strany Jana Kasla, včetně distancování se od ODA, které mělo za následek ochladnutí vzájemných vztahů.

Na jaře 2003 z iniciativy vzešlé především od představitelů ODA, LIRA a Cesty změny vzniká tzv. Koordinační rada (KoR). Proti vstupu Evropských demokratů do takovéhoto diskusního klubu, který navenek vyvolává dojem jakési integrace, aniž by však byla zajištěna jakákoliv kompaktnost a řiditelnost v klíčových otázkách, protestoval Jiří Witzany, Martin Kroh a další představitelé ED. Přesto Jan Kasl dohodu o ustavení KoR podepisuje a její ustavení je ohlášeno na společné tiskové konferenci.

Jan Kasl odmítá jakoukoliv institucionální integraci a z pozice předsedy KoR se snaží vůči ostatním zúčastněným stranám prosadit model "rozpusťte se a vstupte k nám", což se setkává s pochopitelnou nelibostí představitelů těchto stran. Zbytečně kritická mediální vyjádření Jana Kasla na jejich adresu vedou k postupnému rozpadu KoR a k vybudování často velmi nepřátelských vztahů některých účastníků k Janu Kaslovi.

Při budování struktury ED mimo Prahu navrhují Jiří Witzany a tehdejší místopředsedkyně ED Olga Sedláčková jít cestou hledání regionálních lídrů (zkušených politiků z jiných stran či nezávislých), jejichž úkolem by bylo budování příslušné krajské struktury s perspektivou vlastního kandidování v krajských volbách. Jan Kasl, patrně veden snahou zabránit vstupu svých potenciálních vnitrostranických konkurentů do ED, oproti tomu prosazuje náročnější a méně efektivní cestu budování regionální struktury centrálně z Prahy s důsledkem zapouzdření některých krajských či místních organizací do skupinek poměrně nezkušených lidí namísto integrace zkušených a výrazných politiků spolu s jejich příznivci do ED.

Znovu s Josefem Zielenicem a navázání spolupráce s SNK

Po vystřízlivění z ne zcela úspěšného vývoje po pražských volbách se přeci jen podaří obnovit kontakt s Josefem Zieleniecem a dospět k dohodě o společném postupu pro volby do Evropského parlamentu. Josef Zieleniec je sněmem ED a následně taktéž SNK potvrzen do pozice lídra společné kandidátky.

Již tehdy je zřejmé, že jedním ze sporných bodů spolupráce s dalšími malými stranami je směřování kandidátů do frakce EPP-ED oproti frakci ELDR, k níž se hlásí ODA, Cesta změny, LIRA, ale i US-DEU. Ty trvají na své profilaci, snaží se navrhovat ne příliš smysluplné uspořádání, kdy někteří kandidáti mají jít do jedné, jiní do druhé frakce. To Josef Zieleniec, ED i SNK odmítají, o viditelnou spolupráci s těmito stranami stejně příliš nestojí, byť si přejí zamezit jejich zbytečné konkurenci.

Dějství I. (volby do EP - krajské volby)
Nepřátelství k J.Zielenicovi a SNK od vyhlášení úspěšných výsledků voleb do EP


Před volbami do EP je pouze pro tyto volby po dlouhých a složitých jednáních uzavřena mezi Josefem Zieleniecem, ED a SNK trojstranná koaliční smlouva. SNK se v těchto jednáních projevuje jako ne příliš dynamický a flexibilní partner, který však někdy spolu s Josefem Zieleniecem dokáže využít časového stresu na úkor ED.

V průběhu volební kampaně dochází ke zhoršování vztahů mezi Josefem Zieleniecem a Janem Kaslem, který již v průběhu kampaně otevřeně hovoří a píše o "uklizení" Josefa Zieleniece do Bruselu. Krátce po úspěšných volbách, ačkoliv většina členů vedení a patrně i ostatních členů ED považuje pokračování spolupráce za logické, se v médiích objevují články a rozhovory, v nichž Jan Kasl napadá SNK a Josefa Zieleniece. Do této pomlouvačné kampaně, která je vedena i po vnitrostranické e-mailové linii, se aktivně zapojuje také Jana Hybášková a Ivan Gabal. Jan Kasl vytýká Josefu Zieleniecovi, že se snaží být nadstranickým lídrem spojujícím ED a SNK a opakovaně ho vyzývá, aby vstoupil do SNK.

Na konci června 2004 předsednictvo ED přeci jen přijímá usnesení, v němž jednoznačně projevuje vůli pokračovat v úspěšné spolupráci na základě výsledku voleb do EP a vyjadřuje politování nad nešťastnými výroky, které se týkají SNK a Josefa Zieleniece. Přibližně v té době se Jan Kasl stává zaměstnancem Jany Hybáškové a Markéta Reedová zaměstnankyní Josefa Zieleniece. Návrhy Markéty Reedové na zprostředkování spolupráce s Josefem Zieleniecem a SNK Jan Kasl opakovaně odmítá a vyřazuje ji z účasti na aktivitách širšího vedení ED.

Letní pokus o zahájení integrace s SNK

Na začátku července 2004 navrhuje SNK ve spolupráci s Josefem Zieleniecem plnohodnotnou integraci ED a SNK založením společné třetí strany. Jan Kasl označí tento návrh za pokus o podvod na voličích. Předsednictvo ED nicméně ještě tentýž den večer zasedá a všichni členové předsednictva kromě Jana Kasla se vysloví pro integraci.

SNK navrhne text jednoduché trojstranné smlouvy o spolupráci v krajských a senátních volbách a o vytvoření společného subjektu pro parlamentní volby, podle které má být Josef Zieleniec nadále společným lídrem. Republiková rada ED smlouvu ve variantní podobě schválí a po jednání předsednictva ED s představiteli SNK vznikne kompromisní text, který následně znovu RR ED schválí a uloží předsednictvu ED smlouvu podepsat. Jan Kasl se bez vědomí ostatních setká s Igorem Petrovem (předsedou SNK) a předsednictvu ED nepravdivě interpretuje výsledky schůzky v tom smyslu, že Igor Petrov smlouvu podepsat nechce. Pod vlivem této informace předsednictvo v těsném hlasování odmítne pokračovat ve snaze o podpis smlouvy a ve vyjednáváních o integrační dohodě s SNK.

Nepřátelství k SNK opět naplno

Jan Kasl potom zahájí přípravu na krajské volby, pod jeho vedením jsou jednání s SNK v krajích opouštěna hned, jakmile se pro to najde sebemenší důvod a následně je vedena kampaň, že za nespolupráci v krajských volbách může SNK. Příznačné rysy nese i hledání senátních kandidátů. Zejména po rozchodu s SNK nedisponuje ED mnoha silnými kandidáty, ale i tam, kde se vyskytnou, jsou často zvláštním způsobem odmítáni. Průběh volební kampaně, zbytečné mediální napadání SNK a výsledek krajských voleb již asi každý člen ED zná.

Dějství II. (krajské volby - dubnový sněm ED)
Obnovení jednání s SNK


Po nepříliš úspěšných krajských volbách dojde na neformální rovině k obnovení kontaktu mezi ED a SNK. Předsednictvo ED (Jan Kasl je tou dobou mimo republiku) souhlasí s obnovením integračních jednání, prvním oficiálním jednáním jsou pověřeni Jana Vohralíková a Martin Kroh. Otázkou integrace se má otevřeně a seriózně zabývat také připravovaná konference ED v Humpolci na začátku prosince 2004. Jana Vohralíková a Martin Kroh přijdou ze schůzky s představiteli SNK s nabídkou na zahájení integračních jednání, která je podpořena usnesením předsednictva SNK.

Po konferenci v Humpolci souhlasí předsednictvo ED se zahájením integračních jednání. Na první oficiální schůzce těsně před Vánocemi je za účasti Jana Kasla podepsána mezi ED a SNK procedurální dohoda (jednání omezeno do 31.3., mediální ticho, žádné oficiální jednání s jinými stranami). Následuje série jednání mezi ED a SNK a jednání RR ED, týkající se principů a techniky integrace, probírá se program, stanovy apod.

RR ED v lednu 2005 přijme usnesení obsahující sadu podmínek s ultimativním požadavkem na obsazení funkce předsedy sloučeného subjektu Janem Kaslem. Toto usnesení je předloženo SNK, které opakovaně Jana Kasla jako možného předsedu odmítne s odůvodněním, že vzhledem k jeho jednání mezi volbami do EP a krajských zastupitelstev je tento požadavek uvnitř SNK nepřijatelný.

Jednání s SNK opět na mrtvém bodě, ale vše nakonec spěje k překvapivě dobrému konci

Jednání se tak octnou v patové situaci, na půdě předsednictva a RR ED se začíná uvažovat o kompromisním řešení (předseda-manažer, třetí významná osoba, tajná volba lídra společným sněmem). Jan Kasl dokonce zmiňuje možnost obsadit funkci předsedy Igorem Petrovem.

RR ED přijme usnesení o rozšíření limitních podmínek, v nichž je umožněno jednat o někom třetím jako o společném lídrovi. RR ED také přijímá možnost integrace na IČO SNK, technicky je většinově shledána jako nejlepší. RR ED trvá na názvu ED-SNK, pokud bude učiněn ústupek ve věci vedení.

Vyjednávací tým ED se na dalších jednáních s SNK snaží požadavek na lídra, nebo alespoň na název změkčit (parita, pořadí v názvu apod.). SNK posílá vedení ED dopis s obsáhlým vysvětlením, v němž shrnuje dílčí výsledky vyjednávání a specifikuje své představy: IČO, název SNK Evropští demokraté, strana (ne hnutí), lídr Josef Zieleniec, místopředsedové Jan Kasl a Igor Petrov. RR ED na svém jednání v polovině března překvapivě tyto principy výraznou většinou (ani Jan Kasl není proti) přijme s tím, že Josef Zieleniec by měl být "nadstranickým lídrem". Tento výsledek je Janem Kaslem osobně zaslán SNK.

Jan Kasl zase mění názor a bojuje proti schválené dohodě s SNK i jejím protagonistům

Jan Kasl se ovšem rozmyslí a začne se chytat všeho možného, zejména existence (podané, ale ještě neschválené) přihlášky Josefa Zieleniece do SNK, k jejímuž podání sám před časem Josefa Zieleniece vyzýval. Josef Zieleniec přihlášku vysvětluje existující nejistotou ohledně postoje ED, zdlouhavostí procedur v SNK a vazbou na jejich plánovaný sněm.

Zatímco se členové vyjednávacího týmu snaží změkčit a posunout integrační podmínky ještě ve prospěch Jana Kasla a ED, Jan Kasl již objíždí v doprovodu Jany Hybáškové sněmy krajských a místních organizací ED, na kterých společně vystupují proti integraci. Na konci března také společně svolají tiskovou konferenci, na které obecně vyzývají k integraci všech programově blízkých stran, SNK však v jejich výčtu nezmíní. Představitelé SNK, kteří se o tiskové konferenci dovědí až těsně před jejím konáním, jsou tímto velmi pohoršeni.

Poslední tečkou je středeční jednání před sněmem ED, na něž se sjíždí vyjednávací tým SNK v plném obsazení z celé republiky i z Bruselu (Josef Zieleniec, Igor Petrov, Zdena Marková, Stanislav Rampas). Za ED se však účastní pouze Jiří Witzany a Martin Kroh a dále Veronika Vendlová jako zapisovatelka. Jana Vohralíková předem avizovala, že se zúčastnit nemůže, Jan Kasl však svoji účast potvrdil, ale bez omluvy nedorazil. Byl v té době s Janou Hybáškovou v Brně, kde již výše zmíněným způsobem agitovali proti integraci. Jednání je vedeno ve velmi rozpačitém duchu, zástupci SNK se právem cítí uraženi, Jiří Witzany a Martin Kroh se snaží neúčast Jana Kasla a jeho chování v předešlých dnech omluvit. Představitelé SNK vnímají situaci uvnitř vedení ED i celé ED s rozpaky a odjíždějí s tím, že se pokusí ještě o nějaké ústupky.

Výsledkem následného dramatického jednání uvnitř SNK je nabídka doručená na páteční večerní zasedání RR ED, která obsahuje paritní počty ve vedení a je tedy nejen v souladu s posledním komunikovaným usnesením RR ED, ale dokonce jde nad jeho rámec ve prospěch ED. ED by ji tedy jako seriózní partner měli přijmout. Jan Kasl však na jednání RR ED ve velmi emotivním vystoupení dohodu odmítne akceptovat a vyhrožuje, že odejde z ED, pokud by lídrem sloučeného subjektu měl být Josef Zieleniec. RR ED tedy návrh SNK explicitně zamítá a přijímá obecnou deklaraci, že se chceme se všemi integrovat.

Následuje republikový sněm ED, jehož průběh je již dostatečně znám. Sněm schválí integraci se všemi do "pátého elementu", integraci s SNK odmítne a neodmítne, zejména však znechutí řadu hostů i členů ED.

Dějství III (Integrační platforma versus Pátý element)
Toto dějství právě žijeme..


Editoval Petr Bulušek na základě poznámek od Jiřího Witzanyho (předseda zastup. ED v Praze), Jany Vohralíkové (exI.mistop.) a Markéty Reedové (asistentka JZ, zastup. v Praze)